V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostávajú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Tentokrát dostal priestor poslanec MsZ za obvod Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa Marek Modranský.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Moja práca poslanca je veľmi úzko spojená predovšetkým s oblasťou dopravy. Venujem sa tejto téme profesionálne. Ako predseda dopravnej komisie sa snažím dávať vedeniu nášho mesta také podnety a  odporúčania, aby v rozpočte mesta boli rešpektované potreby obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Považujem to za svoju osobnú výzvu, aby doprava a premávka v meste bola správne zorganizovaná a do budúcnosti nebola ujmu našej každodennej dochádzke. Doprava je aktivitou, ktorá spája všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta. Každé ráno, keď opúšťame svoj domov a cestujeme do práce, školy, k lekárovi alebo do obchodu, vždy si túto cestu plánujeme vopred, preto je základnou úlohou mesta ako samosprávy vytvoriť pre všetkých také podmienky v doprave, aby nebola na ujmu zdravia a kvality každodenného života tu žijúcich obyvateľov.

Mestskú hromadnú dopravu považujem za strategický druh dopravy do budúcnosti, aby sme si celé mesto nezabili len autami. Už v minulých rokoch sa nám spolu s vedením Dopravného podniku podarilo vybaviť modernizáciu vozidlového parku v MHD. Do prevádzky sme zaradili spolu 29 autobusov na stlačený zemný plyn, 23 moderných nízkopodlažných trolejbusov, Všetky tieto vozidlá boli zakúpené s podporou fondov EU v rámci ekologizácie MHD v celkovej hodnote až 22 mil. € (660 mil. Sk), ktorú sme ušetrili mestu. Výsledok tejto úspory je, že v Bystrici máme jeden z najkvalitnejších vozidlových parkov na Slovensku a ročné dotácie až o 2 mil. € nižšie ako v iných mestách s porovnateľnou kvalitou. Tieto úspory nám dovoľujú udržiavať systém MHD v požadovanej kvalite a bez potreby zvyšovania cien cestovných lístkov. Je pre mňa prvoradé, aby MHD v Banskej Bystrici bola chápaná ako moderná každodenná služba pre všetkých. A pomaly sa nám to darí. V obnove pokračujeme aj naďalej, lebo chceme v Bystrici vytvárať podmienky pre zdravé ovzdušie. V tomto roku bolo zaradených do prevádzky až 5 najmodernejších kĺbových autobusov spĺňajúcich v súčasnosti najprísnejšiu normu Euro 6. Okrem nich testujeme a v krátkej dobe zaradíme do výkonov aj špeciálne duobusy, ktoré využívajú trolejové vedenie, no dokážu jazdiť krátke úseky aj mimo siete. Táto výhoda nám umožňuje ich zaradiť na najvyťaženejšie linky v kombinácii trolejbus/autobus na linkách napr. 21/22. Za jeden z najväčších úspechov posledných rokov v Bystrici považujem realizáciu novej autobusovej stanice. Tento prvok trápil náš všetkých niekoľko rokov a za mimoriadne výhodných podmienok sa nám podarilo sprevádzkovať tento objekt spolu s prepojením na obchodnú zónu, železničnú dopravu. Novinkou je, že na terminálu už jazdia všetky druhy autobusovej dopravy, vrátane MHD.  V minulom roku sme splnili aj záväzok obnovy autobusových zastávok s nerezovou konštrukciou a sklenenými stenami. Už ich je v meste viac ako 100 ks, a takto prispievajú dennodenne komfortu pre cestujúcu verejnosť.

Okrem verejnej dopravy sa intenzívne venujem starostlivosti o celkovú cestnú infraštruktúru. Nikdy som nebol zástancom plátania ciest, ktoré potom vyzerajú ako „50 odtieňov sivej“. Som za koncepčné riešenie, a to aby sa vyťažené úseky opravovali v celom profile, vrátane chodníkov a obrubníkov. Toto sa nám podarilo presadiť z predchádzajúcej rezervy v rozpočte. Preto sa na jar tohto roku bude opravovať celá Poľná ulica a Zvolenská cesta. Tieto úseky patrili k tým najvyťaženejším, a pritom slúžia v prvom rade našim obyvateľom, alebo podnikateľskej obci a hlavným zamestnávateľom v našom meste.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Poslanec na otázku neodpovedal.

Čo sú aj naďalej podľa vás najväčšie problémy vo vašom volebnom obvode?

Poslanec na otázku neodpovedal.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Ako výzvu na riešenie v najbližšom období vidím tieto oblasti:

1. Oprava chodníkov a koridorov pre peších. Je potrebné sa znovu sa zamerať na túto oblasť, pretože predchádzajúce roky sa pozornosť venovala len individuálnej motorovej doprave, no zanedbali sme úplne starostlivosť o peších. Ako predseda dopravnej komisie sa snažím o presadenie záväznej deklarácie pre ochranu peších v našom meste. Celý čas hovoríme len o autách, o parkovaní, ale naše mesto Banská Bystrica má v prvom rade 76 tisíc chodcov, až potom nasledujú „vodiči áut“, cyklisti, a ďalší. Za posledných 20 rokov sme úplne zabudli na chodcov ako najzákladnejších účastníkov cestnej premávky, a túto dopravu by sme mali v budúcnosti podporovať. Existuje pre to niekoľko nesporných argumentov. Chodec podporuje svoje vlastné zdravie, nevytvára hluk a smog. Nezahusťuje premávku, ktorá ho spomalí alebo zastaví tak, ako je to v prípade presýtenej automobilovej dopravy. Navyše chodec nevyžaduje v lukratívnych častiach mesta žiadne priestorové nároky na dehonestáciu týchto priestorov tak, ako je to v prípade potreby parkovania áut.

2. Riešenie parkovania a statickej dopravy. Centrálna mestská zóna má mať svoj „kľudový režim“ od bežnej dopravy. Lukratívne miesta v tejto časti mesta musíme spravodlivo rozdeliť pre rezidentov a návštevníkov nášho mesta. Na sídliskách treba zmeniť premávku a státie pribúdajúcich vozidiel tak, aby znovu boli obnovené koridory pre peších na chodníkoch (nie pre autá) a voľnočasové aktivity detí a mládeže. Preto musíme dobudovať adresné parkovacie miesta pre obyvateľov daných lokalít aj vo forme parkovacích domov, avšak za podmienky navrátenia pôvodného „zeleného“ stavu pred domami. Nemôžem obetovať všetok priestor len autám, ale musíme ponechať územie aj pre zdravé ovzdušie, bezpečnosť a oddych.

3. Reorganizácia liniek MHD a obnova citybusov. Posledná výrazná zmena v štruktúre liniek bola v MHD v Banskej Bystrici v roku 2006. Odvtedy sa postupne menili dopravné návyky a mobilita cestujúcej verejnosti, a rozvíjali sa zároveň aj niektoré obytné a priemyselné zóny. Preto je žiadúce podľa súčasných pohybov nastaviť aj jednotlivé linky, spoje a hustotu odchodov y jednotlivých zastávok. Obnovenie dopravnej obsluhy okrajových častí mesta kapacitne menšími vozidlami MHD, ako je hlavne Graniar, Pršianska terasa, Suchý vrch, Stará Sásová, ai.

4. Vybudovanie dopravného výchovného ihriska. Banská Bystrica už niekoľko rokov nemá vlastné dopravné ihrisko pre výchovu detí, žiakov a mládeže v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Aj z dôvodu neustále sa zhusťujúcej dopravy považujem tento projekt za nevyhnutný pre osvetu, výchovu a bezpečnosť našich detí. Už máme vytipovaný areál v priestoroch Dopravného podniku aj s celým zázemím pre výučbu. Očakávam, že sa nám tento zámer podarí do 1 roka.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Poslanec na otázku neodpovedal.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…