V tomto roku plnili hygienici z odborov, či oddelení hygieny detí a mládeže všetkých 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v SR  mimoriadnu úlohu hlavného hygienika SR, zameranú na cielenú kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek na pieskoviská. Odborní pracovníci banskobystrického RÚVZ už s kontrolami skončili a na základe výsledkov a analýz konštatujú, že ich kvalita sa v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi výrazne zhoršila.  Dovedna skontrolovali 33 pieskovísk, z toho 21 na území mesta Banská Bystrica.

pieskovisko„V roku 2014 bolo zistených 38,1% nevyhovujúcich vzoriek z dôvodu prekročenia najvyššieho prípustného množstva indikátorov mikrobiologického znečistenia, kým v rokoch 2010 -2013 to bolo 0%,  8%,  9,4% a 12,5% nevyhovujúcich vzoriek. Rovnaká situácia je v narastajúcom počte nevyhovujúcich vzoriek v ukazovateľoch indikátorov parazitologického znečistenia piesku. V tomto roku analýzy potvrdili 9,5% nevyhovujúcich vzoriek piesku z dôvodu prekročenia najvyššieho prípustného množstva indikátorov parazitologického znečistenia piesku. V rokoch 2010 -2013 sme takéto znečistenie piesku v detských pieskoviskách na území mesta Banská Bystrica nezistili,“ konštatuje k výsledku odbornej námatkovej kontroly pieskovísk na území mesta  Banská Bystrica vedúca oddelenia hygieny detí a mládeže banskobystrického RÚVZ Katarína Slotová. Dodáva, že na základe zistených nedostatkov bolo rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici vydaných 11 rozhodnutí regionálneho hygienika adresovaných prevádzkovateľom jednotlivých pieskovísk v okresoch Banská Bystrica a Brezno, z toho 9 rozhodnutí bolo adresovaných Mestu Banská Bystrica, ktorými sa vydali opatrenia na zákaz prevádzky pieskoviska a používať piesok v predmetných pieskoviskách na hry detí do doby preukázania, že kvalita piesku v mikrobiologických a parazitologických ukazovateľoch zodpovedá požiadavkám na ochranu verejného zdravia. Z uvedených 9 zákazov bolo 5 zákazov pre pieskoviská v areáloch materských škôl a 4 zákazy pre mestské pieskoviská v obytnej zástavbe mesta Banská Bystrica.

Možné zdravotné následky  pre deti hrajúce sa na nevhodných pieskoviskách

Vybrané zdravotné riziká pri hre v pieskovisku vyplývajú z mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku v pieskovisku, ktorých  pôvodcom sú  zvieracie exkrementy , či ľudské výkaly. Je to napr. toxokaróza, ktorej pôvodcom je Toxokara spp. Zdrojom vajíčok Toxokary spp. sú  exkrementy psov a mačiek. Dieťa sa nakazí ingesciou – zjedením zrelých vajíčok obsahujúcich infekčné larvy, ktoré sa v čreve  z vajíčok uvoľňujú. Krvnou, alebo lymfatickou cestou sa larvy dostávajú do pľúc a do rôznych orgánov, vrátane pečene, srdca, mozgu, svalov a oka v závislosti od infekčnej dávky.

Všeobecne je možné zhrnúť, že prekročením najvyššie prípustného množstva ukazovateľov mikrobiálneho a parazitárneho znečistenia piesku hrozí riziko šírenia prenosných alimentárnych a parazitárnych ochorení a tým aj riziko ohrozenia zdravia detí využívajúcich piesok v pieskovisku na hranie.  Navyše sú tu aj riziká z mechanického poranenia – sklo, použité injekčné ihly, ktoré ohrozujú nielen mechanickým poranením, ale aj možnosťou infekcie napr. vírusovými hepatitídami typu B a C,  napr. to môže byť  pichnutie použitou ihlou narkomana, či ohrozenie expozíciou chemickými látkami napr. piesku dovezeného z miest exponovaných chemickým látkam rôzneho pôvodu,“ približuje možné nebezpečenstvá znečistených pieskovísk Slotová. 

Účinným opatrením je denná údržba pieskoviska (kontrola, prehrabanie a odstránenie hrubých nečistôt z piesku pred začatím každodenných hier deti) a zabezpečenie priedušného prekrytia pieskoviska počas jeho nevyužívania, aby sa tak zabránilo vstupu zvierat priamo na piesok, aj keď takéto opatrenie legislatíva neustanovuje. Používanie chemických dezinfekčných prostriedkov na čistenie piesku  nie je opodstatnené, pretože cieľom nie je dosiahnuť kvalitu piesku bez akéhokoľvek mikrobiálneho znečistenia. Používanie chemických dezinfekčných prostriedkov na čistenie piesku  nie je ani žiaduce z dôvodu zabránenia kontaktu detí pri hre v pieskovisku s chemickými látkami, ktoré dezinfekčné prostriedky obsahujú. V prípade prekročenia najvyššie prípustného množstva geohelmintov bežná chemická dezinfekcia nemá význam so zreteľom na vysokú rezistenciu vajíčok  niektorých geohelmintov na existujúce dezinfekčné prostriedky.

Na území mesta Banská Bystrica evidujeme 60 pieskovísk v 28 materských školách a v 1 detských jasliach, ktorých prevádzkovateľom, teda osobou zodpovednou za jej prevádzku vrátane kvality piesku, je mesto Banská Bystrica. Ďalších 6 pieskovísk je v 6 zariadeniach pre deti, ktorých prevádzkovateľom je fyzická osoba oprávnená na podnikanie. Podľa údajov MsÚ Banská Bystrica je na ostatnom území mesta Banská Bystrica 71 pieskovísk, ktorých prevádzkovateľom je tiež Mesto Banská Bystrica.