Úradná správa č. 11, v Banskej Bystrici, 20.9.2019

Správy zo sekretariátu

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici organizuje školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 01.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Kontumujeme neodohrané MFS II. triedy skupiny B 7.kolo Braväcovo B – Pohronská Polhora podľa článku 82/b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Sokol Braväcovo B.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS nasledovne: I. trieda 8. kolo Nemecká – Beňuš dňa 22. septembra 2019 (nedeľa) o 13,00 hodine; I. trieda 8. kolo Braväcovo – Valaská dňa 3. novembra 2019 (nedeľa) o 14,00 hodine.
  3. Vzhľadom k nízkemu počtu rozhodcov nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 8. kolo Strelníky – Hronec dňa 22. septembra 2019 (nedeľa) o 16,00 hodine.
  4. K žiadosti FK Pohronská Polhora ohľadne zmeny MFS II. triedy skupiny B 9. kolo Tatran Čierny Balog B – Pohronská Polhora zatiaľ chýba súhlasné stanovisko FK Tatran Čierny Balog.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Ostatné:

D-II-7 DK v zmysle článku 10/1 DP a na základe správy delegáta zväzu upozorňuje FK Michalová na porušenie Športovo – technických zásad článok 7 Rozpisu súťaží za nekvalitné vyhotovenie videozáznamu z MFS II. triedy skupiny B 5. kolo Michalová – Pohronská Polhora. V prípade opakovania sa vyššie uvedeného priestupku bude DK postupovať v zmysle príslušných ustanovení DP.

D-I-25 Martin Jurčák, 1279962, rozhodca, DK na základe podnetu komisie rozhodcov ukladá disciplinárnu sankciu 1 týždeň zákaz výkonu funkcie podľa článku 62 DP od 18. septembra 2019. Poplatok 10 € za prerokovanie priestupku bude menovanému odpočítaný z výplaty za mesiac september.

D-II-8 DK v zmysle článku 10/1 DP na základe podnetu ŠTK dôrazne upozorňuje ŠK Heľpa na dodržiavanie Športovo – technických zásad článok 10/c Rozpisu súťaží (rešpektovanie farby dresov domáceho družstva). V prípade opakovania sa vyššie uvedeného priestupku bude DK postupovať v zmysle príslušných ustanovení DP.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 25. septembra 2019 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).