Na konci roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostávajú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Jakub, Kostiviarska, Podlavice, Skubín a Uľanka Marek Odaloš.

Do funkcie ste boli vymenovaný ako náhradník až teraz, prakticky pol roka pred novými voľbami. S akými ambíciami ešte do funkcie vstupujete?

Času, ktorý ostáva do skončenia tohto volebného obdobia je skutočne málo, ale aj napriek tomu by som ho rád využil čo najefektívnejšie a spravím všetko preto, aby môj hlas v zastupiteľstve bol hlasom občanov (nie len) v mojom volebnom obvode.

Ako hodnotíte priebeh rokovaní a spoluprácu s poslancami či primátorom po prvom zasadnutí, ktoré ste absolvovali?

Moje prvé zasadnutie bolo hneď tzv. „krst ohňom“ a počas takmer 10 hodín sa riešili dôležité témy, ako napr. rozdelenie takmer 3 mil. prebytku alebo voľba hlavného kontrolóra mesta. Som rád, že som sa mohol stať členom klubu BBA, nakoľko s týmito poslancami a teraz už kolegami som komunikoval aj v minulosti a viem, že tu vždy nájdem podporu pre dobrú myšlienku, ktorá pomôže mestu a jeho občanom. Čo sa týka ostatných poslancov, najviac budem v kontakte s p. Čižmárovou, s ktorou tvoríme VMČ. V tomto smere by som bol tiež rád, ak by sme dokázali s p. Čižmárovou efektívne komunikovať, lebo bolo až tragikomické, keď si miestami naše poslankyne v podávaných informáciách doslova vzájomne protirečili a pritom boli takmer celé obdobie z jedného poslaneckého klubu.

S pánom primátorom som sa zatiaľ rozprával len v krátkosti pri preberaní osvedčenia o získaní mandátu, kde sme prebrali len niekoľko viac menej zdvorilostných tém. Pevne však verím, že keď príde aj na dôležitejšie otázky a témy postaví sa na stranu občanov a nájdem podporu aj u neho.

Neboli ste dosiaľ poslancom, ale ste v občianskej rade v Podlaviciach. Čomu ste sa napríklad tu venovali a ako aj z tejto skúsenosti hodnotíte prácu či už vašej predchodkyne pani Laššákovej alebo druhej poslankyne z vášho obvodu pani Čižmárovej?

V občianskej rade som sa snažil čo najviac zvyšovať povedomie o dianí hlavne v Podlavicicach a Skubíne  medzi občanmi. Naša občianska rada má obrovskú zásluhu na kultúrno spoločenskom živote v našej mestskej časti, ale chýbala mi tam možnosť riešiť problémy občanov, čo považujem za primárnu úlohu každej občianskej rady. Aj keď sme nejaký podnet prijali, častokrát ostal len zapísaný v zápise a ďalej sa mu nevenovalo.

Prácu pani Laššákovej ani pani Čižmárovej nechcem hodnotiť, už tento rok máme nové voľby a občania rozhodnú, či boli s ich prácou spokojní. Ja osobne isté výhrady k práci našich poslankýň mám a viem si predstaviť robiť veci inak a efektívnejšie. Aj preto som sa pred 3,5 rokmi uchádzal o mandát poslanca v našom volebnom obvode.

Čo sú podľa vás najväčšie problémy vo volebnom obvode číslo 2?

Náš volebný obvod sa skladá z malých a hlavne okrajových častí mesta, ktorým sa podľa mňa nevenuje dostatočná pozornosť a tak problémov, ktoré treba riešiť je viac než dosť. Asi ako všade, aj u nás to je nevyhovujúci stav mnohých ciest a chodníkov, ale napr. aj dlhodobo neriešený problém ulice Pod Stráňou, ktorá je kvôli zápcham na kruhovom objazde pri Lidli v čase dopravnej špičky nadmerne zaťažená prejazdom áut, na ktorý táto ulica vôbec nie je stavaná a je doslova nevyhovujúca na takúto prevádzku. Ďalší z problémov je narastajúci počet áut už aj na našom sídlisku a tým pádom čoraz väčší problém s parkovaním. Čiastočne malo pomôcť vybudovanie parkoviska a kompletná rekonštrukcia Povstaleckej cesty, ktorá bola sľubovaná už od roku 2015, ale do dnešného dňa nebol s občanmi prerokovaný ani len projekt tejto rekonštrukcie. Aby som nebol len kritický, som rád, že Podlavice budú mať prvé v meste svoju cyklotrasu, ktorá bude viesť do centra. Aj budovanie takýchto alternatívnych spôsobov dopravy môže výrazne pomôcť už vyššie spomínanému problému so zahusťovaním dopravy a nedostatkom parkovacích miest.

Tiež máme v Podlaviciach dlhodobo veľký dopyt po priestore na komunitné stretávanie. Máme síce ako jedna z posledných mestských častí kultúrny dom, ale ten nie je vždy vhodný na menšie besedy, workshopy alebo prednášky, ktoré u nás napríklad veľmi úspešne organizuje Materské centrum Podlavice, ale tiež na zasadnutia občianskej rady a aktivity Klubu dôchodcov Dúbrava a mnohých ďalších zoskupení pôsobiacich v našej časti.

Takto by som mohol pokračovať ešte dlho a ďalšie by vedeli pridať aj obyvatelia Jakuba, Kostiviarskej a Uľanky, kde sa tiež rád stretnem s občianskou radou aby sme si určili priority aj ich problémov.

Máte ambíciu z funkcie poslanca presadiť do konca volebného obdobia niečo konkrétne?

Času ostáva málo, ale už na aprílovom zastupiteľstve som vystúpil s návrhom na vyčlenenie 5000€ na vybudovanie zastávky MHD na konci Mlynskej ulice, o ktorú obyvatelia žiadajú pravidelne od roku 2015. Táto zastávka bude slúžiť aj ako prestupný bod na prímestské linky do obcí Králiky, Kordíky, Riečka a Tajov, ako aj oddychové miesto napríklad pre turistov alebo cyklistov, ktorí sa rozhodnú spoznávať krásne okolie Banskej Bystrice. Som rád, že nakoniec prednosta MsÚ p. Adamec prehlásil, že na tento účel už sú peniaze v rozpočte vyhradené a zastávka sa bude realizovať. Tým sme ušetrili 5000€ z rozpočtu volebného obvodu na dôležitejšie a náročnejšie veci.

Vo všeobecnosti sa chcem pokúsiť presadiť požiadavky miestnych občianskych rád, ktoré sú podľa môjho názoru dlhodobo neriešené.

Budete sa vo voľbách koncom roka opätovne uchádzať o zvolenie?

Na túto otázku neviem v tejto chvíli 100%-tne odpovedať, nakoľko do toho zasahuje viacero faktorov, ale tak ako som mal túto ambíciu v minulosti, tak zvažujem túto otázku intenzívne aj teraz. Určite však svoje rozhodnutie nebudem nijakým spôsobom naťahovať a hneď ako sa ujasnia všetky náležitosti budem svoje rozhodnutie o kandidatúre komunikovať aj verejne.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…