V závere roka 2018 nás čakajú voľby primátora a mestských poslancov. V seriáli rozhovorov sme po primátorovi Jánovi Noskovi dali priestor aj jednotlivým poslancom Mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici.

V náhodne určenom poradí, naprieč mestskými časťami, dostanú priestor priblížiť svoju doterajšiu prácu v aktuálnom volebnom období a tiež predstaviť obyvateľom mesta ciele, ktoré si kladú do posledného – volebného roka svojho funkčného obdobia.

Ako ďalší dostáva priestor poslanec MsZ za obvod Radvaň, Fončorda, Iliaš, Kráľová, Kremnička, Rakytovce a Pršianska terasa Ladislav Topoľský.

Čo považujete za najväčší prínos pre Banskobystričanov, o ktorý ste sa pričinili aj vy v aktuálnom volebnom období? Na čom ste pracovali/pracujete?

Je evidentné, že kvalita života občanov mesta sa v poslednom období zlepšuje, aj keď nič v živote nie je dokonalé.  Najvyššiu hodnotu vidím, v tom. že v spolupráci s vedením mesta, som sa podieľal na pridelení sumy 300 000 eur pre rekonštrukciu značného počtu materských škôl a sumu 517 000 eur pre opravy a modernizáciu základných škôl. Toto sú investície, ktoré majú dosah aj do ďalekej budúcnosti, pretože prispejú k vzdelanosti a múdrosti nastupujúcej generácie, ktorá sa môže podieľať na rozvoji nášho mesta.

Hrdo sa hlásim aj k tomu, že som sa podieľal na schvaľovaní rekonštrukcie autobusového terminálu, ktorý patrí k najmodernejším, funkčným stavbám na Slovensku. Keďže som poslancom predovšetkým pre Fončordu, v spolupráci s kolegami poslancami za volebný obvod sa nám podarilo zrekonštruovať značný počet vnútroblokov na uliciac Družby, Tulská, Švermova. Najväčšiu radosť mám vďaka tomu, že na základe dobrých výsledkov hospodárenia, sa pristúpilo ku kompletnej oprave cesty Poľná až po Tulskú.

Môj záujem sa predovšetkým obracal na deti a mládež, čo vždy súviselo s mojou profesiou pedagóga. Angažujem sa na vytváraní podmienok pre ich vzdelávanie, záujmové činnosti a materiálnu pomoc. V posledných rokoch som sa sústreďoval  na pomoc mladej šachovej generácie, pretože deti si musia rozvíjať svoje myslenie, kritické uvažovanie a zažívať úspechy i prehry. Spolupodielal som sa na organizovaní šachových simultánok so šachovými veľmajstrami, kde veľmajstri hrali naraz s množstvom detí. Zároveň som dával podnety na financovanie ich činností.

Sú nielen veľké problémy, ktoré trápia obyvateľov Fončordy, ale aj každodenné. Prispel som k oprave určitých úsekov chodníkov a ciest, ktoré boli vo veľmi zlom stave. Rozpracované a živé mám v mojom portfóliu chodník za Daňovým riaditeľstvom, ktorý je potrebný pre značný počet obyvateľov a hlavne pre mládež pri ich ceste do škôl. V hre je veľmi nebezpečný prechod pre peších v smere od Internátnej ulice ku kostolu svätého Michala. Na tomto mieste nastáva možnosť ohrozenia života ľudí a to predovšetkým detí a seniorov, pretože v zákrute je nemožnosť vidieť v jednom smere prichádzajúce vozidlá.

Ako hodnotíte prácu primátora Jána Noska a jeho vedenia mesta a MsÚ?

S nástupom nového vedenia mesta zavial nový profesionálny a manažérsky duch. Jasne sa definovali priority a čo je dôležité, že sa aj navrhujú riešenia. Oceňujem ochotu vedenia k diskusii a vypočutiu si názorov z rôznych strán. Na druhej strane z môjho pohľadu, vedenie mesta malo sa na začiatku volebného obdobia vrhnúť na riešenie bázových problémov a to na vylepšenie dopravnej infraštruktúry chodníkov a ciest, s následným vysvetlením občanom, že iné oblasti ich života budú menej financované.

Čo sú aj  naďalej podľa vás najväčšie problémy vo Vašom volebnom obvode?

Fončorda je mestská štvrť, ktorá patrí v meste za miesto, kde sa oplatí žiť. Je tu značná zeleň, výborná infraštruktúra obchodov a služieb a vybudovaný značný počet detských ihrísk a športových priestorov a je blízko do lesov.

Veľkým problémom Fončordy je zlý stav chodníkov a ciest, aj keď situácia sa už zlepšuje. V statickej doprave sa s problémami začíname približovať k Sásovej, pretože pribúdajú autá a začínajú sa zaberať zelené plochy. Riešením je vychovávať obyvateľov k väčšiemu využívaniu verejnej hromadnej dopravy, ktorá by mala byť intenzívnejšia a lacnejšia, umiestňovaním osobných vozidiel do už postavených garáží a neparkovaním nákladných vozidiel pri činžiakoch.

Čo by ste ešte chceli dosiahnuť v poslednom roku aktuálneho volebného obdobia?

Na Fončorde sú dve veľké mestské základné školy Spojová a Moskovská. Sú to školy, ktoré patria v meste, ale aj v celoslovenských rebríčkoch hodnotenia kvality medzi top. V poslednom roku volebného obdobia sa sústreďujem na zlepšenie ich vybavenosti napr. v obnove elektroinštalácii, dobudovania školského športového areálu… Chcel by som, aby som žil v meste, kde by pýchou nebol len hokejový klub a Dukla, ale tiež naše školy.

Budete sa v tohtoročných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o zvolenie v pozícii mestského poslanca?

Zvažujem svoju kandidatúru, ale svoje rozhodnutie prijmem v správnom čase.

[poll id=48]


Ako svoju prácu vnímajú ďalší zastupitelia Banskobystričanov? V nasledujúcich týždňoch dostanú priestor na BBonline.sk všetci poslanci. Už publikované rozhovory nájdete tu…