Od januára 2012 začalo mesto zverejňovať prevádzky, ktoré porušili ustanovenia všeobecne záväzného nariadenia mesta, upravujúce čas predaja v obchode a prevádzky služieb. Od začiatku roka do mája eviduje dvanásť záznamov.

Drvivá väčšina podnikov dostala pokuty za nedodržanie zatváracej doby. Kontroly vykonávané v časoch po desiatej hodine večer vyústili do uloženia blokových pokút v desiatich prípadoch, niekedy dokonca aj opakovane v priebehu niekoľkých dní. Najvyššia uložená pokuta bola vo výške 30 eur, najnižšia 10 eur.

Na stránkach mesta môžete na príslušnom mieste nájsť prehľadný zoznam prevádzok, na ktoré sa sťažujete, pozostávajúci z dátumu a času kontroly, označenia podniku i porušenia právnej normy a spôsobu riešenia priestupku príslušníkmi Mestskej polície.

Zverejňovanie prevádzok takýmto spôsobom má smerovať k posilneniu preventívnej i výchovnej funkcie sankcií za nedodržanie všeobecne záväzných predpisov mesta.