Pitná voda vo verejnom vodovode v mesta Banská Bystrica spĺňa požiadavky na kvalitu pitnej vody a zdravotnú bezpečnosť a nie je potrebné a ani žiaduce ju pred používaním na ľudskú spotrebu ešte osobitne upravovať. Ako uviedla vedúca Odboru životného prostredia a zdravia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici MUDr. Kvetoslava Koppová, táto inštitúcia vykonáva v rozsahu svojich kompetencií upravených zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, štátny zdravotný dozor nad hromadným zásobovaním pitnou vodou, odoberá vzorky vody na laboratórne vyšetrenia, v prípade potreby nariaďuje nápravné opatrenia. Povinnosť RÚVZ informovať verejnosť o výsledkoch kontroly kvality pitnej vody sa systematicky zabezpečuje prostredníctvom web stránky RÚVZ. „Obyvatelia Banskej Bystrice sú zásobovaní pitnou vodou z verejných vodovodov, ktoré prevádzkuje Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Banská Bystrica. Na zásobovanie vodou sú využívané podzemné vodné zdroje, ktoré si pre svoju dobrú kvalitu nevyžadujú náročné technologické procesy úpravy a väčšinou je voda zabezpečovaná len dezinfekciou prípravkami na báze chlóru. Za kvalitu pitnej vody zodpovedá prevádzkovateľ verejného vodovodu, ktorý aj kontroluje jej kvalitu odberom vzoriek vody a ich laboratórnymi rozbormi v rámci prevádzkovej kontroly. Okrem prevádzkovateľa verejného vodovodu vykonáva štátny zdravotný dozor a monitoring kvality pitnej vody u spotrebiteľa aj RÚVZ Banská Bystrica. Ide o nepretržitý systém kontroly, ktorým je garantovaná zdravotná bezpečnosť pitnej vody“ uvádza k téme MUDr. Koppová.

Požiadavky na kvalitu pitnej vody a jej zdravotnú bezpečnosť ustanovuje zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z., ktorým sa určujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v platnom znení. Táto legislatíva upravuje požiadavky na kvalitu vody po mikrobiologickej a biologickej stránke, obsah chemických látok a fyzikálne vlastnosti vody tak, aby nedošlo k akútnemu poškodeniu zdravia, ani k poškodeniu zdravia pri trvalom požívaní vody. V rámci kontrolného monitoringu banskobystrický RÚVZ vyšetruje v odobratých vzorkách 26 ukazovateľov kvality vody. V rámci preverovacieho monitoringu sa vyšetrujú všetky- teda až 82 ukazovateľov kvality vody podľa citovaného nariadenia vlády SR. Plán odberov vzoriek je nastavený tak, aby bola odberom a následným laboratórnym vyšetrením zistená kvalita vody na spotrebiskách verejného vodovodu.

„V roku 2010 pracovníci RÚVZ odobrali zo spotrebísk verejného vodovodu mesta Banská Bystrica spolu 67 vzoriek, z toho 52 v kontrolnom a 15 v preverovacom monitoringu. Vyšetrením vzoriek v akreditovaných laboratóriách banskobystrického RÚVZ bola akreditovanými skúškami preukázaná zdravotná bezpečnosť pitnej vody podľa nariadenia vlády SR č. 354/2006 Z. z. Kvalita pitnej vody vo verejnom vodovode mesta Banská Bystrica je dlhodobo stabilná. Obsah toxických kovov, ktoré sú vo vode vyšetrované – antimón, arzén, chróm, kadmium, nikel, olovo, ortuť – sú zisťované v koncentráciách, ktoré nepresahujú povolené limity, resp. v hodnotách nezistiteľných citlivými vyšetrovacími metódami“, hodnotí situáciu regionálna hygienička RÚVZ B. Bystrica MUDr. Eleonóra Fabiánová. Dodáva, že pokiaľ ide o tvrdosť vody, pitná voda vo verejnom vodovode v Banskej Bystrici je stredne tvrdá, nakoľko pochádza z podzemných vodných zdrojov a prechodom pôdnymi vrstvami sa nielen očisťuje, ale i obohacuje stopovými prvkami, najmä vápnikom a horčíkom, ktoré sú pre ľudský organizmus potrebné.