Úradná správa č.  1, v Banskej Bystrici, 07.07.2023

Správy zo sekretariátu:

1. Dňa 05.07.2023 zasadal VV ObFZ BB, ktorý okrem iného na svojom zasadnutí schválil:

– zaradenie družstiev dospelých pre súťažný ročník 2023/2024 do súťaží ObFZ,

– Rozpis MFS 2023/2024, s tým, že rozpis MFS bude len v elektronickej forme zverejnený na stránke Futbalnet,

– nominačnú listinu rozhodcov a delegátov pre súťažný ročník 2023/2024.

2. Upozorňujeme kluby, že od 06.06.2023 bola prijatá novela Registračného a prestupového poriadku.

V zmysle RaPP čl. 19 (2), a), b), c) je v letnom registračnom období možné podávať žiadosť o prestup amatéra:

– a) od 01.07. do 21.07. kalendárneho roka (letné registračné obdobie bez obmedzenia),

– b) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie s obmedzením),

– c) od 01.07. do 30.09. kalendárneho roka (letné registračné obdobie zo zahraničia).

V prípade transferu zo zahraničia je potrebné vyplnený formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ s overeným podpisom hráča (priložiť kópiu dokladu totožnosti) zaslať na Matriku SFZ – pri dodržaní vyššie uvedených termínov.

3. Usmernenie k medzinárodným transferom a zoznam potrebných dokumentov.

Medzinárodný transfer plnoletého hráča: 1. kompletne vyplnený a podpísaný formulár „Žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatér“, pri klubovej príslušnosti napíšte aj štát, z ktorého má byť hráč vyžiadaný a uvádzajte vždy celý názov klubu; 2. kópia dokladu totožnosti, teda občianskeho preukazu alebo cestovného pasu hráča (nie povolenie na pobyt alebo povolenie pracovať), ktorý má byť transferovaný. Podklady možno zaslať poštou, ale aj mailom – ako dve samostatné prílohy vo formáte „pdf“. Ak sú doklady kompletné, vybavenie trvá cca 8 – 9 dní a uskutočňuje sa cez „prestupový program“ FIFA. Na základe konzultácie s Legislatívno-právnym oddelením SFZ a Oddelením pre riadenie súťaží, ako aj príslušným oddelením FIFA sú za profesionálne súťaže považované súťaže Fortuna liga a 2. liga, ostatné stupne súťaží sa považujú za amatérske, resp. napĺňajú charakter amatérskej súťaže. Ak hráč prehlasuje, že v svojej krajine nie je registrovaný, vo formulári uvediete, že

je bez klubovej príslušnosti, doklad totožnosti sa posiela tiež. U hráčov venujte pozornosť ich statusu (amatér, profesionál) a presnému názvu materského klubu, aby sme nemuseli riešiť transfer dva alebo aj viackrát. Formulár vypisujte v počítači – nie rukou.

Transfer mladistvého hráča sa riadi podľa osobitných predpisov FIFA. Je nutné priradiť hráča podľa charakteru transferu do niektorej z nižšie uvedených možností a podľa toho poslať potrebnú dokumentáciu. Prosím o zasielanie len kompletnej dokumentácie!

1. Hráč je mladší ako 10 rokov. Takýto hráč sa registruje ako ktorýkoľvek iný hráč so slovenským občianstvom. Do častí miesto narodenia a štátne občianstvo sa uvedie príslušná krajina. Takáto registrácia nepodlieha schváleniu príslušného orgánu FIFA.

2. Hráč nasleduje svojich rodičov, ktorí sa sťahujú z dôvodov nesúvisiacich s futbalom – FIFA RSTP, článok 19/2a. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný“), doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklady totožnosti rodičov, doklad o bydlisku rodičov na Slovensku, pracovné povolenie rodičov, potvrdenie zamestnávateľa. Poznámky: pod dokladom totožnosti sa rozumie id karta alebo cestovný pas; ak hráč prichádza s jedným rodičom, nutné je doložiť súhlas druhého rodiča s pobytom dieťaťa na Slovensku, ak druhý rodič zomrel – doložiť úmrtný list, ak sú rodičia rozvedení – doklad o rozvode; doklad o bydlisku cudzincov na Slovensku vydáva PZ SR, akceptuje sa aj nájomná zmluva; pracovné povolenie je vo forme identifikačnej karty; potvrdenie od zamestnávateľa môže nahradiť pracovná zmluva. FIFA je oprávnená vyžiadať si aj doplňujúce doklady, napr. nájomnú zmluvu, účet za telefón, kartu poistenca atď.

