V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalšia dostáva priestor poslankyňa MsZ za obvod Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa Ľudmila Priehodová.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Aj v aktuálnom období sa venujem témam, ktoré nie je veľmi na verejnosti vidieť, ale sú podľa mňa pre kvalitu života veľmi dôležité. Keďže som urbanistka, obracajú sa na mňa občania, ktorí potrebujú pomôcť hlavne pri ochrane svojho životného prostredia.

V klube nezávislých poslancov Banskobystrická alternatíva máme podľa odbornosti a zamerania rozdelenú agendu, ktorej sa venujeme. Mojou agendou je hlavne územné plánovanie a životné prostredie. Nový Územný plán mesta, ktorý bol schválený v roku 2015, bol preskúmavaný prokuratúrou, nakoľko sa v ňom napriek petíciám občanov a našim pripomienkam schválili zámery, ktoré neboli verejne prerokované a napriek akceptovaniu niektorých pripomienok tieto neboli premietnuté do konečného znenia územného plánu. Hoci Krajská prokuratúra vydala voči postupu prerokovania protest, Okresný úrad tento protest neakceptoval a Okresný prokurátor sa s mestom dohodol, že mesto bude postupne nedostatky z územného plánu odstraňovať.

Jedným z problémových zámerov v územnom pláne sú tzv. „malé vodné elektrárne“ s veľkým negatívnym vplyvom na životné prostredie. Ako spoluzakladateľka Občianskeho združenia Za dôstojnú Radvaň v čase kauzy Radvanská pumpa som sa prihlásila do zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. S pomocou právnikov z VIA IURIS sa až po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR v tomto roku podarilo zrušiť rozhodnutie Okresného úradu v Banskej Bystrici, ktoré nepovažovalo za potrebné zisťovať vplyvy elektrární na životné prostredie.

Konkrétne hovorím o zámere vodnej elektrárne Iliaš, ktorú sa nám v zastupiteľstve „na druhý pokus“ podarilo vylúčiť z územného plánu. Ešte nám stále hrozí ďalšia elektráreň vo Vlkanovej, ktorá je zatiaľ v územnom pláne vďaka nezákonne vydanému územnému rozhodnutiu mesta v minulom volebnom období. Snažím sa pomáhať aktívnym ľuďom odbornými radami, v poslednom čase sú to obyvatelia Graniara, kde má vlastník pozemku zámer postaviť obytnú zónu v rozpore s územným plánom a bez zodpovedajúceho dopravného riešenia. Kontaktovali ma tiež obyvatelia Vlkanovej, bojujúci proti jestvujúcej elektrárni Kompala, ktorá bola povolená ako kompostáreň na okraji katastra obce Badín, ale v blízkosti rodinných domov vo Vlkanovej. Ako to už chodí pri takýchto kontroverzných konaniach, občania Vlkanovej sa o povoľovaní kompostárne, ktorá sa záhadne zmenila na spaľovňu, včas nedozvedeli.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

S niektorými krokmi primátora Noska som spokojná, napríklad deklarovaná snaha o zrušenie malých vodných elektrární. S jeho inými postojmi, hoc sa na prvý pohľad občanom zdajú pozitívne, sa nestotožňujem. V poslednom období je to napríklad Autobusová stanica, ktorou sa mesto chváli. Celý zámer považujem za premárnenú šancu vytvoriť jeden dobre fungujúci dopravný uzol, kde by bol občan a dopravné služby prioritou. Mesto poslušne súhlasilo so zámerom investora, ktorému evidentne išlo o nákupné centrum. Primátor spočiatku deklaroval, že Autobusová stanica nebude mesto nič stáť. Realita je však taká, že si mesto berie úver vo výške 3,8 mil. eur a odkúpi časť stavby do vlastníctva, lebo o ňu investor nemá záujem. Je mi ľúto, že primátor názory poslancov Banskobystrickej alternatívy neberie ako konštruktívne podnety na prospech veci a občanov mesta a že vytvára o nás obraz „triedneho nepriateľa“.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo Vašom volebnom obvode?

Radvaň je atakovaná intenzívnou automobilovou dopravou. Jeden bezpečný prechod cez Sládkovičovu ulicu, ktorá je v správe Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), nestačí. Problémom je aj nedostavaná cesta na Pršiansku terasu. Ako najväčší problém v Radvani vnímam zhoršujúce sa podmienky pre spokojný a bezpečný život občanov, nekvalitné chodníky, opakujúce sa strety chodcov a motoristov na spomínanej Sládkovičovej ulici, chýbajúce bezpečné pešie prepojenie ponad rýchlostnú cestu s  časťou služieb na Zvolenskej ceste, absenciu priestoru pre stretávanie sa a komunikáciu záujmových skupín obyvateľov.

Národná diaľničná spoločnosť, ktorá spravuje rýchlostnú cestu R1, pripravuje protihlukové opatrenia, ktoré však ochránia obyvateľov len do piateho podlažia, obťažovanie hlukom vo vyšších podlažiach nevyrieši.

Ďalším problémom, ktorý čaká obyvateľov Radvane je plánovaná výstavba tzv. Tulipánu na Námestí Ľ. Štúra. Ešte za primátora Králika poslanci predali pozemok na ktorom je dnes zeleň a parkovisko a vlastník pozemku chce postaviť bytový dom. Na petíciu proti zahusťovaniu tejto časti sídliska petičný výbor čaká už štyri roky na odpoveď.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Budem sa snažiť sprostredkovať rokovanie petičného výboru s primátorom a investorom na Námestí Ľudovíta Štúra, riešiť v spolupráci s BBSK bezpečnosť chodcov na Sládkovičovej ulici, ktorá je v správe BBSK. Budem sa snažiť o to, aby mesto hľadalo iné možnosti dofinancovania rekonštrukcie kaštieľa Radvanských a priľahlého parku, aby mohol slúžiť obyvateľom mesta čo najskôr. Budem pomáhať obyvateľom Graniara pri povoľovacích procesoch plánovaného obytného súboru, ale aj iným aktívnym občanom v meste, ktorí sa na mňa obrátia so žiadosťou o pomoc.  Aktuálne sa venujem príprave verejnej diskusie o adaptácii na zmenu klímy. Diskusia sa bude konať 8. februára v priestoroch bývalého klubu architektov na Námestí SNP 7, týmto občanov srdečne pozývam.

Budete sa v budúcoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Na túto otázku ešte neviem dať odpoveď zodpovedne. Bude to bude závisieť od viacerých okolností, ako sa vyvinú.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…