Cena mesta a cena primátora sú najvyššie ocenenia samosprávy, ktoré každoročne udeľuje mestské zastupiteľstvo a primátor mesta nominovaným za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vo vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejnoprospešnej činnosti.

radnica
Oceňovanie prebieha každoročne v priesotoroch historickej radnice.

Tiež za činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu v zahraničí, alebo za záchranu ľudských životov, majetku mesta a jeho občanov.

Prestížne ocenenia si laureáti prevezmú z rúk primátora Banskej Bystrice. Slávnostnému ceremoniálu však predchádzajú návrhy verejnosti. Jednotlivcov, kolektívy, skupiny osôb, inštitúcie a právnické osoby možno navrhnúť do 15. januára 2015.

Každoročne býva mozaika držiteľov ocenení rôznorodá. Tvoria ju ľudia, ktorí zviditeľnili mesto pod Urpínom a svojimi celoživotnými aktivitami sú inšpiráciou pre ostatných obyvateľov Banskej Bystrice v najrozličnejších oblastiach spoločenského života.

Cena mesta sa udeľuje pri príležitosti významných jubileí a výročí nominantom s trvalým pobytom v Slovenskej republike. O jej udelení rozhodujú poslanci mestského zastupiteľstva.
Nositeľom Ceny primátora sa môže stať každý, kto sa svojou prácou a celoživotným pôsobením v meste pod Urpínom zaslúžil o šírenie jeho dobrého mena. Kandidátov z predložených návrhov vyberá primátor mesta.

Z návrhov na udelenie ocenení by malo byť zrejmé či navrhovateľ odporúča osobu oceniť cenou mesta alebo cenou primátora, meno, priezvisko a titul kandidáta, oblasť, za ktorú sa ocenenie navrhuje, detailné zdôvodnenie návrhu , kontaktné údaje navrhovaného a navrhovateľa.

Kompletné návrhy očakáva mesto do 15. januára 2015. Možno ich odovzdať osobne na mestskom úrade, poslať poštou na adresu: Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica alebo využiť e-mailový kontakt: martina.brisudova@banskabystrica.sk. Obálku je potrebné označiť CENA MESTA alebo CENA PRIMÁTORA.

V roku 2014 si ocenenia prevzalo desať jednotlivcov a tri kolektívy. Dejiskom slávnostného odovzdávania cien boli historické radničné priestory na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Viac informácií o udelení prestížnych ocenení sa dozviete v Štatúte mesta Banská Bystrica.