Výtvarné diela na území Banskej Bystrice si zaslúžia našu pozornosť. Aj o tom, čo je cieľom webovej stránky, ktorá predstavuje fotografickú a katalogizačnú dokumentáciu výtvarných diel vo verejnom priestore mesta, nám porozprávala kurátorka Stredoslovenskej galérie Zuzana L. Majlingová, ktorá zhotovenie súpisu diel iniciovala.

Mozaika, Mičinská cesta 37

Výtvarné diela nás v Banskej Bystrici sprevádzajú doslova na každom kroku, ale mnohí si túto skutočnosť ani neuvedomujeme. Priblížiť ich obyvateľom mesta bol asi jeden z dôvodov, prečo súpis diel a samotná stránka vznikla.

Súpis výtvarných diel vo verejnom priestore mesta Banská Bystrica vznikol z viacerých dôvodov. V prvom rade sme nemali úplnú predstavu, čo všetko sa na území mesta nachádza, pretože nikde neexistovala evidencia o týchto dielach. Druhý dôvod bol ten, že mnohé diela, aj vzácne, boli vážne poškodené a hrozila a stále hrozí ich nenávratná strata. Väčšina týchto diel vznikla v období socializmu. Práve v tomto období bolo realizovaných najviac umeleckých diel vo verejnom priestore mesta, čo súvisí s kultúrnou politikou a legislatívnymi opatreniami, ktoré boli prijaté v socialistickom Československu. Vtedajší štát investoval do rozvoja tohto typu umenia veľké finančné čiastky. Po roku 1989 a zmene spoločenských i vlastníckych vzťahov, zostali tieto diela bez pozornosti širšej verejnosti a ochrany kompetentných orgánov. Keďže neboli doriešené ani majetkovoprávne vzťahy k týmto dielam, nemal sa kto o ne starať a začali chátrať. Doslova miznúť pred očami. Chceli sme túto situáciu zmeniť.

Súpis diel bol teda nevyhnutnou súčasťou celého procesu.

Vznik odborného súpisu výtvarných diel bol prvou podmienkou k tomu, aby sa o tejto téme začalo vôbec diskutovať a začali sa hľadať riešenia. Zverejnenie súpisu na webovej stránke bolo dôležité aj z popularizačného hľadiska. Pre niekoho môže byť inšpiratívne získať základné vedomosti o týchto prácach, premýšľať nad nimi a prirodzene si budovať hlbší, možno kreatívnejší vzťah k verejnému priestoru a mestu samotnému.

Dom kultúry Osvetlenie, Dom kultúry, Námestie slobody 3

Čo vás osobne motivovalo k vytvoreniu súpisu?

Od začiatku bolo mojim cieľom robiť tento súpis nielen na požadovanej odbornej úrovni, ale najmä preto, aby sa nejakým spôsobom premietol v praxi reálneho života. Preto som od začiatku intenzívne komunikovala s Jankou Pelikánovou z odboru kultúry na Mestskom úrade, ktorá vznik súpisu od začiatku veľmi podporovala a rozumela tomu, prečo je potrebné ho vyhotoviť. Vďaka nej sme požiadali mesto o grantovú dotáciu, vďaka ktorej sme mohli zafinancovať fotografovanie diel v teréne aj vznik webovej stránky a jej obsahu.

V akom stave sú výtvarné diela? Ako je zabezpečená ich starostlivosť?

 Janka Pelikánová bola a stále je osvietenou úradníčkou, ktorá bojuje za zmysluplné veci. Jej úlohou bolo zabezpečiť priamo vo vnútri úradu, aby diela po vyhotovení súpisu, získali istý stupeň ochrany. Začala som podávať návrhy na vyhlásenie vybraných diel zo súpisu za pamätihodnosti mesta. Na diela, ktoré získali takýto status, sa začali z rozpočtu mesta vyčleňovať finančné prostriedky na starostlivosť. V roku 2015, keď sme súpis zverejnili, bolo v havarijnom stave 95 % diel. Dnes je to už lepšie. Janka Pelikánová každoročne, v spolupráci s odborníkmi, koordinuje starostlivosť o diela, ktoré sa nachádzajú na pozemkoch mesta. Chce to veľa trpezlivosti a úradníckeho úsilia, ale už sa to deje. Dôležité je, prijať na úrovni mesta záväzný dokument, stratégiu a koncepciu komplexnej starostlivosti a narábania s výtvarnými dielami vo verejnom priestore. O to sa pokúšame roky, ale pracovná skupina, zriadená mestom, ktorá začala na tomto dokumente pracovať, bola po čase zrušená. Čo je obrovská škoda.

Pomník Jána Langoša, Horná Strieborná 6 , Záhrada – CNK

 Aké diela sú súčasťou súpisu? Čo všetko bolo do súpisu zahrnuté?

V katalogizácii sme sa zameriavali najmä na dokumentovanie exteriérových sochárskych diel. Do súpisu sme zaradili aj fontány vytvorené s výraznejším sochárskym vstupom a z rovnakého dôvodu aj originálne realizácie detských ihrísk. Reflektovali sme aj interiérovú a exteriérovú výzdobu architektúry, realizovanú hlavne v podobe plastických reliéfov. V interiéroch budov sme dokumentovali pôvodnú výtvarnú výzdobu – vitráže, mozaiky, nástenné maľby a keramické steny. Zaradili sme tam aj zachované práce dizajnérskeho charakteru, ako sú originálne informačné tabule, logá inštitúcií, svetelné zariadenia, interiérové nábytkové prvky a práce z textilu.

