Quantcast

Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) sa bude pre uchádzačov o štúdium konať Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční už najbližšiu stredu.

Pre záujemcov o štúdium budú pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na 6 fakultách UMB, podrobnosti o prijímacích skúškach na rok 2018/2019 a tiež sprievodný program. V rámci programu sa návštevníci dozvedia o možnostiach štúdia v zahraničí, mimoškolských aktivitách a pripravená je aj ukážka výučby na jednotlivých fakultách.

Návštevníci UMB budú mať možnosť spoznať rôzne spôsoby výučby, ako napríklad prácu tlmočníka v tlmočníckej kabíne na Filozofickej fakulte UMB (FF UMB),  priblížiť sa športovým hviezdam a nahliadnuť do diagnostického centra v priestoroch Katedry telesnej výchovy a športu FF UMB.

Na Právnickej fakulte UMB môžu absolvovať prehliadku pojednávacej miestnosti na simulované súdne pojednávanie či prehliadku samovzdelávacieho centra. Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB je pripravená prezentácia Centra krízového riadenia a počítačových simulácií a študenti si budú môcť vypracovať simulačný test na prijímací pohovor, či  prihlásiť sa priamo na konzultácie na prijímacie pohovory.

Na Fakulte prírodných vied UMB (FPV UMB) pripravili jednotlivé katedry zaujímavý program. Na prednáškach Katedry geografie a geológie FPV UMB sa uchádzači o štúdium dozvedia aké bohatstvo máme ukryté v našej zemi, ale aj to, prečo študovať geografiu v Banskej Bystrici. Katedra fyziky FPV UMB pripravila workshop s rôznymi fyzikálnymi pokusmi. Na katedre informatiky FPV UMB budú môcť nahliadnuť na expozíciu počítačov a číslicovej techniky J. Koleničku, kde im bude sprístupnená expozícia vrátane výkladu, približujúca vybranú časť histórie československých personálnych počítačov, prioritne najmä tých, ktoré boli vyrábané v Závodoch výpočtovej techniky v Banskej Bystrici.

Volebné systémy očami matematika, v prednáške sa zoznámime s bežne používanými volebnými systémami vo svete a pozrieme sa na tieto systémy z pohľadu matematiky. Poukážeme na ich výhody, nevýhody a prípadnú manipulovateľnosť. Zadefinujeme si rozumné kritériá, ktoré sa očakávajú od spravodlivého systému na katedre matematiky FPV UMB. Aktuálnu tému rozoberie katedra chémie FPV UMB na prednáške Drogy – čo za svoje peniaze dostanem? Katedra techniky a technológií FPV UMB pripravila ukážku študentských výrobkov na tému – Hrou do sveta techniky.

Na Ekonomickej fakulte UMB sa dozvedia o dôvodoch, prečo študovať práve na EF UMB, aké sú možnosti uplatnenia sa v praxi, budú mať možnosť zakúpiť si literatúru na prijímacie skúšky a pozrieť si ubytovacie zariadenie pre študentov tejto fakulty.

Na Pedagogickej fakulte UMB (PF UMB) si katedra hudobnej kultúry pripravila umelecké vystúpenie študentov, uchádzači budú mať možnosť nahliadnuť do umeleckých ateliérov PF UMB a prezrieť si nielen samotné priestory fakulty, ale aj priestor internátu, študovne a Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Podrobný program jednotlivých fakúlt je zverejnený na stránke univerzity.