Mesto Banská Bystrica vyhlásilo výberové konanie na pozíciu vedúceho oddelenia územného plánovania a architekta mesta začiatkom decembra 2020. Záujem zo strany odborníkov z oblasti urbanizmu a architektúry je zatiaľ nízky, a to aj napriek tomu, že ide o dôležitú a významnú funkciu, ktorá má dopady na územný rozvoj mesta.

Vzhľadom na charakter a náročnosť pracovnej pozície považuje samospráva doposiaľ prihlásený počet uchádzačov za nepostačujúci, preto lehotu výberového konania predlžuje až do 31. augusta 2021.

Hlavný architekt mesta musí byť nielen odborník v oblasti územného plánovania, urbanizmu a architektúry, ale aj dobrý manažér a líder tímu. Uchádzač musí spĺňať niekoľko kritérií – mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore územné plánovanie, urbanizmus, architektúra, disponovať autorizačným osvedčením SKA, a výhodou je aj odborná spôsobilosť na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov.

Hlavný architekt riadi činnosť oddelenia, je odborný garant pre oblasť územného plánovania, urbanizmu a architektúry mesta. Novoprijatý uchádzač bude kontrolovať proces obstarávania územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov vo všetkých fázach ich prípravy, tvorby, vyhotovenia, prerokovania i schvaľovania.
Hlavný architekt zároveň koordinuje rozvoj dopravného systému mesta s dôrazom na zníženie negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie a pod. Aktívne sa podieľa na tvorbe územnoplánovacích dokumentov, vstupuje do prípravy a tvorby územného plánu a koordinuje pripravované rozvojové zámery investorov v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou.

Žiadosti o prijatie do pracovného pomeru je potrebné doručiť do 31. augusta 2021 do 14.00 h osobne alebo poštou na adresu: Mestský úrad Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica. Podrobnejšie informácie sú dostupné na webe mesta.