Zámer rekonštruovať Robotnícky dom z európskych fondov prezentovalo mesto ešte v januári tohto roku. S projektom bola samospráva úspešná a do októbra 2015 by sa mal vynovený kultúrny priestor dostať do užívania.

robotnicky dom banska bystrica, foto - filip rohacek bbonline.sk REGIONAL MEDIACelkové výdavky na obnovu a rekonštrukciu boli v projekte vyčíslené sumou najviac 2 490 000 Eur, pričom spoluúčasť mesta na financovaní je 5%, a teda 124 500 Eur. Z Robotníckeho domu sa má stať plnohodnotný kultúrny dom.

Mesto chce na prvom podlaží zachovať veľkú sálu s javiskom, ktoré je technickou pamiatkou. Tu sa budú uskutočňovať aktivity spojené s kultúrnym domom, avšak mesto chce rozšíriť využitie tejto kultúrnej pamiatky o dve ďalšie činnosti. Vyplýva to aj z podmienok samotného grantového programu.

Na druhom nadzemnom podlaží bude priestor slúžiaci pre účely múzea. Priestor umožňuje vytvoriť nové funkčné využitie pre dve sály, kde bude možné vytvárať stále expozície a v jednej zo sál aj digitálnu prezentáciu histórie a súčasnosti mesta. Tretie podlažie bude slúžiť pre administratívu, výskumné pracovisko digitalizácie pamäťových fondov, príručný archív ale aj múzeum. V areáli Robotníckeho domu budú riešené sadové a parkové úpravy dvora voľne prístupného pre návštevníkov.

Už v júli 2012 dostalo mesto Banská Bystrica grant vo výške 50 000 €, na obnovu a rekonštrukciu Robotníckeho domu od Ministerstva kultúry SR. Tieto prostriedky sa však mesto rozhodlo nevyužiť z dôvodu ceny celkovej rekonštrukcie objektu, ktorá sa odhaduje na 2,5 milióna Eur. Miera spoluúčasti by bola pre mesto príliš vysoká a navyše by sa ďalej nemohlo uchádzať  o granty väčšieho rozmeru. Práve o taký, spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie, sa samospráva uchádzala v programe „Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok z Regionálneho operačného programu“ a bola úspešná.