Už v júli tohto roka upozornil jeden z občanov prostredníctvom portálu odkazprestarostu.sk na reklamné plochy na ulici Nový svet, ktoré zakrývajú skulptúry akademického sochára Mikuláša Palka odkazujúce na SNP.

ilustr„Vedľa ulice Nový svet sa nachádzajú skulptúry od M. Palka s výjavmi z SNP. Toto dielo však zakrývajú reklamné tabule (ktovie, či legálne). Vodič, ktorý ide cez Banskú Bystricu, miesto skulptúr vidí iba otravné reklamné tabule. Je to skutočne neúcta. Prosím o odstránenie týchto reklamných zariadení z okolia umeleckého diela, aby ho nezacláňali,“ znel podnet Jakuba, ktorý zverejnil na portáli odkazprestarostu.sk už 22. júla 2014. Aké bolo jeho prekvapenie, keď po takmer štyroch mesiacoch sa mu dostalo takéhoto vyjadrenia od Miriam Ondrejkovej, vedúcej Oddelenia obchodu a služieb podnikateľom: „MsÚ na základe výzvy zistil vlastníka reklamného zariadenia. V rámci legalizácie reklamného zariadenia bola s jeho vlastníkom uzatvorená nájomná zmluva.“

Po tom ako sa o prípad začal zaujímať portál BBonline.sk sa zistilo, že v uvedenej súvislosti mesto doposiaľ nekonalo a vyjadrenie sa týkalo iného prípadu: „Aktualizácia uvedeného odkazu, resp. text prináleží inému odkazu pre starostu, čím sa ospravedlňujeme za dezinformáciu. Mesto Banská Bystrica postupuje a bude postupovať v súlade s platnou legislatívou, t. j. znením zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku postupom v konaní o dodatočnom povolení predmetných IRPZ, resp. v súčinnosti s konaním o odstránení predmetných IRPZ, to znamená, že vyzve vlastníka týchto zariadení, aby ich na vlastné náklady odstránil.“

Hovorkyňa mestského úradu Martina Kanisová hovorí, že nie všetky reklamné zariadenia sa nachádzajú na mestských pozemkoch. „Obmedzenie ohľadom umiestnenia reklamných zariadení pri obdobných pamiatkach, stavebný zákon neumožňuje. Od 1. januára 2015 bude platná novela zákona, ktorá definuje kritéria, ktoré uľahčujú povoľovací proces, resp. odstraňovanie a sankcionovanie nelegálne umiestnených reklamných zariadení. Zákon o ochrane pamiatkového fondu chráni len pamiatky v zozname národných kultúrnych pamiatok.“

Umiestňovanie reklamných zariadení pred výtvarné diela vo verejnom priestore, odcudzenie týchto diel a zistenie vlastníctva je dlhodobý problém. „Skulptúry M. Palka venované SNP odhalené v roku 1974 nie sú národnou kultúrnou pamiatkou, teda sa na ne nevzťahuje Zákon o ochrane pamiatkového fondu. Nie sú ani v zozname pamätihodností mesta,“ dodáva hovorkyňa.

Mesto Banská Bystrica doposiaľ dodatočne zlegalizovalo v tomto roku len jedno IRPZ a 25 prípadov je odstúpených na konanie. Celkovo k dnešnému dňu uzatvorilo Mesto Banská Bystrica päť nájomných zmlúv na šesť kusov reklamných zariadení umiestnených na mestských pozemkoch.