voľbyPočas volieb do Európskeho parlamentu organizuje Mesto Banská Bystrica na základe uznesenia mestských poslancov anketu pre občanov k niektorým investičným zámerom v našom meste.

K otázkam sa budú môcť občania mesta vyjadriť v sobotu v čase od 8.00 hod. – 11.00 hod. a od 15.00 hod – 18.00 hod. na týchto desiatich miestach: SPŠ Jozefa Murgaša, Hurbanova 6 (centrum), ZŠ Trieda SNP 20 (sídlisko), ZŠ Gaštanová 12 (Podlavice), ZŠ Radvanská 1 (Radvaň), ZŠ Spojová 1 (Fončorda), ZŠ Ďumbierska 17 (Sásová), budova bývalej ZŠ Tatranská 10 (Sásová), Bývalá budova š.p. ZELENINA, Zvolenská cesta 29 ( juh ), Základná umelecká škola J. Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6 (centrum), Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta, Tajovského 10 (širšie centrum).

Otázky ankety sú formulované s cieľom zistiť názor obyvateľov mesta na vybudovanie hotela v areáli Pamätníka SNP, spustenie pyrolýznej spaľovne na Graniari, výstavbu MVE v Iliaši a pre občanov volebného okrsku č. 56 aj názor na výstavbu garáží medzi ulicami Šalgotariánska a THK.

Priebeh a realizáciu ankety budú zabezpečovať dobrovoľní anketári, ktorí túto čestnú funkciu vykonávajú bez nároku na honorár.

Samotné voľby do Európskeho parlamentu budú prebiehať v sobotu od 7.00 h do 22.00 h vo všetkých volebných miestnostiach v meste tak, ako pri iných voľbách. Výsledky za celé Slovensko i Európu budú ale známe až v nedeľu v nočných hodinách, po uzatvorení volebných miestností vo všetkých členských štátoch EÚ.