V piatok otvorili na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, na Katedre bezpečnostných štúdií nové Centrum krízového riadenia (CEKR) Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

UMB logoKybernetické útoky sa stále viac stávajú prostriedkom na dosahovanie politických cieľov. V súčasnosti je každý moderný politický alebo vojenský konflikt sprevádzaný organizovanou kybernetickou opozíciou na internete. Simulácie takýchto situácií, ale aj krízových situácií ohrozujúcich životy, zdravie a majetok občanov mesta, regiónu či krajiny, simulácie ekologických havárií, dopravných nehôd, prírodných katastrof, pandémií – to všetko umožňuje novootvorené centrum.

V rámci externej spolupráce a využitia Centra krízového riadenia je potrebné zvýrazniť potenciál spolupráce Fakulty PVaMV s jednotlivými rezortnými ministerstvami, najmä s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom obrany SR, ako aj Akadémiou ozbrojených síl SR v Liptovskom Mikuláši a ďalšími relevantnými inštitúciami.

Získané vedomosti a zručnosti v Centre krízového riadenia môžu vedecko-výskumní a pedagogickí zamestnanci, ale aj študenti ostatných fakúlt UMB využiť aj v rámci medzinárodnej spolupráce.

CEKR je výstupom a pokračovaním projektov „Centrum excelentnosti so zameraním na výskum otázok národnej a medzinárodnej bezpečnosti“ a „Centrum excelentnosti – vytvorenie komplexnej stratégie medzinárodného krízového riadenia v medzinárodných vzťahoch“ spolufinancovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) prostredníctvom Operačného programu Výskum a vývoj v celkovej sume 2,413 milióna eur.

V ďalších fázach projektu bude v rámci pracoviska Centra krízového riadenia prebiehať aj vzdelávací proces budúcich výskumných pracovníkov krízového riadenia a bezpečnosti. Krízová udalosť je simulovaná s využitím digitálnych terénnych dát spolu s okolitým obyvateľstvom a dostupnou technikou. Na jednotlivé udalosti reaguje tím študentov prijímaním opatrení. Tieto opatrenia sú zadávané do simulácie a následne je overovaný ich účinok na priebeh problematiky. Použitie simulačných prostriedkov je ideálne pre verifikáciu vedomostí študentov získaných v teoretických predmetoch.