Nový projekt obnovy banskobystrického mestského parku, skôr narodeným Banskobystričanom dodnes známeho ako „Leninov park“, počíta so zvýraznením centrálnej zóny s vodným prvkom, ale aj novým altánkom či kaviarňou.

O komplexnej obnove Mestského parku v Banskej Bystrici sa hovorí takmer pätnásť rokov. V uplynulom volebnom období bol projekt samosprávy veľkou témou, keď aktivisti i opozícia primátorovi vyčítali nedostatočnú komunikáciu projektu a chýbajúce zapojenie verejnosti. Kritizovali tiež chýbajúcu verejnú súťaž na projekt revitalizácie. Samospráve sa navyše napriek snahám nepodarilo získať na svoj projekt eurofondy. Na ťahajúce sa kontroverzie napokon zareagoval primátor Nosko stopnutím projektu a spustením nového procesu prípravy so zapojením verejnosti.

Po rozsiahlom participatívnom procese, vďaka ktorému v minulom roku samospráva získala od Banskobystričanov i odbornej verejnosti desiatky požiadaviek o budúcej podobe Mestského parku na Tajovského ulici, vyhlásilo mesto Banská Bystrica v závere októbra 2022 verejnú anonymnú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov na revitalizáciu tejto národnej kultúrnej pamiatky.  Kvalitu doručených prác hodnotila medzinárodná odborná porota zložená z renomovaných domácich i zahraničných autorizovaných architektov. Hoci nemali ľahkú úlohu a vybrať najlepší návrh bolo náročné, napokon sa rozhodli. Víťazom sa stal tím z Ateliéru Gulačová Šereš architekti – Irenej Šereš, Lenka Gulačová, Romana Šašinková a Katarína Gáliková – ktorý najlepšie dokázal identifikovať problémy a poukázal na celoročný potenciál mestského parku.

Do verejnej anonymnej projektovej súťaže návrhov pod názvom „Mestský park Banská Bystrica“ sa prihlásilo celkovo 12 tímov s požadovanou odbornou spôsobilosťou. Keďže obľúbené miesto stretávania sa obyvateľov patrí medzi národné kultúrne pamiatky, návrh revitalizácie mestského parku musí prihliadať na zachovanie jeho pôvodnej kompozície a priestorového usporiadania vegetačných i architektonických prvkov. Podľa členov medzinárodnej poroty bolo zadanie na rekonštrukciu historického parku pomerne náročné. Napriek tomu bola úroveň návrhov veľmi vysoká a jednotliví účastníci súťaže si dali záležať na tom, aby si priestor, ako aj historické podklady naštudovali.

„Niekedy návrhy skĺzavali do príliš historizujúceho riešenia. Po vzhliadnutí všetkých sa objavilo pár zaujímavých originálnych riešení, ktoré môžu byť veľkým prínosom z hľadiska ďalšej práce. Výsledkom tejto súťaže je východiskový materiál slúžiaci na to, aby sa mesto dopracovalo k vytvoreniu zaujímavého a atraktívneho vnútorného priestoru,“ povedal autorizovaný krajinný architekt Slovenskej komory architektov, predseda poroty Peter Vaňo.

Podľa odbornej poroty víťazný návrh rešpektuje pôvodnú dispozíciu parku a citlivo ho plní  novými funkciami s dodržaním logiky jeho užívania. Víťazný tím pomerne jednoduchými zásahmi naznačil možnosti na zvýšenie kvality parku a jeho atraktivity na dlhodobejší pobyt v rámci aktívneho i pasívneho relaxu.

„Najcitlivejšou kapitolou prerodu celého parku je obnova alejí. Zaujímavým sa javí posun altánku mimo kompozičného jadra v záujme docielenia univerzálneho centrálneho stretávacieho priestoru nahradením záhonovej výsadby multifunkčným celoročne využiteľným vodným prvkom – na pochôdznu ochladzovaciu fontánu v letných mesiacoch a na dočasnú ľadovú plochu v zimných mesiacoch,“ objasňujú členovia poroty.

„Cieľom takýchto súťaží nie je vybrať dokonalý alebo už hotový návrh, ale taký, ktorý má najlepší potenciál. Taký, ktorého autor o danom mieste uvažuje správne a pre investora sa stane dobrým partnerom pre ďalší postup. Pre to sme urobili ako porota maximum. Myslím si, že sme mestu vybrali kvalitný podklad i tím, ktorý dokáže zladiť požiadavky jednotlivých skupín, presvedčiť ich o najlepšom riešení, niektoré veci doladiť, a hlavne zaistiť parku budúcnosť,“ dopĺňa členka poroty Jitka Vágnerová, autorizovaná krajinná architektka Českej komory architektov.

V nasledujúcom období sa v zmysle zákona o verejnom obstarávaní uskutoční s víťazmi súťaže priame rokovacie konanie a uzavrie sa zmluva o dielo. Následne pre samosprávu vypracujú komplexnú projektovú dokumentáciu na revitalizáciu mestského parku.

„Som veľmi rád, že spomedzi tak kvalitných návrhov sa porote podarilo vybrať ten najlepší. Reaguje na výzvy budúcnosti a prináša riešenia, ktorými budeme vedieť reagovať na zmenu klímy. Zároveň v sebe ponecháva dôležitý odkaz minulosti. Ďakujem všetkým účastníkom súťaže. Každý jeden nám ukázal svoju kvalitu a inšpiroval nás do budúcna aj pri riešení iných projektov. Ďakujem celej odbornej porote, všetkým fundovaným odborníkom, no v neposlednom rade odboru architekta mesta a  zamestnancom mestského úradu, ktorí na projekte mestského parku neustále pracujú. Som presvedčený, že v prípade tak dlho diskutovanej revitalizácie mestského parku sme sa posunuli o ďalší významný krok vpred,“ povedal primátor Ján Nosko.