Cena primátora a Cena mesta je prestížne ocenenia samosprávy, ktoré každoročne prevezmú laureáti z rúk banskobystrického primátora. Tento rok by sa tak malo stať 25. novembra 2010, slávnosti však predchádzajú návrhy verejnosti.

Ak poznáte osobnosti či kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj či šírenie dobrého mena Banskej Bystrice na domácej pôde alebo v zahraničí, napíšte o ňom mestu. Vaše tohtoročné návrhy na udelenie ocenenia s odôvodnením zásluh sa očakávajú najneskôr do 8. októbra 2010.

Môžete ich odovzdať osobne na banskobystrickom magistráte, poslať poštou na adresu – Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo využiť e-mailový kontakt: miriam.ondrejkova@banskabystrica.sk. Obálku označte CENA MESTA alebo CENA PRIMÁTORA.

Cena mesta je ocenenie, ktoré je možné udeliť jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám s trvalým pobytom v SR a to pri významných jubileách alebo výročiach. Táto cena sa udeľuje za :

  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno-prospešnej činnosti,
  • činnosť osôb, ktoré sa významný spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu v zahraničí,
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov.

Návrhy na udelenie ceny môžu mestskému zastupiteľstvu predkladať: primátor mesta, poslanci mestského zastupiteľstva a občania mesta s odôvodnením návrhu. O udelení ceny rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Cenu primátora mesta udeľuje primátor osobám, ktoré sa osobitne zaslúžili o dobré meno mesta svojou prácou a celoživotným pôsobením v meste. O udelení ceny rozhoduje primátor na návrh poslancov a občanov mesta.

Obidve ocenenia odovzdáva primátor meste jedenkrát ročne na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Evidencia laureátov sa vedie v samostatnom zozname ocenených a v Kronike mesta, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

Minulý rok boli medzi ocenenými (či už Cenou mesta, alebo Cenou primátora mesta) PhDr. Václav Hanuliak, Ivan Palúch, Ján Baláž, Ing. Vladimír Bárta Ladislav Hudec, Elena Hlasicová, Dr. h. c. prof. PhDr. Zdenko Kasáč, CSc., Anna Macejková, Prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc., Ivan Schwarz, Elena Šupolová, Ing. Peter Valach, Štátna vedecká knižnica – kolektív Literárneho a hudobného múzeav Banskej Bystrici, Kolektív Stredoslovenského múzea – expozícia v Matejovom dome a Kolektív Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici