V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší dostáva priestor poslanec MsZ za obvod centrum, Majer, Uhlisko, Senica a Šalková Ludvik Nábělek.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Za azda najväčší prínos svojho pôsobenia v banskobystrickom mestskom zastupiteľstve považujem už možno trochu zabudnutú skutočnosť, že práve na môj podnet prijalo zastupiteľstvo uznesenie, ktorým sa ako celok prihlásilo k myšlienke kultúry mieru. O tom, že nejde len o nejaké abstraktné vyhlásenie, nás, žiaľ, presviedča dnešná realita plná hybridných i skutočných vojen, manipulácií a nenávisti. Za posledné roky sme sa – aj my všetci, ktorí sme sa voči myšlienkam solidarity, spravodlivosti a mierového spolunažívania nijako neprevinili – stali svedkami totálnej deštrukcie pomyselnej rovnováhy usporiadania svetových pomerov. Dôsledkom sú okrem iného masy utečencov – emigrantov z rozvrátených krajín a vojna, ktorá sa k nám bezprostredne priblížila. Je už u susedov, so všetkými hrôzami, ktoré vojna prináša. V týchto súvislostiach zrazu vnímame kultúru mieru v novom svetle – ako základ udržateľného života, predpoklad a podmienku rozvíjania všetkých humánnych hodnôt vrátane ľudských práv, sociálnej spravodlivosti, slobody a demokracie.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

Som hrdý na to, že som mal – a stále mám – možnosť byť členom skupiny poslancov, ktorá sa vytvorila okolo primátora Jána Noska, aby mu pomáhala uskutočňovať kroky zamerané na zlepšovanie kvality života občanov nášho mesta. Som presvedčený, že len málokto súdny a spravodlivý dokáže úprimne zapochybovať o správnosti smerovania, ktorým sa začala Banská Bystrica pod jeho vedením uberať. Chcel by som vyzdvihnúť aj vecnú a v prevažnej miere konštruktívnu atmosféru zasadaní mestského zastupiteľstva, ktorú pán primátor svojou osobnosťou a prístupom vytvára (čo – v súvislosti s účinkovaním iných zastupiteľstiev vrátane toho najvyššieho – rozhodne nie je samozrejmosťou).

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo Vašom volebnom obvode?

Nie vždy a nie všetko sa podarí. Opätovne nás na to upozornila nedávna konfrontácia so snehovou kalamitou, ktorá dôrazne poukázala na zraniteľnosť dopravného systému mesta – zrejme najproblematickejšie bolo zabezpečenie priechodnosti a možnosti parkovania v centrálnej mestskej zóne. Tu vidím aj najväčšie rezervy (nielen v zimnom období) a priestor na ďalšie aktivity.

Myslím, že je nanajvýš dôležité neupadnúť do presvedčenia, že jeden človek aj tak nič nezmôže. Zmôže. Všetci žijeme svoje životy v konkrétnych pracovných, ľudských a rodinných okruhoch, v rámci ktorých môžeme diskutovať, pozdvihnúť svoj hlas proti neznášanlivosti a nenávisti, presadzovať kultúru mieru v každodennom živote. Predpokladá to úprimné úsilie o vnímanie a pochopenie iných ľudí – s ich názormi, záujmami a potrebami, a aj pri ich rozdielnosti snahu o zmierlivé riešenia. Je nutné zabrániť vytváraniu bariér medzi ľuďmi, ostrakizovaniu, či označovaniu oponentov za nepriateľov. My všetci môžeme spoluvytvárať kultúru mieru a jedine v nás, konkrétnych ľuďoch, občanoch, je sila a moc ovplyvniť myslenie tých, ktorí o našich životoch, o prítomnosti i budúcnosti nás aj našich detí, rozhodujú.

Budete sa v budúcoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Rád by som podporoval pána primátora Noska aj v ďalšom funkčnom období. Ak sa rozhodne kandidovať, v čo pevne verím, budem sa uchádzať o česť byť aj naďalej súčasťou jeho tímu.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…