Príslušníci Mestskej polície za rok 2013 zistili vlastnou činnosťou celkovo 5 533 priestupkov. Na útvar mestskej polície bolo zo strany občanov oznámených 487 priestupkov.

papuca-mestska-policiaZ tohto počtu bolo 4 264 priestupkov prejednaných v blokovom konaní a 545 priestupkov bolo riešených vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste. Spolu boli uložené pokuty s výslednou sumou 70 892,- €. Najväčší podiel z celkového počtu jednoznačne predstavujú priestupky na úseku statickej dopravy.

Mestská polícia pravidelne vykonáva aj kontroly reštauračných a pohostinských zariadení na území Mesta Banská Bystrica. V tomto období bolo vykonaných 585 kontrol, so zameraním na dodržiavanie stanovenej dĺžky otváracích hodín a taktiež na  porušovanie zákazu požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok maloletými osobami do 15 rokov a mladistvými osobami do 18 rokov.

Mestská polícia vykonala aj 1339 služobných zákrokov a v rámci použitia donucovacích prostriedkov, vrátane technických zariadení na zabránenie odjazdu motorového vozidla bolo zaznamenaných 3789 použití.Pri žiadnom z použití donucovacích prostriedkov príslušníkmi mestskej polície nebolo spôsobené zranenie osobám, voči ktorým zákrok smeroval, nedošlo k usmrteniu ani k zraneniu nezúčastnených osôb. V súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov neboli zaznamenané škody na súkromnom majetku alebo majetku mesta. V dvoch prípadoch bola príslušníkmi MsP použitá služobná zbraň, konkrétne išlo o použitie zbrane v krajnej núdzi, keď sa príslušníci MsP museli brániť pred útokom túlavých psov, ktoré ich ohrozovali. V roku 2013 nedošlo k útoku na príslušníkov mestskej polície.

V tomto období podali na príslušníkov mestskej polície podnety aj 3 fyzické osoby, ktoré mali byť podľa oznamovateľov sťažnosťami. Vzhľadom na to, že uvedené podania nespĺňali náležitosti v zmysle zákona o sťažnostiach, boli vybavené ako podnety od občanov.