Vo volebnom roku musí mesto vysvetľovať dva veľké projekty, ktoré zásadne zmenia tvár Banskej Bystrice. Zatiaľ čo v prípade novej protipovodňovej ochrany má samospráva len vedľajšie slovo, projekt rekonštrukcie mestského parku je priamo v jej réžii.

O komplexnej obnove Mestského parku v Banskej Bystrici, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, sa hovorí už niekoľko rokov. Mesto postupne projekt zreálňuje a aktuálne má záujem financovať jeho rekonštrukciu aj z eurofondov.

Samospráva na verejnej prezentácii v pondelok priblížila projekt, ktorý výrazne mení tvár starnúceho a dnes vo veľkej miere zanedbaného parku. Projekt má do parku priniesť okrem úpravy zelene aj úplne nové povrchy chodníkov, fontány, kvetinové záhony, mobiliár, osvetlenie či nové detské ihrisko, ale napríklad aj výmenu súčasného ikonického altánku za nové prístrešky.

Už od zverejnenia prvých vizualizácií pred niekoľkými týždňami, budia zámery rozporuplné reakcie. Na to teraz reagovalo niekoľko desiatok známych Banskobystričanov aj v otvorenom liste primátorovi Jánovi Noskovi.

Ten inicioval tunajší hudobník Róbert Ragan a spolupodpísali ho už takmer štyri desiatky signatárov, medzi ktorými sú viacerí tunajší podnikatelia, vysokoškolskí pedagógovia, lekári, sudca či aktivisti.

Celé znenie otvoreného listu

Vážený pán primátor!

V pondelok, 11. júna 2018, sa na mestskom úrade v Banskej Bystrici konala verejná diskusia k navrhovanému projektu revitalizácie Mestského parku za účasti vedenia mesta, projektantov a občanov. Z celej rady konštruktívnych pripomienok a názorov odbornej aj laickej verejnosti k predstavovanému projektu sa v priebehu diskusie zreteľne vyprofilovali dve zásadné výhrady k predloženému projektu, obidve zdôrazňované viacerými diskutérmi zo strany verejnosti. Tou prvou sú pomerne výrazné zmeny týkajúce sa výsadby stromov a zelene v parku. Ide o tieto projektantmi ohlasované zmeny:

  • výmena vysokých stromov v parku za nižšie,
  • presvetlenie alejí uskutočnené výmenou stromov za nové, rozmiestnené v širších rozostupoch,
  • postupná výmena stromov v jednotlivých alejách v časovom horizonte viacerých rokov, vykonaná kompletným výrubom danej aleje a zasadením nových stromov,
  • rozmiestnenie nových druhov drevín, stromov aj kríkov,
  • rozmiestnenie nových fontán, v ktorých blízkom okolí sa nepočíta s umiestnením stromov.

V konečnom dôsledku by takýmto riešením došlo postupne k výrubu väčšiny stromov v celom parku, zmenili by sa ich rozmery, zloženie aj rozmiestnenie, pričom na viacerých miestach by pravdepodobne stromy v porovnaní s dnešným stavom ani neboli umiestnené, čo je evidentne vidieť aj na predloženej dokumentácii k projektu.

Viacerí predstavitelia verejnosti sa snažili v priebehu diskusie upozorniť projektantov aj vedenie mesta na dôležitú funkciu parku ako nástroja na zlepšenie klimatických podmienok v meste, keďže práve veľké stromy a ich veľký počet v ňom pomáhajú udržiavať v horúcich mesiacoch roka nižšiu teplotu a podstatne prijateľnejšie podmienky na relax, pre ktoré je park v týchto mesiacoch veľmi vyhľadávaný. Vzhľadom k svojej rozlohe a polohe má Mestský park v tejto podobe nepochybne veľmi priaznivý a významný klimatický vplyv aj na celé centrum mesta. Je preto určite namieste obava verejnosti, že by pri prijatí vyššie uvedených návrhov v projekte došlo k výraznému oslabeniu tejto takej dôležitej  funkcie parku pre mesto a jeho obyvateľov.

Je veľmi dôležité podotknúť, že na stretnutí verejnosti k téme revitalizácie parku dňa 31. 5. 2018 sa prizvaný pracovník organizácie ZAaRES, ktorá má na starosti údržbu Mestského parku, pán Ing. Michal Valent, jasne vyjadril, že po nedávnom odstránení vyše 120 chorých a poškodených stromov sú terajšie dreviny v poriadku a nie je dôvod na výrub ďalších stromov, ani sa neplánuje ich odstránenie z bezpečnostných dôvodov.

Druhým bodom, na ktorý poukazovala veľká časť diskutujúcich, bola centrálna časť parku, konkrétne nový návrh mobiliára, nahradzujúceho doterajší altánok. Tento nový návrh prakticky všetci diskutujúci zhodnotili po architektonickej a estetickej stránke ako nevhodný, roztrieštený a pôsobiaci agresívne, s tým, že navrhovali buď zotrvať pri pôvodnom altánku, alebo vypracovať nový návrh, ktorý by nepôsobil rušivo a viac stmelil centrálnu časť.

Vážený pán primátor, mestský park o rozlohe približne osem hektárov sa nachádza priamo v centre Banskej Bystrice, tvorí jednu z jej hlavných dominánt a bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, v ktorej by nemalo už zo zákona dochádzať k zásadnejším zmenám. Navrhovaným postupom „revitalizácie“ by ale v skutočnosti došlo k likvidácii väčšiny terajších stromov, ktoré tvoria podstatnú časť parku a sú jeho významnou hodnotou. Je preto naozaj veľmi otázne, či takéto vážne zásahy, vrátane úplnej zmeny mobiliára parku, dispozičných zmien a už teraz ohlásených ďalších stavieb v parku, nie sú v rozpore so zákonom o ochrane pamiatkového fondu.

Žiadame Vás preto, aby ste zo všetkých vyššie uvedených dôvodov navrhovaný projekt v súčasnej podobe nepredložili na schválenie, ale za pomoci nezávislých odborníkov hľadali vyhovujúcejšie a menej devastujúce riešenie obnovy Mestského parku rešpektujúce vôľu a potreby občanov mesta Banská Bystrica.

Ďakujeme Vám aj v ich mene za Vašu skorú odpoveď a informovanie verejnosti o Vašich ďalších krokoch v tejto otázke.

S úctou
Róbert Ragan (hudobník)