Kde a ako ste získavali informácie o výtvarných dielach?

Niekoľko rokov som robila archívny a terénny výskum. Navštevovala som Slovenský národný archív v Bratislave a vyhľadávala diela priamo v teréne, počas prechádzok po meste. Veľa informácií som získala aj z rozhovorov od žijúcich výtvarníkov a architektov, ktorí si ešte pamätali obdobie, kedy tieto diela vznikali alebo boli sami tvorcami týchto prác.

Trávnice, FNsP F.D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1

Ako samotný súpis vznikal?

Určovať autorstvo, datovanie alebo dohľadať dielo, je vždy tak trochu aj detektívka. Archívne pramene sa totiž nezachovali kompletne. Je to práca na dlhú trať. Stále sa objavujú nové skutočnosti. Keď som ukončila výskumnú časť, oslovila som fotografa – dokumentaristu Jána Viazaničku a režiséra Jakuba Julényho. Jano Viazanička jednotlivé diela fotograficky zdokumentoval a s Jakubom Julénym sme natočili tri krátke filmy. Okrem webu, ktorý zhotovil Miško Šimonfy, a na ktorom sme všetko zverejnili, sme pripravili v Stredoslovenskej galérii k tejto téme v roku 2015 aj výstavu „Motívy neviditeľnosti“. Tlačenú mapku pre ľudí s výtvarnými dielami graficky navrhol Palko Snoha. Jano Viazanička dokonca získal za cyklus fotografií, ktorý vznikol pre tento súpis a výstavu, cenu Slovak Press Photto.

Pracujete ako kurátorka a pôsobíte v Stredoslovenskej galérii. Je umenie najmä vašou profesiou alebo aj vášňou, záľubou? Dá sa to vôbec oddeliť jedno od druhého?

Som vďačná, že môžem pracovať s umením a tvorivými, múdrymi ľuďmi. Umenie a moja práca je veľmi dôležitá, zásadná súčasť môjho života. Je to dar.

Rozkvet, Námestie slobody 7

Webová stránka o Výtvarných dielach na území Banskej Bystrice môže slúžiť aj ako študijná podpora pre školstvo a poznanie histórie nášho mesta. Plánujete v budúcnosti prepojiť túto aktivitu so školskými osnovami?

V galérii robíme pre verejnosť komentované prehliadky po meste. V prípade záujmu sa môže prihlásiť aj školská trieda. Viem, že niektorí pedagógovia a pedagogičky využívajú súpis výtvarných diel aj webovú stránku ako inšpiráciu a vymýšľajú v školách vlastný program.

Viete o konkrétnom využití súpisu pri školskom projekte?

Napríklad nedávno bol použitý v rámci medzinárodného projektu „SKOLARTCITY pre kreatívne učenie / Erasmus+“, do ktorého je zapojené banskobystrické kultúrne centrum Záhrada a Školy za demokraciu. Študenti a študentky sa vďaka tomuto projektu zoznamujú bližšie s novými možnosťami ako vnímať verejný priestor a objavovať úlohu tvorivosti v každodennom živote. V rámci tohto projektu absolvovali aj prechádzku po výtvarných dielach v meste s rôznymi tvorivými aktivitami.

Obytná plastika, Bakossova 33

Ktoré školy v Banskej Bystrici sa v tomto projekte angažujú?

Z Banskej Bystrice sú do projektu zapojené dve školy. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša a Stredná odborná škola informačných technológií. Je to vzdelávací projekt realizovaný na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. V júni som mala česť absolvovať podujatie, kde študenti a študentky oboch týchto škôl prezentovali aktivity a práce, ktoré počas tohto školského roka vytvorili. Bolo to mimoriadne zaujímavé a inšpiratívne. Hmatateľnými výstupmi projektu budú Metodika kreatívneho učenia vo verejnom priestore a Príručka osvedčených postupov. Na jeseň organizujú Zuzka Szabóová a Milan Zvada v kultúrnom centre Záhrada aj konferenciu k tomuto projektu a kreatívnemu vzdelávaniu, na ktorú sa veľmi teším.

Počet výtvarných diel zrejme nie je konečný a obyvatelia Banskej Bystrice môžu rad významných diel rozšíriť. Akým spôsobom?

Áno máte pravdu, ide stále o otvorený súpis. Vznikli aj nové diela, ktoré do súpisu tiež zaraďujeme. A samozrejme mnohé diela, najmä v interiéroch, sme nemuseli zachytiť. Do vyhľadávania sa môžu zapojiť aj obyvatelia mesta. A poslať nám na e-mail informáciu. Vďačná budem aj za dobové fotografie výtvarných diel. Aj také, na ktorých sú napríklad zachytení s rodinou v bežnej každodennosti života. Momentálne Janka Pelikánová z Mestského úradu pripravuje záchranu detského ihriska Hexagon pod Pamätníkom SNP. Každá fotografia, napríklad aj z tejto lokality z minulosti, je pre nás veľmi vzácna a budem za ňu vďačná.

Detské ihrisko, Park pod Pamätníkom SNP, Československej armády 1

Kde môžu čitatelia nájsť bližšie informácie o dielach a akým spôsobom vás môžu kontaktovať?

Kontaktovať ma môžu čitatelia na adrese zuzana.majlingova@sgb.email a informácie o dielach nájdu na vytvarnedielabb.sk.


Dielo na titulnej fotografii – Univerzum, Beskydská 1