V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší dostáva priestor druhý zástupca primátora a poslanec MsZ za obvod Sásová a Rudlová Martin Turčan.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Vedel by som súvisle hovoriť o posledných viac ako troch rokoch veľmi veľa. Chcem byť však stručný, a preto pripomeniem to, čo mi napadá vo chvíli, keď po veľkonočných raňajkách odpisujem na otázky z redakcie BBonline. Jednoznačne musím spomenúť masívne opravy chodníkov a ciest v balíku, ktorý sme označili ako kritický stav. Neopravuje sa „kto kde chce“, ale podľa situácie a stavu komunikácií. Od apríla sa spúšťa oprava komunikácií, ktoré sa nestihli v závere minulého roka.

Naša úspešná kandidatúra na Európske mesto športu priniesla do mesta investície a rozvoj športovej infraštruktúry po dlhých rokoch. Rovno pod Múzeom SNP nám v parku v centre mesta pri detskom ihrisku vyrástla korčuliarska dráha a revitalizovali sme celý park. Pri našej kandidatúre na Európske mesto športu sme osobne zmapovali športoviská a nastavili harmonogram ich obnovy, ktorý sa postupne napĺňa. Veľmi ma teší, že sme úspešní v čerpaní prostriedkov z EÚ, čo nebolo v minulosti bežnou praxou. Obnova materských škôl a jaslí napreduje tempom, ktorým úspešne dobiehame desiatky rokov zanedbávaný stav týchto budov. Zo štrukturálnych prostriedkov sme tiež vymenili verejné osvetlenie na hlavnej tepne mesta a efektívne znižujeme energetickú náročnosť prevádzky mesta a budov v našom majetku. Autobusová stanica je samostatný bod nášho volebného obdobia, ktorý by stál za pár strán písania.

Optimalizácia mestských spoločností a ich efektívny chod bol nesplnený sľub z minulosti, ktorý sme my zrealizovali hneď v úvode nášho volebného obdobia, a teda MBB a.s. s BPM s.r.o. a ZAaRES so Správou športovísk boli zlúčené. Zrušili sme dlhé roky kritizovaný ÚHA a začlenili sme ho do štruktúr MsÚ. Po celom meste postupne rozširujeme parkovacie plochy, niekde po desiatkach, niekde po stovkách miest. Vykúpili sme za účelom rozširovania parkingu objekty, ktoré chceme meniť na parkovacie domy. Maličkosti, ktoré ale vyžadujú projektovú prípravu, ako schody z Rudlovej do Sásovej, atď. To sú proste dennodenné realizácie v centre mesta, ale aj na sídliskách. Mrzí ma, že tu máme niektoré súkromné projekty povolené v minulom období a ktoré nie sú vhodné do nášho mesta, no  my sme už nemali možnosti otočiť kormidlo a vrátiť veci späť. Som však spokojný, že sme zadeklarovali jasný nezáujem podporovať výstavbu malých vodných elektrární na rieke Hron, ako tomu bolo v minulosti.

Čo hodnotíte ako najpozitívnejší krok, ktorý sa Vám podarilo urobiť z pozície viceprimátora? 

Projekt Banská Bystrica – Európske mesto športu 2017 bol pre mňa a môj tím nosnou každodennou témou ostatné dva roky. Výsledok a pomyselná čerešnička na torte tohto titulu bola nedávno získaná finančná dotácia od Vlády SR vo výške 3 milióny eur na rozvoj konkrétnych športových projektov. Vláda sa tak rozhodla aj na základe výsledkov, ktoré mesto v roku EMŠ dosiahlo. Urobili sme poriadny krok vpred. Kompletne sme zmenili VZN o dotáciách, čo zefektívnilo rozdeľovanie financií a zaviedlo transparentnosť do tohto procesu. Osobne som veľmi rád, že sme tému viacúčelovej haly, ktorú naše mesto nikdy nemalo dotiahli do stavu, že vieme, kde by mohla stáť a dnes finišujeme s reálnym projektom. K samotnej výstavbe sme tak zatiaľ najbližšie v dlhodobej histórii mesta a ja verím, že nové vedenie mesta po blížiacich sa voľbách, a taktiež poslanci, sa rozhodnú tento projekt zrealizovať, finančné možnosti sme na to zabezpečili. Založili sme neziskovú organizáciu mesta Spolu sme Bystrica, ktorá pomohla financovať v prvom roku vzniku chod Krasokorčuliarskeho klubu. Taktiež sme finančne pomohli Akadémii Mateja Tótha tým, že sme školáčikom umožnili zapojiť sa do tréningového procesu. Taktiež vznikol spoločný projekt VŠC Dukla a mesta. Založili sme ŠK Dukla, ktorého hlavnou myšlienkou je  poskytnúť športovcom profesionálne zázemie a financie. Po roku existencie má už cez 400 aktívnych členov. Všetky tieto spomínané aktivity v spolupráci s našimi ambasádormi EMŠ, priniesli Banskej Bystrici aj veľmi kvalitnú propagáciu a  podporu cestovného ruchu, ktorá sa nedá robiť nasilu, ale takto prirodzenou formou.

Podarilo sa nám pozdvihnúť a pomôcť mnohým projektom, ktoré sa trápili samé. Za všetky desiatky spomeniem rozhodne chalanov z OZ Kolesom, ktorí realizujú v spolupráci s mestom cestičky pre cyklistov vo vybraných lokalitách v našom okolí.

Skoro dva roky sa snažím dotiahnuť zámenu pozemkov so ŽSR a mestom v lokalite tzv. malej vlakovej stanice, kde chceme vybudovať jediný parčík pri rieke Hron, a zároveň prístavisko pre tých, ktorí splavujú rieku cez naše mesto. Už sme v štádiu uskutočnenia posledných krokov tejto zámeny a onedlho prebehne výber projektanta na projektovanie tohto zámeru.

