Úradná správa č. 13, v Banskej Bystrici, 30.9.2016

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 9. kolo Brezno – Dolná Lehota dňa 2. októbra 2016 (nedeľa) o 15,30 hodine na ihrisku v Brezne.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny B 7. kolo Pohorelá – Braväcovo B dňa 1. októbra 2016 (sobota) o 12,30 hodine na ihrisku v Pohorelej.
  3. Nesúhlasíme so žiadosťou FK Tatran Čierny Balog s posunutím času odohratia MFS I. triedy 10. kolo Tatran Čierny Balog – Brezno. Chýba súhlas FK Brezno.
  4. Na základe žiadosti FK Jasenie nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny B 9. kolo Jasenie – Braväcovo B dňa 15. októbra 2016 (sobota) o 14,30 hodine na ihrisku v Jasení.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

FK Podkonice pripravuje na sobotu 15. októbra 2016 turnaj prípraviek, na ktorom chce otestovať aj svoje družstvo prípravky, ktoré nehrá súťažne, ale rado by si preverilo svoje schopnosti v zápasoch s ostatnými účastníkmi v prípade prihlásenia sa do turnajov v budúcom súťažnom ročníku. Záujemcovia o účasť na tomto turnaji, nech sa prihlásia na sekretariát ObFZ. Predstava organizátora je aspoň osem družstiev, rozdelených do dvoch skupín, kde by odohrali stretnutia každého s každým a potom, podľa umiestnenia v skupine, stretnutia o konečné umiestnenie.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b,3 DP.

D-I-37 Lukáš Motoška, 1268408, FK Nemecká, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od 28. septembra 2016 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-38 Lukáš Ambróz, 1231643, FK Braväcovo, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 28. septembra 2016 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-39 Martin Kostelný, 1179923, FK Tatran Čierny Balog, DK udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od 28. septembra 2016 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1 s použitím článku 36/2a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné tresty:

D-I-40 Peter Hraško, 1113752,FK Lučatín,  DK na základe žiadosti menovaného hráča a podľa článku 41/1,2 DP mení zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne na 1 stretnutie podmienečne s účinnosťou do 30. apríla 2017. Poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-10 DK podľa článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu súťaží ukladá pokutu 40 € pre FK Selce B-Baláže za nenastúpenie družstva na MFS II. triedy skupiny A 7. kolo Selce B-Baláže – Králiky. Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

D-II-11 DK podľa článku 59 DP a článku 5/b Rozpisu súťaží ukladá pokutu 40 € pre FK Horné Pršany za nenastúpenie družstva na MFS II. triedy skupiny A 7. kolo Horné Pršany – Riečka. Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

  1. Zaraďujeme na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ Banská Bystrica novo vyškolených rozhodcov:

1 – Adrián Faško, Mliekárenská 17, 97703 Brezno, mobil: 0917 672 708;
2 – Matúš Kalina, Podlipa 610/27, 97655 Ľubietová, mobil : 0949 039 134;
3 – Dušan Úradník, Radvanská 14, 97405 Banská Bystrica, mobil: 0908 823 237.

  1. Dôrazne upozorňujeme rozhodcov na dôsledné dodržiavanie článku 15 Rozpisu súťaží ObFZ hlavne body 5 až 24. V prípade neúčasti delegovanej osoby prípadne účasti inej delegovanej osoby, ako je uvedené v zápise o stretnutí (AR resp. DZ) žiadame toto riadne uviesť do záznamu rozhodcu, nie do poznámky. Dodržiavanie článku 15 a dôsledné uvádzanie všetkých skutočností zo stretnutia platí aj pre delegátov zväzu.

Trénersko – metodická komisia – predseda Peter Mazúch

Vzdelávanie trénerov SsFZ: TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2016  bude organizovať: školenie trénerov UEFA B licencie (min. 15 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej UEFA GRASSROOTS C licencie (podmienka) v rozsahu 120 hodín v nasledovných termínoch:1. blok    17. – 20. 11. 2016, 2. blok    16. – 18. 12. 2016, 3. blok    21. – 22. 01. 2017, 07. 03. 2017 – záverečné skúšky. Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 290.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie (min. 15 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín v nasledovných termínoch: 1. blok    26. – 27. 11. 2016, 2. blok    17. – 18. 12. 2016, 07. 02. 2017 – záverečné skúšky. Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného).

doškoľovací seminár trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) v rozsahu 8 hodín dňa 17. novembra 2016 (štvrtok – štátny sviatok)          v priestoroch FF UMB v Banskej Bystrici. Účastnícky poplatok bude 10.-€. Prihlášku na školenia a doškoľovací seminár posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 6. novembra 2016 na priložených tlačivách prihlášky (www.ssfz.sk) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.