Od roku 1994 dvakrát ročne – na jar a na jeseň – zabezpečuje Mesto Banská Bystrica, oddelenie životného prostredia a údržby verejných priestranstiev celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev a  budov  vo  vlastníctve  mesta (CMD). Jesenná časť  začína 20. septembra a potrvá do 30. novembra t. r.

Počas tohto obdobia budú použité dlhodobo účinné nástrahy proti  škodcom, ktoré  sú  vo  voľnom   priestranstve  označené PET fľašou s  názvom deratizačnej firmy.

V prípade výskytu nežiaducich hlodavcov (najmä potkanov a myší) v okolí budov, kanalizácií, smetných kontajnerov a pod. je potrebné kontaktovať Mestský úrad v Banskej Bystrici, oddelenie životného prostredia a údržby verejných priestranstiev (kontaktná osoba Ján Chmelík) osobne, telefonicky 048/4330612 alebo e-mailom jan.chmelik@banskabystrica.sk.

Prieskum v lokalitách s predpokladaným alebo nahláseným výskytom neželaných nájomníkov uskutočňuje mestská Koordinačná komisia pre riešenie otázok regulácie živočíšnych škodcov. Samotný výkon deratizácie v teréne realizuje mesto dodávateľsky. V minulom roku mestská samospráva vynaložila na CMD cca 10 700 €. Z  tohtoročného rozpočtu (11 tisíc €) bolo na jarnú deratizáciu a dezinsekciu  vyčerpaných približne 57 percent.   Významnou položkou na čerpaní rozpočtu bolo krytie nákladov na odchyt holubov v lokalitách Sásová, Severná a Fončorda. Odchytenie 409 jedincov stálo mestskú pokladnicu 2 500 €. Z celkovej sumy sú ďalej hradené aj operatívne zásahy voči rojom ôs, včiel, sršňov, ale aj mravcom, švábom a voči inému hmyzu.

„Deratizácia sa realizuje na území celého mesta. V uplynulej jarnej časti sme najväčší výskyt  škodcov zaznamenali najmä na miestach rozkopávok v Sásovej a Radvani. Tento rok  evidujeme aj zvýšený počet hlásení o výskyte hmyzu – najmä ôs a sršňov. Ich obľúbenou lokalitou boli areály materských škôl v Sásovej, Radvani a Fončorde,“ povedal Ján Chmelík z oddelenia životného prostredia a údržby verejných priestranstiev banskobystrického mestského úradu.

Počas celého roka je potrebné myslieť aj na  preventívne opatrenia.  Na upratovanie  bytových a nebytových priestorov, ale aj verejných priestranstiev v ich okolí, zasieťovanie okien a vetracích priestorov v suterénoch obytných budov, zatváranie vchodových dverí, obmedzenie zdrojov potravy pre hlodavce na maximálnu možnú mieru a kontrolu technického stavu budov a kanalizácie. Občania by mali v prípade výskytu hlodavcov kontaktovať mestský úrad, resp. správcu bytového domu. Firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov a organizácie na území mesta sú povinné vykonávať deratizáciu na vlastné náklady.

Zabezpečiť ochrannú deratizáciu ukladá fyzickým a právnickým osobám, ktoré vlastnia, užívajú alebo spravujú nehnuteľnosti všeobecne záväzné nariadenie (VZN) č. 8/2009 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Banská  Bystrica. Za  porušenie  ustanovení   tohto VZN hrozia sankcie. Fyzickým osobám podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v rámci blokového, resp. priestupkového konania. Právnickým osobám môže primátor mesta v zmysle § 13 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení uložiť pokutu až do výšky 6 638 €. Žiadnu zo spomínaných sankcií však mesto Banská Bystrica doposiaľ neuložilo.