Do rozhodovania o verejných financiách sa môžu občania zapojiť aj priamo prostredníctvom občianskych rád. Nájsť však informácie o ich fungovaní a stretávaní je niekedy obtiažne. 

Púchyová
Občianska rada v Sásovej na čele s Elenou Púchyovou zorganizovala na úvod roka stretnutie s primátorom Jánom Noskom.

Pred niekoľkými dňami sa uskutočnilo stretnutie občianskej rady Rudlová-Sásová II, o ktorom sa mohli občania dozvedieť na internete z verejne dostupných zdrojov. Zúčastnilo sa jej približne 50 obyvateľov tohto sídliska. Nie všetky občianske rady však fungujú takto transparentne.

Zaregistrovali sme viac podnetov, že napríklad zasadnutie občianskej rady na Fončorde prebehlo v tichosti už začiatkom januára. Podobne tomu tak bolo v Podlaviciach, kde sa táto informácia dostala k občanom len krátkym oznamom na vývesnej tabuli.

Občianska rada (OR) je poradným orgánom Výboru mestskej časti a je zložená z obyvateľov príslušnej mestskej časti či podnikateľov v nej pôsobiacich. Členov navrhujú samotní obyvatelia, schváliť ich však musia poslanci daného volebného obvodu.

Občianska rada sa môže zúčastňovať na rokovaniach výboru mestskej časti a poradným hlasom napríklad rozhodovať o nakladaní s rozpočtom výboru danej mestskej časti. Ten je podľa štatútu 1,25 eura na jedného obyvateľa na príslušný kalendárny rok. Občianske rady tak môžu ovplyvniť či sa tieto peniaze investujú do  spoločensko-športového dňa alebo napríklad na opravu detského ihriska.

V Banskej Bystrici funguje jedenásť občianskych rád, no len v piatich prípadoch sú na stránkach mesta zverejnené zápisnice. V prípade OR Podlavice-Skubín je posledná uverejnená zápisnica z januára 2010 a v prípade OR Kráľová z júla 2014. Občianska rada má povinnosť sa stretávať najmenej raz za šesť mesiacov. Žiadna z občianskych rád nemá zverejnenú správu o nakladaní s rozpočtom či iné vyúčtovanie.

Pokiaľ má občan záujem podieľať sa na činnosti občianskej rady a stať sa jej členom, môže kontaktovať predsedu OR vo svojej mestskej časti, alebo poslanca za príslušný volebný obvod.

Prehľad a kontakty na jednotlivé občianske rady

Občianska rada Rudlová-Sásová II

predsedníčka: Ing. Elena Púchyová
webstránka: www.or.sasova.sk
e-mail: nasdomov.sasova@gmail.com
mobil: 0904 503 237

Občianska rada Fončorda

predseda: Ing. Ján Hruška
e-mail: sidliskofoncorda@gmail.com
tajomníčka: Ing. Mária Vozárová
zasadnutia OR sa konajú každý 1. štvrtok v mesiaci o 17:00 h. v priestoroch Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Okružnej ulici v Banskej Bystrici. V prípade zmeny bude nový termín oznámený na zasadnutí OR.

Občianska rada Radvaň

predseda: Daniel Hanko
webstránka: or-radvan.blogspot.com

Občianska rada Senica

predseda: Alexander Sámel
mobil: 0905 290 813, 0948 617 717
e-mail: orsenica@gmail.com

Občianska rada Podlavice – Skubín

predseda: Ing. Jozef Kreutz
webstránka: orpodlavice8.webnode.sk

Občianska rada Šalková

predsedníčka: Ing. Katarína Petríková
webstránka: www.salkova.sk
e-mail: or.salkova@gmail.com

Občianska rada Kráľová

predseda občianskej rady: Ján Vrana
občianska rada sa schádza nepravidelne podľa potreby
e-mail : orkralova@gmail.com

Občianska rada Uhlisko

predseda: Ing. Jozef Pikula, CSc.
mobil: 0903 800 216

Občianska rada Iliaš

predseda: Ján Žambor
e-mail: jan.zambor@lobb.sk
mobil: 0915 790 702

Občianska rada Kremnička

predseda: Milan Smädo
e-mail: smado@misudrzba.sk
mobil: 0902 929 300

Občianska rada Pršianska terasa

predseda Ondrej Krchman
kontakt: palickrchman1@gmail.com
mobil: 0903 731 614