3. Hráč je vo veku od 16 do 18 rokov – FIFA RSTP, článok 19/2b. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný“), doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, dokumentácia o školskom vzdelávaní, potvrdenie o ubytovaní a starostlivosti, dokumentácia o futbalovom vzdelávaní, súhlas rodičov. Poznámky: dokumentácia o školskom vzdelávaní – potvrdenie o návšteve školy a minimálne rozvrh hodín; doklad o ubytovaní, meno a doklad totožnosti osoby, ktorá sa o maloletého stará mimo vyučovania a tréningového procesu; futbalové vzdelávanie – minimálne týždenný mikrocyklus;

4. Bydlisko hráča a sídlo klubu sú vzdialené menej ako 50 km od hranice – FIFA RSTP, článok 19/2c. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatéri“, doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o trvalom bydlisku hráča, doklad o trvalom bydlisku rodičov.

5. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov – bez rodičov – FIFA RSTP, čl. 19/2d. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do riadku Materský klub/zväz: „neregistrovaný“), rodný list hráča, doklad totožnosti hráča, doklad o statuse utečenca – hráč, doklad o zverení do opatery inej osobe, súhlas opatrovníka s registráciou. Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba v dokumentácii oznámiť; pod dokladom o zverení do opatery sa rozumie súdne rozhodnutie /uznesenie/; súhlas opatrovníka – postačuje jeho jednoduché prehlásenie.

6. Hráč prestupuje, resp. bude prvý raz registrovaný pri opustení svojho domova z humanitárnych dôvodov – s rodičmi – FIFA RSTP, čl. 19/2a*. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatéri“ (ak je hráč registrovaný, uveďte úplný názov klubu, ak ide o neregistrovaného hráča, uvediete do príslušného riadku slovo „neregistrovaný“), doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklad o statuse utečenca – hráč, doklad o statuse utečenca – rodič, doklad totožnosti rodič. Poznámky: v prípade, že rodný list alebo doklad totožnosti hráča nie sú k dispozícii, treba to v dokumentácii oznámiť; rodičia – postačuje, keď je s hráčom jeden z rodičov.

7. Mladistvý hráč sa vracia – prestupuje po predchádzajúcom prestupe do zahraničia späť na Slovensko. Dokumentácia: vyplnený formulár „žiadosť o transfer hráča – zahraničie – amatéri“, doklad totožnosti hráča, rodný list hráča, doklady totožnosti oboch rodičov, doklad o trvalom bydlisku rodičov hráča, v ktorom bude uvedené, odkedy sú prihlásení k trvalému pobytu; v takýchto prípadoch je nutné počítať s tým, že príslušný orgán FIFA si dožiada aj iné dokumenty alebo informácie a termín na ich dodanie je stanovený na 6 dní – ak doklady nie sú k dispozícii, žiadosť o posúdenie zamietne.

Športovo – technická komisia, Komisia mládeže – predseda Peter Mazúch

1. Oznamuje zaradenie družstiev, trvalé výnimky a konfigurácie súťaží 2023/2024.

7. liga:

1. FK Baník Ľubietová, 2. OFK Slovan Valaská, 3. ŠK OPL Poniky, 4. TJ Družstevník Strelníky, 5. FK 1928 Jasenie, 6. OFK Slovenská Ľupča „B“, 7. FK Sokol Braväcovo, 8. TJ Slovan Beňuš, 9. TJ Tatran Čierny Balog „B“, 10. FK Podkonice „B“ – Lučatín, 11. 34 Brusno – Ondrej, 12. TJ Slovan Malachov, 13. TJ ŠK Hronec, 14. TJ Slovan Michalová.

Konfigurácia súťaže: 14 účastníkov, základná časť, D-V, 1x, jeseň – jar, 26. kôl, hrací deň: nedeľa UHČ (SP)

Trvalé výnimky: TJ Slovan Beňuš – nedeľa 10:30 hod., FK Sokol Braväcovo – sobota UHČ

1. kolo: Ľubietová – Michalová, Valaská – Hronec, Poniky – Malachov, Strelníky – Brusno, Jasenie – Podkonice „B“, Sl. Ľupča „B“ – T.Č.Balog „B“, Braväcovo – Beňuš – 12.-13.8.2023

2. kolo: Braväcovo – Michalová, Beňuš – Sl. Ľupča „B“, T.Č.Balog „B“ – Jasenie, Podkonice „B“ – Strelníky, Brusno – Poniky, Malachov – Valaská, Hronec – Ľubietová – 5.- 6.8.2023

Začiatok (1. kolo) súťaže je 12.-13.8. 2023, no upozorňujeme kluby, že 13. kolo bude predohrávané v dňoch 5.-6.8.2023.

