Miliónové investície do zimného štadióna, vybudovanie viacúčelového ihriska v areáli ZŠ Triedy SNP 20, či dlhodobo organizované medziškolské športové súťaže. Aj o tom hovorí Koncepcia rozvoja športu v meste Banská Bystrica, ktorú prerokovalo mestské zastupiteľstvo.

Ešte v máji tohto roka bol takmer v „tichosti“ a bez akejkoľvek mediálnej pozornosti na zasadnutí mestského zastupiteľstva prerokovaný dôležitý dokument, pojednávajúci o rozvoji, cieľoch a podpore športu na území nášho mesta. Medzi poslancami zaznamenal dokument pozitívne reakcie, kritickejšie sa k nemu vyjadril akurát Martin Baník (SDKÚ-DS). „Tento materiál nemá žiadne črty koncepčného materiálu. Možno analytická časť áno, ale tá ďalšia časť nie. Nie je tam uvedené, čo chce mesto podporovať, riešiť a ďalej robiť. Chýba v tom závere formulovanie, čo áno a čo nie,“ nechal sa počuť Baník a na základe jeho návrhu schválili koncepciu ako „úvodný a otvorený materiál“.

foto: Samuel Vaterka

Čo sa týka obsahovej stránky, dokument analyzuje súčasný stav športových ihrísk v Banskej Bystrici a možnosti športu pre rôzne vekové kategórie. Podáva pohľad na najvýznamnejšie športové kluby resp. organizácie a ich spoluprácu s mestom. Následne navrhuje zmenu financovania športu a to zavedením presne stanoveného kľúča, vyjadreného percentom z rozpočtu mesta. Z tejto čiastky by malo byť presne určené koľko prostriedkov sa použije na kapitálové výdavky, koľko pre športové kluby, atď. Okrem toho koncepcia predpokladá zavedenie správcov športových ihrísk, ktorí budú zodpovední za ich prevádzku.

V časti investičné zámery sú jednotlivé položky rozdelené podľa časového horizontu ich realizácie. V krátkodobých cieľoch najväčšiu položku predstavuje rekonštrukcia zimného štadióna, ktorá by mala pohltiť 330 000 eur. Suma 200 000 eur sa má investovať do umelého osvetlenia na Štadióne SNP na Štiavničkách. Viacúčelové ihrisko pri ZŠ Triedy SNP má vyjsť mestský rozpočet na niečo cez 56 000 eur. Koncepcia počíta, že tento rok sa začne aj s budovaním športovo-rekreačnej zóny v Kremničke a v Rudlovej. V športovom areáli v Kremničke by malo vyrásť nové hokejbalové ihrisko, futbalové ihrisko s umelou trávou pre potreby malého futbalu a lezecká stena určená pre širokú verejnosť. V strednodobých cieľoch dominuje opäť zimný štadión, na rekonštrukciu severnej a západnej tribúny resp. na dobudovanie areálu štadióna bude potrebná investícia 2 300 000 eur.

Plnenie týchto a ďalších cieľov však zrejme bude závisieť na ekonomickej kondícii mesta. Nakoľko je v súčasnej situácii reálne naplnenie tejto koncepcie, akým smerom sa prípadne dokument bude vyvíjať a v akej situácii sa nachádza šport v meste, aj o tom vám v najbližších dňoch prinesieme rozhovor s autorom koncepcie Mgr. Ivanom Šabom.