Výdobytky modernej medicíny vedú k zvýšenému počtu hospitalizovaných rizikových pacientov, u ktorých je pravdepodobnosť vzniku  nemocničných (nozokomiálnych) nákaz vyššia a jej prognóza závažnejšia. Sú sprievodným javom ústavnej zdravotníckej starostlivosti na celom svete aj na začiatku 21. storočia, Slovensko nevynímajúc.  V rámci 390 previerok (o 33 previerok viac, ako v roku 2009) hygienicko-epidemiologického režimu v  štátnych i neštátnych zdravotníckych zariadeniach kraja bolo vlani odobratých spolu 758 vzoriek vysterilizovaných materiálov, kým v roku 2009 ich bolo 811. „Predstavuje to v medziročnom porovnaní 6,5 percentný pokles, potešiteľné ale je, že sa udržal takmer rovnaký podiel nevyhovujúcich vzoriek- 5,3  percentá vlani a  5,2 percenta predvlani z celkového počtu odobraných vzoriek. Z prostredia zdravotníckych zariadení (ZZ) epidemiológovia  odobrali 4492 vzoriek  čo je o štvrtinu menej, ako v roku 2009. Najviac vzoriek pochádzalo z operačných sál,  gynekologicko-pôrodníckych, chirurgických, interných a novorodeneckých oddelení. U vzoriek z prostredia zdravotníckych zariadení  je podiel nevyhovujúcich výsledkov nižší ako v roku predchádzajúcom o 7,7 percenta,“ približuje situáciu v Banskobystrickom kraji vedúci oddelenia nemocničných nákaz Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Pavol Lokša.

Počet hlásených NN je podľa neho ovplyvnený úrovňou hlásnej služby v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach v okresoch. Drvivá väčšina nahlásených NN totiž bola z FNsP F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici, odkiaľ nahlásili 389 nemocničných nákaz, čo predstavuje až 71,5 percenta nahlásených NN zo všetkých zdravotníckych zariadení v Banskobystrickom kraji. Ostatné pomerne veľké nemocnice z tohto regiónu nahlásili len tri NN, aj to len zo Všeobecnej NsP v Lučenci.  Všeobecná nemocnica R. Sobota  a NsP – Vaše zdravie Zvolen nenahlásili ani jednu NN. „ Tento stav absolútne nevyjadruje skutočný výskyt NN v týchto zdravotníckych zariadeniach, ale je  vizitkou práce epidemiológov v surveillance (epidemiologická bdelosť) nemocničných nákaz v uvedených okresoch“, konštatuje MUDr. Lokša.

Pri previerkach hygienicko-epidemiologického režimu v jednotlivých NsP zistili vlani odborníci na lôžkových oddeleniach nedostatok základných jednorazových materiálov a pomôcok, ako sú dávkovače mydla, papierové uteráky, jednorazové čiapky, či rúška. Zistili  aj nedostatok dezinfekčných prostriedkov, problémy s  bielizňou, ktorá je poškodená neustálym kolovaním a nenahrádza sa novou. Situácia však nie je plošná, niekde chýbajú rukavice, inde jednorazové uteráky, prípadne dezinfekčné prostriedky. „Alarmujúce je, že stále častejšie sa z  biologického materiálu, sterov z prostredia i ovzdušia objavujú bakteriálne kmene rezistentné na antimikróbne látky. Prijaté opatrenia na predchádzanie vzniku a šírenia nemocničných nákaz sa preto týkajú predovšetkým dekontaminácie prostredia, prístrojov a predmetov, manipulácie zdravotníckeho personálu s vysterilizovaným materiálom, dodržiavania bariérovej ošetrovateľskej techniky, koncentrácie a expozičného času dezinfekčných prostriedkov, či hygienickej a chirurgickej očisty rúk zdravotníckeho personálu“, približuje situáciu MUDr. Lokša.  Dodáva, že v roku 2010 okrem uvedených činností vykonávali epidemiológovia aj previerky hygienicko-epidemiologického režimu neštátnych zdravotníckych zariadení a priebežne kontrolovali ambulantné zariadenia pri schvaľovacom konaní pri uvedení do prevádzky.

Infekcie urogenitálneho traktu predstavujú až 38,0 percent zo všetkých nákaz v nemocniciach. Druhou najpočetnejšou skupinou sú infekcie dýchacích ciest s podielom 22,6 percent. Sepsy sa podieľali na zastúpení NN nákaz 11,9 percentami, ich podiel sa zvýšil  ( 9,9 percent v r. 2009 ). Celkove sa v Banskobystrickom kraji zaznamenalo 65 ochorení, čo predstavuje oproti roku 2009 nárast o 12,1 percenta. Štvrtou skupinou sú črevné infekcie, ktoré tvoria 9,9 percent nozokomiálnych nákaz (3,4 percenta v r. 2009). Vyskytli sa najmä na geriatrických a neurologických oddeleniach, kultivačne dominovali rotavírusy a norwalk vírusy. Piatou skupinou sú chirurgické ranové infekcie a popáleniny s podielom 9,8 percenta (14,4 percent v r. 2009). Infekcie kože a slizníc, ktoré  tvoria 6,3 percent podielu z celkového počtu NN (2,4 % v r.2009), hlásili najmä z psychiatrických oddelení, kultivačne najčastejšie Staphylococcus aureus  a Pseudomonas aeruginosa. Iné infekcie predstavujú 1,1 % (0,92,5% v r.2009) z celkového počtu NN. V roku 2010 zaznamenali epidemiológovia jedno úmrtie na nozokomiálnu nákazu na  u 51 ročného pacienta z okresu Rimavská  Sobota, hospitalizovaného pre pneumóniu na internom oddelení NsP v Hnúšti.