Na záhradách komposty, v uliciach Banskej Bystrice nádoby na biologicky rozložiteľný odpad. Aj to je odpoveď mestskej samosprávy na rastúcu potrebu ekologizácie odpadového hospodárstva veľkých mestských aglomerácií.

V tomto roku sa už separovanie v našom meste rozšírilo o kontajnery na kovový odpad, a tak spolu s novými červenými nádobami na biologicky rozložiteľný odpad, dnes už separujeme vo väčšej časti mesta päť druhov nepotrebných smetí. K tradičnému sklu a papieru doba priniesla nutnosť separovania plastov, ale aj kovového odpadu. V mnohých mestách sú zaužívané aj smetné nádoby na nebezpečný odpad (batérie a pod.), ale naše mesto rieši takéto odpady plánovanými občasnými zbermi.

V uplynulých týždňoch mesto zaplavili červené kontajnery

Odpadové nádoby, určené na biologicky rozložiteľný odpad, medzi ktorý patria predovšetkým odpady z ovocia a zeleniny, káva alebo čaj, zvyšky jedla, vaječné škrupiny, exkrementy domácich zvierat, ale aj odpady z rastlín, sú tak ďalším prínosom v ekologizácii nášho mesta.

Aby sa aj vyššie spomenuté odpadové suroviny mohli druhotne využiť – napríklad ako rastlinné substráty, je dôležitá znalosť obsahu, ktorý do takéhoto odpadu nepatrí. Aj keď sa vám možno bude zdať, že uhynuté zvieratá alebo kosti sú biologicky rozložiteľné, určite nie sú vhodné pre takéto ďalšie využitie. Do nových červených kontajnerov tiež nepatria obaly z potravín a iné umelé či kovové predmety. Najjednoduchším spôsobom ako sa vydať na mestu-podobnú cestu separovania napríklad aj vo vašom paneláku, je vytvorenie si vlastných domácich nádob na separovaný odpad.

Separovaním a dodržiavaním správneho separovania chránime a šetríme naše vlastné životné prostredie. Čím viac surovín sa druhotne využije, tým pomalšie sa míňajú prírodné zdroje, ale zároveň rovnako pomalšie sa zapĺňajú všeobecné skládky.

Mesto pod Urpínom postupuje v procese rozširovania možností separovania dlhodobo. V Banskej Bystrici však nájdeme ulice, spomeňme napríklad Národnú ulicu v centre mesta, kde by ste smetné nádoby hľadali márne. Napríklad na námestí zas určite chýbajú malé nádoby na separovaný zber.