Občania môžu od prvého mája opäť žiadať úrady práce, sociálnych vecí a rodiny o balík protiinflačnej pomoci. Tretí balík pomoci bude poskytnutý ľuďom v ťažkej sociálnej situácii, ktorí ju nedostali v predchádzajúcich balíkoch v roku 2022.

Prvého mája nadobudla účinnosť novela jedného z nariadení vlády, ktorej cieľom je finančne prispieť domácnostiam s nízkym príjmom, ktorým ešte nebola poskytnutá inflačná pomoc v roku 2022 na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod.

Pre koho je dotácia určená?

Nariadenie umožňuje poskytnutie dotácie jednorazovo v sume 100 eur žiadateľovi, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt na území SR, žije v domácnosti, ktorej priemerný mesačný príjem za posledných šesť mesiacov dosiahol maximálne výšku 1,81-násobku životného minima.

Musí byť splnená podmienka, že členovi tejto domácnosti nebola v roku 2022 poskytnutá žiadna pomoc formou dotácie alebo zvýšenia sumy dávky a príspevkov alebo formou 13. dôchodku.

„Príjem domácnosti aj poskytnutie 13. dôchodku preukazuje žiadateľ čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou žiadosti o dotáciu. Skutočnosť, či žiadateľ alebo niektorý člen domácnosti uvedený v žiadosti o dotáciu, mal poskytnutú niektorú z uvedených jednorazových foriem pomoci overuje úrad. Ak podmienky na poskytnutie dotácie spĺňa viac členov domácnosti, dotácia sa poskytne len raz.“ Eva Chmelová, vedúca Oddelenia hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok ÚPSVaR Banská Bystrica

Ako a dokedy žiadať?

Úrady práce prijímajú žiadosti v období od 01.05.2023 do 31.07.2023. Jednotlivec predkladá žiadosť za celú domácnosť príslušnému úradu na území, kde má domácnosť trvalý alebo prechodný pobyt. Môže tak urobiť elektronicky, poštou alebo osobne.

Žiadosť, ktorej prílohu tvorí „Informácia k posúdeniu nároku na jednorazové poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci podľa § 3s nariadenia vlády SR č. 131/2022 Z. z. na čiastočnú úhradu zvýšených nákladov v dôsledku rastu miery inflácie“ je zverejnená na webovom sídle ústredia. Žiadosti sú rovnako k dispozícii na príslušných úradoch práce, referáte prvého kontaktu hmotnej núdze, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok.