Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici spolu s tanečnou školou K-Dance budú počas štvrtého aprílového týždňa spoločnými silami bojovať proti nežiaducemu fenoménu súčasnej spoločnosti, proti drogám, a netradičnou, inovatívnou formou zážitkového učenia sa budú snažiť osloviť žiakov základných škôl.

Preventívny projekt „Tancom proti drogám“ je výsledkom spolupráce medzi políciou a tanečnou školou a v školskom roku 2011/2012 sa bude pilotne realizovať v dňoch 23. až 27. apríla 2012.

Referenti špecialisti oddelenia komunikácie a prevencie krajského riaditeľstva poskytnú žiakom informácie o škodlivosti návykových látok a formou riadenej diskusie sa postupne budú danej problematike venovať, pričom snahou bude zmena myslenia,  postojov a prístupu k legálnym, ako i k nelegálnym drogám. Hovorené slovo sa bude prelínať s tanečnými číslami, ktoré budú scénicky korešpondovať s preberanou témou. Tanec bude volený v štýle hip-hop, break a disco, ktorý je pre vybranú vekovú kategóriu žiakov najzaujímavejší a najpútavejší. Na projekte participuje aj Súkromné centrum voľného času Banská Bystrica sídliace na Rudlovskej ceste, ako i poslucháči denného a postgraduálneho štúdia Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Snahou všetkých zúčastnených zložiek bude úsilie ukázať deťom možnosti zmysluplného využitia voľného času. Informácie sprostredkované cez záujmovú činnosť – tanec, tak majú možnosť padnúť na úrodnú pôdu a osloviť kategóriu žiakov, ktorí sú práve vo veku, keď si formujú svoje životné postoje a názory.

Do preventívneho projektu sa zapojilo desať banskobystrických škôl: Základná škola Jána Bakossa na Bakossovej ulici, Základná škola na Ďumbierskej ulici, Základná škola Jozefa Gregora Tajovského na Gaštanovej ulici, Základná škola na Moskovskej ulici, Základná škola na Pieninskej ulici, Základná škola na Radvanskej ulici, Základná škola Slovenského slobodného vysielača na Skuteckého ulici, Základná škola na Tatranskej ulici, Základná škola na Triede SNP a Osemročné športové gymnázium na Triede SNP.