Pozemky, ktoré mesto doteraz prenajímalo, má záujem odkúpiť nový majiteľ Fitarény. Do mestskej kasy by pribudlo 262-tisíc eur.

Zdroj il. foto: aqua-izol.sk

Členovia finančnej komisie mestského zastupiteľstva odsúhlasili odpredaj pozemkov pod budovou Fitarény v hodnote 262-tisíc eur. Predaj však podmienili vysporiadaním starých záväzkov voči mestu.

Športové centrum podľa informácií, ktoré zazneli na komisii, prebral nový majiteľ, spoločnosť Fit servis s.r.o. na čele s Erikom Weberom. Po starej spoločnosti Fitaréna s.r.o. však zostali nevysporiadané pohľadávky voči mestu vo výške 4-tisíc eur. Členovia finančnej komisie tak podmienili odsúhlasenie predaja iba za podmienky, že pôvodný vlastník budovy doplatí neuhradený nájom za pozemok resp. pohľadávku začlenia do ceny pre nového záujemcu.

K opatrnosti pri predaji vyzval aj Peter Vaňo, jeden z neposlancov v radoch finančnej komisie. Zaujímalo ho či investor nejakým spôsobom doložil, že disponuje spomenutou sumou na odkúpenie pozemku.

Materiál bol nakoniec so spomínanou podmienkou odporučený na prerokovanie mestskému zastupiteľstvu, ktoré o ňom rozhodne 16. októbra na svojom zasadnutí.