Snažil som sa vyriešiť témy, ktoré boli problematické, alebo nebola ochota ich v minulosti riešiť. Otvoril som tému VZN o pyrotechnike, ktorú sme úspešne dotiahli a inšpirovali sa nami aj iné mesta po Slovensku. Mám veľkú radosť, že projekt pri ktorom som od jeho zrodu, sa podarilo spojiť s JAZZ festivalom, a tak Vínšpacírka spolu so spomínaným festivalom a spustením fontány už tradične otvárajú letnú sezónu na námestí. Pre rok 2018 sme okrem iných položiek vyčlenili 100 tisíc eur na začatie rekonštrukcie dlažby v srdci nášho mesta, a to Námestia SNP, ktoré je oprávnene našou pýchou. Osobne som rád, že všetko čo realizujeme, nie je na dlh a dokonca máme prebytky v hospodárení, ktoré sa snažíme vracať do ulíc mesta a rekonštruovať postupne všetko, čo je potrebné.

Keďže som zvolený poslanec za Sásovú – Rudlovú som veľmi rád, že plníme svoj program, ku ktorému sme sa zaviazali. Jednou z posledných vecí v tomto volebnom období bola realizácia amfiteátra pre verejné aktivity. Pragmatizmus rozhodol a z niekoľkých lokalít sme nakoniec vybrali  areál ZŠ Sitnianska s tým, že amfiteáter bude slúžiť verejnosti a je strážený.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska?

Vždy ma mrzelo, keď som počul, aká je Bystrica šedá a zatuchnutá a nič sa tu nedeje. V poslednom období to už nielenže tak nevnímam, ale ani nepočujem od ľudí. Kultúra je rozbehnutá a každý si príde na svoje. Športu sme zavelili zelenú a zlepšujeme podmienky pre tých, ktorí chcú aktívne tráviť svoj voľný čas. Financovanie mesta je jasné a prehľadné. Šetríme a efektívne nakladáme s peniazmi, čo posúva naše mesto na popredné priečky v hospodárení v SR. Jednoducho povedané, Ján Nosko plní svoj program. Keďže sme súčasťou jeho blízkeho tímu, viem ohodnotiť manažérske zručnosti môjho šéfa, ale účet a zrkadlo nech nám nastavia obyvatelia Banskej Bystrice.

Do našej spolupráce som vstupoval aj s víziou, že je potrebné zastaviť „politikárčenie“ v meste. Preto som rád, že sme tento trend zastavili a presadzujeme, aby sa predkladali podľa nás najlepšie rozhodnutia, za ktorými si stojíme. Primátor mesta nastolil podľa mňa vysokú mieru tzv. kultúry vedenia mesta a komunikácie. Majetok mesta sa prestal neopodstatnene predávať, a naopak majetok sme začali nadobúdať za účelom budovania verejnoprospešných projektov.

Čo sú aj naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode, za ktorý Ste boli zvolený?

Sásová sa borí s parkovaním, kontajnerovými stojiskami, dokončením budovania ihrísk, a to nielen detských, ale aj športových pre mladých ľudí. Samozrejme, aj keď sme sa veľmi pohli vpred s rekonštrukciami komunikácii, stále máme čo robiť. Snažíme sa na každej ulici mať hotový aspoň jeden smer chodníkov, aby sme dali možnosť bezproblémovo prejsť všetkým ulicou. Sásova a Rudlová je v podstate taká tradičná vzorka celého mesta, lebo máme problémy sídliska, ale aj bývalej obce Rudlová s rodinnými domami.

Čo sú podľa vás stále problémy mesta ako celku?

Je ich, samozrejme, pomerne veľa a mnohé som už pomenoval. Zvolili sme systém zatrieďovania problémov podľa reálnych priorít a stanovujeme tak dôležitosť ich riešenia. Most do Iliaša, ktorý je obrovská investícia mesta, ale slúžiaca pre pár sto obyvateľov, bola roky posúvaným problémom. Už tomu tak nie je. Museli sme pristúpiť k jeho riešeniu a práve sa súťaží zhotoviteľ. Trvá to dlho, ale zákon je zákon a ak chceme konať transparentne, musíme súťažiť zhotoviteľa korektne a zdĺhavo. Rekonštrukcia krematória je presne ten istý prípad. Čo nás čaká na doladenie je údržba a správa komunikácií – či už letná, alebo zimná. Taktiež parkoviská, základné školy a materské školy, údržba zelene, bezpečnosť ľudí a majetku v meste. Každý volebný obvod má svoje špecifické problémy od Majera a Senice po Úľanku, cez Nový svet a Jakub, Sásovú s Rudlovou až po Podlavice s Fončordou a Radvaňou.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Dokončiť rozpracované projekty a zabezpečiť ich financovanie.

Budete sa v komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie? V súvislosti s vašou súčasnou funkciou nezvažujete napríklad aj kandidatúru na post primátora?

Za posledné tri roky som si odskúšal, čo je to reálne participovať na vedení mesta ako zástupca primátora. Je to obrovská skúsenosť a som za ňu primátorovi vďačný. Rozhodnutie uchádzať sa opäť o podporu obyvateľov mesta je vážne, lebo ovplyvňuje nielen mňa, ale aj moju rodinu. Prebytok voľného času na spoločné aktivity nie je nazvyš a máloktorý víkend je voľný. Keďže sme sa vyformovali ako dobrá partia ľudí, budem sa spolu s nimi uchádzať o hlasy voličov s jasným programom. Sme srdcom Bystričania.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…