Zámer komplexnej obnovy Námestia slobody v nadväznosti na okolité lokality avizuje banskobystrická samospráva už niekoľko rokov. V roku 2021 sa do dotazníku mesta zapojilo cez 3-tisíc obyvateľov, ktorí vyjadrili svoje očakávania. Mesto teraz vyhlásilo medzinárodnú urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž na komplexnú revitalizáciu Námestia slobody.

Námestie slobody patrí medzi najvýznamnejšie priestranstvá v Banskej Bystrici. Dlhodobým zámerom samosprávy je celková obnova tejto lokality, vrátane plôch pred Domom kultúry či parkoviska pred bývalou Dopravnou bankou, na bezpečný, bezbariérový, mestotvorný a vizuálne atraktívny verejný priestor. Z urbanisticko-architektonického hľadiska ide o mimoriadne zložité územie s komplikovaným zadaním, čo potvrdila aj neúspešná súťaž návrhov v roku 2021. Z tohto dôvodu sa mesto, po odborných konzultáciách s architektonickou obcou, rozhodlo hľadať kvalitného architekta s dobrým návrhom prostredníctvom súťažného dialógu, ktorý bol vyhlásený 17. apríla 2023.

Súťažný dialóg umožňuje podľa samosprávy efektívne prepojenie viacerých etáp prípravy do jedného procesu. Zatiaľ čo v súťaži návrhov vyberá odborná porota z predložených konkrétnych návrhov jeden víťazný, v tomto prípade sa na základe prísnych kritérií kvality vyberú traja až štyria najlepší uchádzači, ktorí tvoria návrhy a súťažia medzi sebou. Podľa časového harmonogramu by sme mali spoznať víťaza medzinárodnej urbanisticko-architektonicko-krajinárskej súťaže na obnovu Námestia slobody v polovici októbra tohto roka.

„V prvej etape budeme hodnotiť dve kritériá, pričom prvým je autorský prístup. Uchádzač musí predložiť jednu až štyri realizované stavby za posledných 15 rokov, na ktorých sa podieľal ako autor, spoluautor alebo zodpovedný projektant v časti architektúra, urbanizmus, a zároveň sú podobného charakteru ako predmet súťaže. Druhým meradlom budú referencie autorského tímu v podobe predloženého zoznamu realizovaných alebo projektových stavieb, rovnako, v období 15 rokov, v ktorých vystupoval ako autor, spoluautor alebo zodpovedný projektant,“ hovorí architekt mesta a člen komisie Martin Pavelek.

Potom, ako budú známe mená postupujúcich architektov, resp. ateliérov, začne sa druhá etapa. Spočívať bude v úvodnej konferencii a dvoch pracovných stretnutiach – workshopoch. Súčasťou formulovania finálneho zadania bude po celý čas komisia i vyzvaní členovia odbornej verejnosti, ktorí môžu rokovať o riešení a kreatívnym spôsobom vstupovať do súťažného dialógu. Na konci celého procesu nebude chýbať vernisáž s prezentáciou finálnych súťažných návrhov.

„Súťažný dialóg sa používa v prípade, ak ide o zložité zadania. Umožňuje zúčastneným stranám diskutovať o potenciálnych problémoch a riešeniach pred vypracovaním ponúk. Tým sa zlepšuje kvalita riešenia a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že bude vyhovovať potrebám verejného obstarávateľa,“ dopĺňa Branislav Šarmír, sekretár súťažného dialógu zo spoločnosti obstaráme, s.r.o.

„Súťažiaci, ktorí postúpia do druhej etapy a odovzdajú výsledné návrhy, budú honorovaní, čo znamená, že majú nárok na odmenu. Ide o korektnú formu motivácie, ktorú tento formát súťaže umožňuje.  Aj takýmto spôsobom chceme osloviť čo najširšie spektrum kvalitných architektov nielen zo Slovenska. Uvedomujeme si, že ide o náročnú úlohu, pretože Námestie slobody je mimoriadne zložitý urbanisticko-architektonický priestor. V súčasnosti nemá svoju identitu aj napriek tomu, že ide o dôležitú funkčno-priestorovú časť, ktorá je súčasťou významnej kompozičnej osi v štruktúre mesta,“ objasňuje Pavelek.

Záujemcovia môžu posielať svoje žiadosti o účasť do 24. mája 2023. Medzinárodnú komisiu, ktorá bude hodnotiť uchádzačov v jednotlivých etapách súťažného dialógu, tvoria renomovaní architekti z Talianska, Slovenska a Českej republiky. Súťažné podmienky sú rovnocenne zverejnené v slovenskom, ako aj v anglickom jazyku.

„Na základe medzinárodnej architektonickej súťaže chceme získať komplexný návrh obnovy Námestia slobody. Naším zámerom je, aby sa prioritou tejto lokality stal chodec, nie autá, ako je to v súčasnosti. Nevyhnutnou súčasťou budú rôzne bezpečnostné opatrenia, obnova autobusových zastávok i zazelenanie celej lokality. Verím, že do atraktívneho formátu súťaže sa tentokrát architekti zapoja a vďaka víťaznému návrhu sa nám podarí skvalitniť ďalší verejný priestor, ktorý zlepší život Banskobystričanom a návštevníkom nášho mesta,“ uzatvára primátor mesta Ján Nosko.

Všetky dôležité informácie o súťažnom dialógu, jeho priebehu, kritériách na hodnotenie ponúk  a pod. sú uverejnené online.