Mesto v uplynulých dňoch vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác na najdlhší úsek cesty, ktorý sa kedy v Banskej Bystrici rekonštruoval. Prechádza celou Fončordou a tvorí spojnicu medzi mestskou časťou Radvaň, Podlavicami a Rooseveltovou nemocnicou.

Stavebné práce sa zamerajú na cestu na Moskovskej ulici od križovatky s Poľnou, pokračovať budú popri Kyjevskom námestí, Novom Kališti, Švermovej, THK až po okružnú križovatku na Tajovského ulici pri obchodnom reťazci Lidl, ktorá je v správe Banskobystrického samosprávneho kraja.

Cieľom rekonštrukcie je odstrániť nevyhovujúci stav vozovky vrátane opravy priľahlých chodníkov, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a skvalitniť pohyb chodcov i cyklistov. Odhadovaný rozpočet komplexnej rekonštrukcie pred verejným obstarávaním je stanovený vo výške 1 650 000 eur. Začiatok rekonštrukcie bude závisieť od plynulosti procesu verejného obstarávania. Samospráva však očakáva, že víťazný uchádzač začne s prácami, v prípade priaznivého počasia, ešte v tomto roku.

Cesta patrí do kategórie zberných komunikácií. Je jednou z najvýznamnejších v meste aj z toho dôvodu, že jej súčasťou je trakčné vedenie a je hlavným ťahom pre trolejbusovú dopravu. V rámci rekonštrukcie sa uskutoční výmena obrusnej aj ložnej vrstvy vozovky vrátane výmeny obrubníkov. Vrchná asfaltová vrstva bude nahradená kvalitnejším modifikovaným asfaltom, ktorý sa používa pri výstavbe diaľnic a má dlhšiu trvácnosť. Zámerom samosprávy je zároveň vymeniť a doplniť uličné vpuste tak, aby v prípade silných lejakov bolo zabezpečené spoľahlivé odvodnenie vozovky.

„Som rád, že sa blížime k rekonštrukcii rozsiahleho úseku jednej z hlavných dopravných tepien v našom meste, kde na viacerých miestach dochádza často k dopravným kolíziám. Stavebné práce sa preto zamerajú aj na úpravu dopravného režimu na križovatke pri obchodnom dome BILLA, ako aj stavebné úpravy v nebezpečnej križovatke pri Novom Kališti. Zároveň budú obnovené všetky chodníky a niektoré sa upravia tak, aby mohla vzniknúť spoločná cestička pre peších a cyklistov,“  hovorí primátor Ján Nosko.

Úpravou vodorovného dopravného značenia, vrátane vybudovania bezbariérových priechodov pre chodcov, sa zvýši bezpečnosť chodcov pri prechádzaní cez vozovku. V prípade, že v súčasnosti nie je priechod pre chodcov osvetlený, tak sa v danom úseku doplní jeho osvetlenie. V rámci rekonštrukcie sa upraví vodorovné a zvislé dopravné značenie s cieľom zvýšiť bezpečnosť najmä v križovatkách. Vodorovné značenie bude riešené technológiou studeného plastu, čím sa dosiahne predĺženie životnosti tohto značenia.