Je nenahraditeľnou pomocnou rukou lekárov a zdravotných sestier v procese ich celoživotného vzdelávania. Lekárska knižnica FNsP F. D. Roosevelta v tomto roku oslavuje päťdesiat rokov od svojho vzniku.

Špecializovaná knižnica poskytuje okrem bežných knižničných služieb aj niekoľko špecifických ako napríklad vypracovávanie a opravovanie zoznamov použitej literatúry/bibliografických odkazov podľa platnej STN. Knižničný fond, ktorý disponuje 15000 exemplármi z rôznych odborov medicíny, by závidela nejedna knižnica na Slovensku. Počas roka využije služby tejto knižnice takmer 5000 čitateľov.

Knižnicu od roku 1978 vedie PhDr. Viera Kiková a na správe a poskytovaní služieb sa podieľajú dve odborné pracovníčky so stredoškolským knihovníckym vzdelaním. Lekárska knižnica vo FNsP F.D. Roosevelta je po dlhoročnom umŕtvovaní lekárskych knižníc jediná aktívne fungujúca na území Banskobystrického kraja a jednou z mála v rámci Slovenskej republiky.

História knižnice sa začala písať v šesťdesiatych rokoch. Potreba systematického sústreďovania odbornej medicínskej literatúry v nemocniciach vyústila v šesťdesiatych rokoch do zriaďovania lekárskych knižníc priamo v zdravotníckych zariadeniach.

V Rooseveltovej nemocnici sa tak stalo v roku 1961, keď riaditeľ MUDr. Štekl s docentom Hrnčiarom vyčlenili ešte v starom nemocničnom areáli miestnosť a poverili pani Elenu Harajovú vytvorením a spravovaním knižnice. Postupne sa rozširoval knižničný fond a skvalitňovali sa služby a to aj pod vplyvom Slovenskej lekárskej knižnice, ktorá bola a po dnes je metodickým garantom. V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch bola knižnica metodicky nadriadeným orgánom pre 14 knižníc v zdravotníckych zariadeniach v „spáde“ Krajského ústavu národného zdravia (KÚNZ). Od roku 1981 funguje knižnica v novom nemocničnom areáli.

Po roku 1989 pod vplyvom zmien a hromadení problémov v zdravotníckom systéme sa lekárske knižnice dostavajú na pokraj záujmu. V snahe šetriť, bolo prepustenie zamestnancov knižnice či pozastavenie jej činnosti jedným z prvých úsporných opatrení nejedného riaditeľa slovenskej nemocnice. Dnes je pre mnohých študujúcich a ďalej sa vzdelávajúcich lekárov a zdravotné sestry práve naša Lekárska knižnica jediným zdrojom odborných medicínskych informácií v širokom okolí.