Ani po viac než roku od podania žaloby nebol Krajským súdom v Bratislave vytýčený termín pojednávania.

Mesto Banská Bystrica podalo ešte v decembri 2011 na Krajský súd v Bratislave žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia  Úradu pre verejné obstarávanie vo veci verejných obstarávaní dodávateľov rekonštrukcie základných škôl. Tie sa mali realizovať na základe schváleného projektu spolufinancovaného z fondov Európskej únie na znižovanie energetickej náročnosti. Obstarávania sa týkali trojice základných škôl.

„Trváme na tom, že sme pri verejnom obstarávaní dodávateľov na rekonštrukciu základných škôl postupovali v súlade so zákonom. Napadnuté rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie neprimeraným spôsobom zasiahlo do priebehu súťaže a tým úrad poškodil záujmy mesta,“ povedal primátor Peter Gogola.

Mesto podalo žalobu na preskúmanie zákonnosti Úradu pre verejné obstarávanie, nakoľko sa domnieva, že rozhodnutie má procesné vady, vychádza z nesprávneho posúdenia veci a tiež z nedostatočne zisteného  skutkového stavu. Išlo o rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie ohľadom námietok jedného zo záujemcov o účasť vo verejnom obstarávaní.

Nakoľko Krajský súd v Bratislave od doručenia odpovede žalobcu na výzvu súdu vo februári 2012 nevykonal žiadny ďalší procesný úkon smerujúci k vybaveniu veci a do dnešného dňa nevytýčil termín pojednávania, podalo Mesto Banská Bystrica 25. januára 2013 sťažnosť na prieťahy v konaní. Nečinnosťou súdu dochádza k porušeniu práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov vychádzajúceho z Ústavy Slovenskej republiky.