V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Sásová a Rudlová Milan Lichý.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Svoj prínos z mojej činnosti by azda mali posudzovať druhí, nie ja. Som Starobystričan, Bystricu mám rád, je súčasťou celého môjho života. Snažím sa zastávať funkciu poslanca čo najlepšie v prospech mesta poznajúc jeho históriu, genius loci, vzťahy. Spolu s mojimi kolegyňami a kolegami z poslaneckého klubu nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva predkladáme návrhy na zlepšenie kvality života vo všetkých oblastiach. V Mestskom zastupiteľstve (MsZ) však rozhoduje väčšina. My väčšinu nemáme, ale usilujeme sa na podporu našich návrhov presviedčať ostatných. Osobne sa po troche angažujem vo viacerých oblastiach. Často sú to len drobnosti, maličkosti, práca na zlepšení otvorenosti, transparentnosti, zvýšení verejného povedomia, zlepšení vzťahov k mestu a vzťahov v meste. Občas sa mi niečo podarí, občas sa nedarí, občas som možno po bystricky priečny, ale vždy sa snažím byť otvorený pre spoluprácu na dobrých, spravodlivých rozhodnutiach.

V tomto volebnom období predsedám Komisii MsZ pre zdravie, sociálnu starostlivosť a bytovú politiku. Z toho vyplývajú témy, ako napríklad komunitný rozvoj, problém hazardných hier, pomoc v krízových situáciách, starostlivosť o dlhodobo chorých. Tiež som podpredsedom Komisie MsZ pre rozvoj mestských častí – to je napríklad o občianskom živote, účasti obyvateľov na riadení mesta, ale aj o kanalizácii v Rudlovej, Senici, Šalkovej, Uľanke, cintorínoch, zeleni. Tiež som členom Komisie MsZ pre územný rozvoj. Dlhodobo zastávam zásadu, že pamiatky, verejné priestranstvá, či plochy zelene, nie sú na predaj. Pripomienkujem zmeny a doplnky územných plánov v prospech životného prostredia, zelene, proti zámerom zhoršujúcim stav mestského prostredia, komplikujúcim dopravu… Sporné odpredaje mestského majetku, zlé rozhodnutia o výstavbe, či neodôvodnené zadlžovanie mesta pokladám za zmárnené príležitosti pre budúcnosť – len v mene krátkodobého rozvoja, pokroku, prospechu, prosperity, istoty, či štvorročnej popularity politikov. Som členom Mestskej rady a snažím sa na slabé miesta vopred upozorňovať. Mojimi témami sú tiež Plážové kúpalisko a jeho nevyužité možnosti, centrum mesta a zvýšenie jeho atraktivity, podpora ochrany pamäte, záchrany pamiatok, starého mestského industriálu, mestských hradieb. Celé roky je pre mňa prioritou ochrana prírody a životného prostredia, angažujem sa v tzv. „Protismradovej iniciatíve“ voči nepríjemnému zápachu z priemyselných odpadov, pridávam sa k iniciatívam proti škodlivým zámerom vodných elektrární Šalková, Iliaš, Vlkanová. V pozornosti mám verejnú zeleň, opatrenia na zmierňovanie negatívnych dopadov klimatických zmien, obmedzenie škodlivých vplyvov na životné prostredie, podporu verejnej dopravy.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Nerád to takto hodnotím, pretože všetko čo bolo dobré či zlé preverí a ukáže čas. Skúsim takto: s pánom primátorom Jánom Noskom sa poznám dlhšie, z nemocnice, občianskeho života i plávania v ľadových vodách. V týchto našich „radničných vzťahoch“ nie vždy však máme rovnaké názory, nie vždy bývame naladení na rovnakej vlnovej dĺžke, ale komunikujeme spolu priateľsky, s úctou, priamo a otvorene. Mestský úrad funguje solídne. Myslím, že sa zlepšila atmosféra a tým aj pracovné nasadenie. Mám veľa dobrých skúseností. Niektoré slabé miesta, avizované aj obyvateľmi mesta, tu však sú. Zľahčím to takto: úrad môže len to, čo mu rozpočet mesta a právnici vo vedení úradu (i tí mimo úradu), dovolia.

Som poslancom dlhšiu dobu a pamätám sa na pôsobenie politických, straníckych  zoskupení v zastupiteľstve, ktoré majú aj teraz väčšinu. Pamätám sa aj na rozhodnutia, ktoré skomplikovali niektoré vzťahy v meste (územné plánovanie, odpredaje a nájmy majetku, rušenie škôl, parkovací systém, údržba zelene…), na to sa nedá celkom zabudnúť ani pri pozitívne pôsobiacom prístupe primátora Jána Noska. Ale časy sa menia, kontrola samosprávy verejnosťou postupne mocnie, rovnako aj účasť verejnosti na rozhodovaní a za všetko budú napokon hovoriť konkrétne činy v prospech mesta.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Najväčšie problémy vo volebnom obvode Rudlová-Sásová sú vo fungovaní služieb komunálnych i ostatných, napríklad nedostatočná kapacita pošty, stav kanalizácie v Rudlovej, málo miest pre športové a spoločenské žitie detí a mladých ľudí i seniorov, stav zelene, verejných priestranstiev, chodníkov, ciest, chýbajúci systém parkovania áut, ale aj cintorín, ktorý treba pripravovať pretože obyvateľstvo starne. Problémom je často tiež nedostatok rešpektu k dodržiavaniu pravidiel, disciplíny, vzájomnej tolerancie, rešpektovania sa a úcty obyvateľov voči sebe navzájom. Mnohým problémom by sa dalo predísť pri vzájomnej všímavosti, pomoci, zodpovednosti za seba i za druhých.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Dosiahnuť dobré reálne výsledky v oblastiach, ktorým sa venujem. Vo všeobecnosti ide o zlepšovanie kvality života v meste, a vzťahov, vzájomnej solidarity a pomoci, aby bola Bystrica vždy dobrým domovom, či hostiteľom. V Rudlovej-Sásovej chcem napomáhať voľnočasovým činnostiam ľudskou, občianskou, poslaneckou podporou. Dôležité pre mňa je fungovanie Komunitného centra, Saleziánskeho strediska, združení, spolkov, skrátka podpora všetkých statočných aktivistov, občanov, susedov, ktorým záleží na našom spoločnom domove. Chcem, aby sa zvyšovala účasť obyvateľov na správe mesta, spájali sily, posilňoval pocit solidarity. A platí, že to čo sami v dobrej vôli pre svoje okolie spravíme, to si aj dokážeme vážiť a chrániť.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Pokiaľ v zdraví dožijem a budem mať dobrú psychickú, fyzickú kondíciu, zázemie, podporu, chcem sa naďalej angažovať vo veciach verejných, v pomoci slabším a ochrane životného prostredia v mieste svojho bydliska ale aj vo všeobecnosti. Má to zmysel.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…