Mesto sa uchádzalo a naďalej bude aktívne žiadať o množstvo grantov v rámci výziev Fondu na podporu umenia, Ministerstva kultúry SR, Vyššieho územného celku a iných. Tie majú poslúžiť v rámci Koncepcie rozvoja kultúry v meste Banská Bystrica do roku 2030.

Strategický dokument má vytvoriť predpoklady lepšej spolupráce všetkých aktérov v oblasti kultúry a vytvoriť podmienky smerujúce k tomu, aby plnila svoje celospoločenské poslanie. Participácia je jedným z pilierov otvoreného vládnutia, čo je jedna z ciest ako otvoriť samosprávu s úradom a spojiť všetky inštitúcie, ktoré majú potenciál podieľať sa na tvorbe kultúry v prospech ľudí.

Banská Bystrica mala ambíciu stať sa Európskym hlavným mestom kultúry 2026 a zabojovala aj o titul Mesto kultúry 2022. Hoci samospráva úspešná nebola, v nastavených projektoch chce pokračovať. Aby mohla v oblasti kultúry napredovať, byť regionálnym kultúrnym centrom s kvalitným zázemím a komplexnou infraštruktúrou, potrebuje poznať aj názory obyvateľov, odbornej verejnosti, záujmových združení či mimovládnych organizácií.

„Do procesu tvorby chceme zapojiť čo najširšiu verejnosť, to znamená všetky obyvateľky a obyvateľov, ktorým záleží na rozvoji mesta z pohľadu kultúry. Od dnešného dňa, 4. mája do 4. júna 2022 budú môcť vyplniť dotazník, a prísť tak so svojimi názormi, postrehmi či potrebami. Sme presvedčení, že len vďaka cieľavedomému úsiliu a vzdelaným, ako aj spokojným ľuďom, sa nám podarí zaradiť medzi významné mestá s vyspelou kultúrou,“ hovorí Jana Očenášová, vedúca Oddelenia kultúry MsÚ v Banskej Bystrici.

Dotazníkový prieskum potrvá mesiac. Online verziu nájdete na tomto odkaze a v tlačenej podobe bude k dispozícii v Klientskom centre Mestského úradu, ako aj v priestoroch Informačného centra v Radnici v Banskej Bystrici. V spolupráci so študentmi Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela, Katedry cestovného ruchu bude zber realizovaný aj v teréne.

„V júli a v októbri tohto roka bude nasledovať pripomienkovanie východísk, analytickej i strategickej časti širokou verejnosťou a v novembri 2022 sa uskutoční verejná prezentácia dokumentu, ktorý bude následne predložený mestskému zastupiteľstvu na schválenie,“ dopĺňa Jana Očenášová.

Dopracovaná koncepcia bude kvalitným, moderným a strategickým dokumentom pre rozvoj kultúry, v súlade s celosvetovými trendmi, ktorý bude otvorený, pravidelne vyhodnocovaný a aktualizovaný.