lesyŠtátny podnik LESY Slovenskej republiky zvažuje pre nezáujem domácich odberateľov export ihličnatej guľatiny. Slovenské spracovateľské firmy si v poslednom čase neplnia záväzky a napriek opakovaným výzvam neodoberajú zmluvne dohodnuté množstvá dreva. Štátnym lesom sa tak hromadí guľatina na skladoch a hrozí jej znehodnotenie. Vedenie podniku v utorok 19. augusta, 2014 upozornilo na problém zástupcov Zväzu spracovateľov dreva, ktorý v minulosti opakovane LESY SR kritizoval za nedostatočné dodávky štátneho dreva slovenským firmám.

„Pokiaľ sa situácia v priebehu najbližších dní nezmení, podnikneme konkrétne kroky a drevo vyvezieme za rovnaké ceny, aké ponúkame našim partnerom. V súčasnosti už máme na skladoch viac ako 22.000 m3 guľatiny, ktorú mali firmy podľa platných zmlúv odobrať,“ povedal generálny riaditeľ podniku LESY SR Ctibor Határ. Z 31 firiem s celoročnými zmluvami je 29 v omeškaní s odberom pripraveného dreva, z toho 16 firiem odobralo k 15. augusta, 2014 menej ako 40% štvrťročného objemu.

polamany les„Domnievame sa, že niektoré firmy pred plnením si zmluvných záväzkov uprednostnili nákup dreva od súkromných majiteľov lesa, ktorí po kalamite Žofia znížili ceny dreva,“ doplnil obchodný riaditeľ podniku Miroslav Lelák. Podotkol, že plnenie si zmluvných záväzkov bude súčasťou hodnotenia firiem pri uzatváraní zmlúv na ďalšie obdobie. „Nie je možné využívať spoluprácu so štátnymi lesmi iba v období, keď má podnik dlhodobo nižšie ceny dreva ako súkromný sektor,“ dodal Lelák. LESY SR, boli pritom ešte pred niekoľkými mesiacmi rovnakými firmami aj Zväzom spracovateľov dreva kritizované za údajne nedostatočné dodávky ihličnatej guľatiny spracovateľom.

Vedenie podniku LESY SR, š.p. preto na spoločnom rokovaní vyzvalo zástupcov Zväzu spracovateľov dreva, aby v záujme korektnej a dlhodobej spolupráce využili svoje postavenie a pomohli zabezpečiť plynulý odber dreva spracovateľmi podľa platných kúpnych zmlúv. Nezáujem firiem o drevo zo štátnych lesov dokladuje aj výsledok dvoch elektronických aukcií dreva na tretí štvrťrok. V prvom kole sa z ponúkaných 26.900 m3 predalo iba desať percent a v druhom kole zo 17.800 m3 ihličnatej guľatiny v drevine smrek/jedľa iba pätina ponúkaného dreva.