Úradná správa č.  12, v Banskej Bystrici, 01.10.2020

Správy zo sekretariátu:

  1. Oznamujeme futbalovým klubom, že na našej stránke ObFZ BB ako aj na stránke futbalnetu a SFZ bol zverejnený aktuálny Manuál a usmernenie k organizácii tréningového procesu, priateľských a súťažných stretnutí amatérskeho a mládežníckeho futbalu v nadväznosti na opatrenia súvisiace so šírením ochorenia COVID-19 (https://futbalsfz.sk/sfz-usmernenie-k-organizacii-treningoveho-procesu-a-zapasov-amaterskeho-futbalu-i-mladeze/).

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

  1. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS 10. kolo II. triedy Riečka – Selce B dňa 30.10.2021 o 13:00 hod. (sobota) na ihrisku FK Riečka.
  2. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS 10. kolo II. triedy Šalková B – Dolná Lehota dňa 13.10.2021 o 15:30 hod. (streda) na ihrisku FK Šalková.
  3. KM berie na vedomie oznámenie FK Sokol Nemecká o odhlásení družstva zo súťaže prípravky U11 skupina C a odstupuje FK Sokol Nemecká na DK. Súťaž bude pokračovať so 4-mi účastníkmi. Družstvá vyžrebované s FK Sokol Nemecká budú mať v daný termín voľno.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčený po 2 ŽK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie na 1 SN podľa článku 9/2b1,2 a 37/3 DP.

D-1-31 Samuel Koska, 1386263, ŠK Badín od 29.9.021. Poplatok 5.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Vylúčený priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športu alebo akejkoľvek funkcie podľa článku 9/2b DP.

D-1-32 Róbert Spodniak, 1179406, FK Nemecká, 3 SN podľa čl. 49/2a DP (úmyselné udretie loptou) za porušenie čl. 49/1a DP od 29.9.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Ostatné:

D-1-3 Peter Nesteš, 1149878, FK Lučatín, 1 SN podľa 37/5 a DP od 29.9.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-8 DK na základe podnetu ŠTK ukladá pokutu vo výške 80.- € FK Šalková „B“ za nenastúpenie družstva na stretnutie 8. kola II. Šalková „B“ – T.Č.Balog „B“ (čl. 59DP) a podľa čl. 64/1a,4 DP v spojitosti s čl. 5/b RMFS. Poplatok 10.- €  a pokuta budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry.

D-2-9 Na základe D-2-6 DK udeľuje pokutu 15.- € za neplnenie čl. 64/1a,4 a čl. 12/6 DP nasledovným klubom:

– FK Staré Hory (lekár)

– FK Dúbravica (vedúci/tímový manažér, videotechnik, lekár)

Poplatok 10.-€ ako aj pokuta 15.-€ bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry.

Uvedené nedostatky boli zistené zo zápisov o stretnutí 9. kola.

D-2-10 DK v zmysle čl. 10/1,2 DP upozorňuje FK Pohronská Polhora na presné dodržiavanie podmienok vyhotovenia videozáznamu v súlade so športovo-technickými zásadami uvedenými v Rozpise MFS ObFZ BB. V prípade opakovania sa zistených nedostatkov bude DK postupovať v zmysle č. 12 DP.

D-1-34 DK na základe podnetu ŠTK v zmysle čl. 10/1,2 DP upozorňuje R Jozefa Pôbiša, 1231438 na dôsledné plnenie čl. 15 RMFS. V prípade opakovania sa zistených nedostatkov bude DK postupovať v zmysle č. 12 DP.

D-2-11 DK berie na vedomie podnet DZ 9. kola I. tr. Lučatín – Hronec a v zmysle čl. 10/1,2 DP dôrazne upozorňuje funkcionárov domáceho klubu na nešportové prejavy voči delegovanej osobe.  V prípade opakovania sa zistených nedostatkov DK pristúpi k uloženiu DS.

D-1-35 Lukáš Gregor, 1139303, FK Harmanec, 4 týždne podľa čl. 48/2b DP za porušenie čl. 48/1c DP od 14.9.2021 do 12.10.2021. Poplatok 10.- € bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-1-36 Matúš Senček, 1433945 – DK udeľuje v zmysle čl. 12/6,7, DP pokutu 30.- € za neúčasť na rokovaní DK. Poplatok bude stiahnutý z mesačnej faktúry.

D2-12 DK v zmysle čl. 12/6,7 DP udeľuje pokutu 30.-€ FK Mičiná za neúčasť člena klubu Zdenko Binder, 1143655 na rokovaní DK. Pokuta bude zahrnutá do mesačnej zbernej faktúry.

Najbližšie zasadnutie DK bude 6.10.2021 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

  1. Zmeny DL č. 10

Hiadeľ – H. Pršany – (Pavelka, Frehan )

Riečka – Selce B – nehrá sa

Šalková B – Dolná Lehota – nehrá sa

Priechod – Strelníky – nehrá sa

12:30 Brusno – Valaská – (Kruppa, Roštár, J. Pôbiš – Sitarčík)

15:15 Ľubietová – Lučatín – (Roštár, Kruppa, J. Pôbiš – Sitarčík)

14:30 Jasenie – Braväcovo – (Krupík, Sojka)

dorast U19

Podkonice – Hrochoť – ihrisko Braväcovo (S. Pôbiš)

11:45 Brusno B – Jasenie – (Kačír, Frehan, Pavelka)

WU19 Podbrezová – Prešov – Krupík

  1. žiaci U15 Heľpa – Badín – (Sojka) hrá sa o 9:45 hod.
  2. Predvolávame na 7.10.2021 o 18:30 na FŠ Brezno R – Jurčáka