8. liga – II. trieda:

1. TJ Družstevník Dúbravica, 2. TJ Tatran Harmanec, 3. ŠK Zornička Riečka, 4. TJ Partizán Hiadeľ, 5. TJ Slovan Pohronská Polhora, 6. TJ Družstevník Mičiná, 7. ŠK Sokol FO Staré Hory, 8. OFK 1950 Priechod „B“ – Baláže, 9. TJ Iskra Horné Pršany, 10. TJ Slovan Tajov, 11. TJ Partizán Dolná Lehota, 12.FK Šalková „B“.

Konfigurácia súťaže: 12 účastníkov, základná časť, D-V, 1x, jeseň – jar, 22 kôl, hrací deň: nedeľa UHČ (SP)

Trvalé výnimky: OFK 1950 Priechod „B“ – Baláže – nedeľa 10:30 hod., FK Šalková „B“ – sobota UHČ

1. kolo – Dúbravica – Šalková „B“, Harmanec – D.Lehota, Riečka – Tajov, Hiadeľ – H.Pršany, P.Polhora – Priechod „B“, Mičiná – St.Hory

Začiatok súťaže je 12.-13.8. 2023.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-2-25 DK na základe vlastného šetrenia upravuje pokutu pre FK Šalková „B“ za nedodržanie športovo-technických zásad: podmienky pre vyhotovenie videozáznamu v MFS 26. kola 8. ligy  Šalková „B“ – S.Hory na 50.-€. Pokuta a poplatok 10.-€ bude zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Oznamy:

Upozorňujeme všetky kluby, hráčov, členov realizačných tímov a funkcionárov, že v zmysle čl. 17/8 DP a čl. 34/7 DP sa disciplinárne sankcie uložené (nevykonané v celom rozsahu) v súťažnom ročníku 2022/2023 prerušujú do začiatku nového súťažného ročníka 2023/2024.

Oznamujeme klubom, že hráč, alebo člen realizačného tímu, ktorý bol v poslednom kole napomínaný 5,9,12 ŽK, súťažného ročníka 2022/2023 podľa čl. 37/7 DP môže v lehote minimálne 14 dní pred začiatkom nového súťažného ročníka 2023/2024 za tieto napomenutia v úradnej správe požiadať prostredníctvom ISSF na DK o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športu v novom súťažnom ročníku 2023/2024. V prípade ak stanovenú pokutu zaplatí, DS pozastavenie výkonu športu sa ruší a hráč môže v I. kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom „Žiadosť o určenie pokuty za pozastavenie výkonu športu“ a doručiť ju v stanovenej lehote formou podania na DK. Finančná pokuta je stanovená na 20.- €.

Najbližšie zasadnutie DK bude 02.08.2023 o 13:00 hod.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81/1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Upozorňujeme R a DZ, že od 01.07.2023 končia Zmluvy o dobrovoľníckej činnosti a budú si musieť podpísať s ObFZ BB nové Dohody o pracovnej činnosti, ktoré budú zverejnené na našej internetovej stránke v priebehu budúceho týždňa.

2. Záujemcovia o funkciu rozhodcu nech sa prihlási na adresu sekretariátu ObFZ BB obfzbb@futbalsfz.sk, mobil: 0906728487 a na adresu predsedu KR jozefmedved10@gmail.com alebo telefonicky na mobil 0903029052. Záujemcovia kontaktujte p.Erika Gemzického na mobil: 0915565244 e-mail: erik1gemzicky@gmail.com.

Upozorňujeme R a DZ : Letný seminár sa uskutoční dňa 28.07.2023 o 17:30 hod. v budove sídla ObFZ Banská Bystrica – Dom futbalu, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitosti tak, aby ste sa uvedenej akcie mohli zúčastniť. Z tohto dôvodu sledujte spravodaje kde budú bližšie informácie. E-maily každému R a DZ sa nebudú posielať nakoľko oficiálna stránka pre informácie je spravodaj ObFZ BB.

Upozornenie: Dňom 30.06.2023 zaniká platnosť členského poplatku rozhodcu preto je potrebné, aby ste si po tomto dátume vygenerovali nový poplatok pre nový ročník 2023/24 a tento uhradili lebo bez tohto poplatku činnosť R a DZ nemôžete vykonávať.

Trénersko-metodická komisia – predseda Adrián Boháčik

1. Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ ZV a ZH organizuje školenie trénerov UEFA C licencie v rozsahu 60 hod. vo Zvolene (4 bloky) a v Žiari nad Hronom (2 bloky) v termíne od 23. augusta do 30. októbra 2023. Maximálny počet účastníkov je 24. Prihlásiť sa na školenie je možné do 20.07.2023.Podrobné informácie ohľadom organizácie školení, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na webovej stránke SFZ, v časti SFZ / Tréneri / Školenia.