Tak ako každý rok, tak aj tento, organizuje mesto Banská Bystrica príležitostné trhy ako súčasť sprievodných podujatí Banskobystrické Vianoce a Silvester 2011. Na trhoch, ktoré sa začínajú dnes (6. decembra) a končia 1. januára 2012,  môžu návštevníci nájsť i tradičné jedlá a nápoje, ktoré sú pre toto obdobie charakteristické – pečené klobásy, lokše, kapustnica a iné. Tie sú- ako každý rok, aj predmetom kontroly v rámci štátneho zdravotného dozoru, teda odborníkov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica. „Tak ako aj pracovníci ostatných RÚVZ v SR, aj naši pracovníci budú počas konania tohto vianočného hromadného podujatia  vykonávať mimoriadne kontroly  stánkového predaja pokrmov. Zameriavať sa budeme najmä na pôvod surovín a potravinárskych výrobkov,  na dodržiavanie dátumu spotreby, resp. dátumu minimálnej trvanlivosti, kontrolu chladiaceho reťazca, teplotného reťazca, na prevádzkovú a osobnú hygienu. Kontrolovať budeme aj doklady o zdravotnej a odbornej spôsobilosti predávajúcich a  odoberieme aj vzorky pokrmov. Priestory stánkov budú uvedené do prevádzky rozhodnutím RÚVZ,“ konštatuje k téme vedúca Odboru hygieny výživy MUDr. Ivana Sedliačiková. Dodáva, že  v prípade použitia nekvalitných surovín, alebo pri nedodržaní technologického postupu prípravy pokrmov by mohlo dôjsť k výskytu alimentárnych ochorení u zákazníkov. Kontrola stánkového predaja potravín, napríklad  oblátok, medovníkov a ďalších balených potravín  je v kompetencii orgánov štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Frekvencia kontrol závisí od konkrétnej situácie, pokiaľ  sa zistia nedostatky, kontroly sa budú podľa potreby opakovať. Za prípadné zistené nedostatky môžu byť uložené pokuty v blokovom aj v správnom konaní. Ich výška bude závisieť od závažnosti zistených nedostatkov a bude uložená podľa príslušných ustanovení  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o doplnení a zmene niektorých zákonov v znení noviel  a  zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení noviel. Podľa MUDr. Sedliačikovej sa situácia v oblasti stánkového predaja  postupne zlepšuje, prevádzkovatelia vybavujú stánky požadovaným zariadením tak, aby mohli dodržiavať chladiaci a teplotný reťazec pri príprave pokrmov a nápojov, ale aj zásady osobnej a prevádzkovej hygieny.