Na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici otvárajú nový študijný program bezpečnostné štúdiá.

Nový študijný program bude možné študovať v druhom stupni vysokoškolského štúdia po ukončení, ktorého absolvent získa titul Mgr.

fakulta politickych vied umb banska bystricaPonúka ho Katedra bezpečnostných štúdií. Tá bola založená na FPVMV UMB v roku 2007. Na základe pedagogických a výskumných zámerov katedry ide o unikátne pracovisko v rámci SR, pretože bezpečnostná problematika sa tu vyučuje a skúma v širšom kontexte ako vojenská a nevojenská bezpečnosť, ale aj ako možná samostatná bezpečnostná veda s výrazným multidisciplinárnym charakterom.

Základom obsahu študijného programu Bezpečnostné štúdia je poskytnúť študentom poznatky o bezpečnostných teóriách a koncepciách. Hlavný dôraz bude položený na objasňovanie bezpečnosti súčasného sveta, teoreticko-metodologických východísk, skúmania a štúdia nových teórií a prístupov k bezpečnosti, bezpečnostnej politiky NATO, EÚ a SR. Zároveň je ambíciou katedry využiť spoluprácu s kolegami z praxe, najmä z Ministerstva obrany, NBÚ, Kancelárie prezidenta SR, Ozbrojených síl SR, ale i kapacity Centra krízového riadenia (CEKR) a simulačného centra zriadeného na fakulte na získanie praktických zručností v oblasti riadenia a modelovania bezpečnostných hrozieb. Profil absolventa bezpečnostných štúdií preto predpokladá jeho schopnosť využívať teoretické poznatky ale aj praktické zručnosti v rámci slovenských aj zahraničných akademických inštitúcií a v organizáciách zaoberajúcich sa bezpečnosťou na miestnej, regionálnej, národnej a globálnej úrovni.

O štúdium programu Bezpečnostné štúdia sa môžu uchádzať absolventi bakalárskeho štúdia. Prihlášky môžu podať do 15. júna 2016. Otvára sa v dennej aj externej forme. Tento študijný program je možné študovať aj v anglickom jazyku. Viac informácií nájdu záujemcovia na www.fpvmv.umb.sk.