V neskorých jesenných dňoch odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici odobrali posledné tohtoročné vzorky piesku z detských pieskovísk v okresoch Banská Bystrica a Brezno a v súčasnosti už definitívne ukončili ich analýzu kvality za tento rok.

Na základe výsledkov je možné skonštatovať, že kvalita piesku určenom na hranie detí v pieskoviskách sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zlepšila. Vlani pritom hygienici upozornili na výrazné zhoršenie kvality pieskovísk. V sezóne roku 2015 skontrolovali 35 pieskovísk určených na hry detí, z ktorých celkovo odobrali 51 vzoriek piesku na kontrolu jeho mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia.

pieskoviskoZ celkového počtu odobratých vzoriek piesku bolo 27 vzoriek odobratých z predškolských zariadení ne území okresov Banská Bystrica a Brezno, 16 vzoriek piesku z verejných pieskovísk na území mesta Banská Bystrica a 8 vzoriek piesku z verejných pieskovísk na území mesta Brezno.

„Na území okresov Banská Bystrica a Brezno bolo podľa vyhlášky MZ SR č. 521/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviská z celkových 51 vzoriek piesku zistených 5 nevyhovujúcich vzoriek zo štyroch zariadení. Vzorky piesku boli nevyhovujúce z dôvodu prekročenia najvyššieho prípustného množstva indikátorov mikrobiálneho znečistenia,“ konštatovala k výsledku tohtoročných odborných kontrol pieskovísk v uvedených okresoch vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ Katarína Slotová.

Na základe zistených nedostatkov boli rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici vydaných päť rozhodnutí regionálneho hygienika adresované prevádzkovateľom jednotlivých pieskovísk, ktorými sa zakázala jednak prevádzka pieskovísk a jednak sa zakázal používať piesok v nich na hry detí. Tento zákaz platil do doby preukázania, že kvalita piesku v mikrobiologických a parazitologických ukazovateľoch zodpovedá požiadavkám na ochranu verejného zdravia. Štyri zákazy sa týkajú pieskovísk v areáloch materských škôl a jedno sa týkalo verejného pieskoviska.

„Prevádzkovatelia predmetných pieskovísk sú podľa platnej legislatívy povinní uvedené opatrenia rešpektovať a vykonať potrebné opatrenia na ochranu zdravia detí a zabezpečenie vyhovujúcej kvality piesku. Plnenie uložených opatrení orgán verejného zdravotníctva kontroluje v rámci výkonu štátneho zdravotného dozoru a v prípade zistenia neplnenia povinností prevádzkovateľa pieskoviska je oprávnený skutkový stav hodnotiť ako správny delikt a uložiť pokutu,“ dopĺňa povinnosti prevádzkovateľov Slotová.

Dodáva, že vykonanými rozbormi vzoriek piesku z pieskovísk, kde bola v roku 2015 zakázaná prevádzka, bolo zistené prekročenie najvyššie prípustného množstva kolónie tvoriacich jednotiek (KTJ) fekálnych streptokokov a termotolerantných koliformných baktérií, ktoré sú indikátormi fekálneho znečistenia pôdy. Sú častou príčinou ochorení, ktorých mechanizmus prenosu je prehltnutie – hnačkových ochorení predovšetkým u malých detí a zápalov močových ciest. Prekročením najvyššie prípustného množstva ukazovateľov mikrobiálneho znečistenia piesku hrozí riziko šírenia prenosných ochorení a ohrozenia zdravia detí využívajúcich piesok v pieskovisku na hranie.