Po racionalizácii školstva, ktoré prebehlo minulý rok, už vedenia mesta neplánuje zrušenie ďalšej základnej školy.

V roku 2012 Mesto Banská Bystrica vyradilo zo siete škôl a školských zariadení dve základné školy. Vlaňajšou racionalizáciou sa mesto dostalo do priemeru v počte žiakov na jednu základnú školu v porovnaní s inými veľkými mestami. V Banskej Bystrici navštevuje jednu školu v súčasnosti priemerne 440 žiakov.

ZŠ Moskovská. Ilustračné foto: zsmosbb.eu

Racionalizácia mala v roku 2013 priniesť zníženie deficitu hospodárenia mestských základných škôl o viac než 400 tisíc eur. Hospodárenie škôl v meste sa však na základe legislatívnych zmien, najmä zvýšenia tarifných platov učiteľov, dostane do deficitu aj v roku 2013. Mesto navyše po novom nemôže vykryť deficit vznikajúci v osobných nákladoch prebytkom zo škôl, ktoré sú vzhľadom na vyšší počet žiakov v pluse. Podľa vykonaného auditu základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, aj naďalej v Banskej Bystrici kapacita základných škôl prekračuje potreby obyvateľov mesta. V prípade zrušenia ďalšej väčšej mestskej školy, by kapacity zostávajúcich škôl pokryli nároky v nasledujúcich piatich rokoch, pričom štatistiky zohľadňovali aj žiakov dochádzajúcich do mestských škôl z okolitých obcí. Aj keď vzhľadom na vysoké prevádzkové náklady bolo predmetom analýzy možné zrušenie málotriednej základnej školy na Hronskej ulici v časti Šalková, po diskusii vedenia mesta s poslancami, došlo k zhode, že takýto krok by nepriniesol systémové riešenie a tamojším rodičom by sťažil nároky na výchovu detí.

 „Vedenie mesta prijalo rozhodnutie nevyraďovať ďalšie základné školy zo siete v tomto volebnom období. Intenzívne pracujeme na projekte internej racionalizácie,“ priblížil primátor Peter Gogola.

V Banskej Bystrici tak v nasledujúcom období nedôjde k rušeniu ďalších základných škôl, ale tie budú musieť hľadať rezervy vo svojom fungovaní. V rámci racionalizačných opatrení pristúpi mesto a jednotlivé školy k zvýšeniu priemerného počtu žiakov na jedného učiteľa a zníženiu priemerných nákladov školy na jedného žiaka. Mesto bude aj regulovať počet otváraných tried na jednotlivých základných školách, aby došlo k rovnomernejšiemu rozloženiu žiakov na jednotlivé školy.