V okresoch Banská Bystrica a Brezno, ktoré spadajú do územnej pôsobnosti RÚVZ Banská Bystrica, bolo v uplynulej letnej turistickej sezóne evidovaných 10 sezónnych rekreačných zariadení, v ktorých sa na kúpanie využívalo 18 bazénov a 2 jazerá, z toho 6 bazénov bolo prevádzkovaných pri ubytovacích zariadeniach.

V súčasnej LTS 2017 požiadal o uvedenie priestorov časti kúpaliska do prevádzky len prevádzkovateľ Plážového kúpaliska v Banskej Bystrici, žiadosťou zo dňa 19. mája. Súčasne požiadal v rámci prevádzkovej kontroly o odbery vzoriek vody z bazénov a ich laboratórne vyšetrenie. Vzorky vody boli odobraté 24. a 29. mája z prietočného starého plaveckého bazéna bez recirkulácie vody, ktorý je napúšťaný vodou z minerálneho vrtu a z nového plaveckého bazéna s recirkuláciou vody, ktorý je napúšťaný vodou zo studne.

„Celkovú kontrolu pripravenosti plážového kúpaliska na LTS 2017 sme vykonali 31.mája. Po zhodnotení výsledkov štátneho zdravotného dozoru a laboratórnych analýz odobratých vzoriek RÚVZ vydal 1. júna 2017 súhlasné rozhodnutie na uvedenie časti plážového kúpaliska do prevádzky (starý plavecký bazén, nový plavecký bazén, miestnosti prvej pomoci, šatne, zariadenia na osobnú hygienu, trávnaté plochy, 2 viacúčelové ihriská, vstupný objekt Juh). Súčasne bol schválený prevádzkový poriadok plážového kúpaliska“, uviedla vedúca Odboru hygieny banskobystrického RÚVZ Kvetoslava Koppová.

Dodala, že ostatní prevádzkovatelia umelých kúpalísk zatiaľ nepožiadali RÚVZ o uvedenie priestorov kúpalísk do prevádzky počas letnej turistickej sezóny 2017. V spádovej oblasti RÚVZ Banská Bystrica (okresy Banská Bystrica a Brezno) sa nenachádzajú a nie sú prevádzkované vody určené na kúpanie, ani prírodné kúpaliská.

RÚVZ počas kúpacej sezóny vykonáva na kúpaliskách štátny zdravotný dozor (ŠZD), ktorý je zameraný na kontrolu dodržiavania hygienických požiadaviek a dodržiavania schváleného prevádzkového poriadku. Súčasťou výkonu tohto dozoru môže byť aj odber vzoriek vody, ich vyšetrovanie a hodnotenie. Cieľom vykonávania ŠZD na kúpaliskách je znižovanie zdravotných rizík, ktoré môžu byť spojené s nedodržiavaním hygienických požiadaviek na prevádzkovanie kúpalísk a porušovaním schválených prevádzkových poriadkov a môžu spôsobiť poškodenie zdravia návštevníkov.

https://bbonline.sk/prehlad-kam-zajst-pocas-leta-na-kupalisko-v-bystrici-a-okoli-2017/

Voda na kúpanie môže byť faktorom prenosu infekčných ochorení. Môže ísť o ochorenia vírusového, bakteriálneho, hubového alebo parazitárneho pôvodu. Prejavujú sa najmä ako zápalové ochorenia kože, kožných adnexov, očí, očných spojoviek, nosohltanu, zvukovodu, močových a pohlavných orgánov. Na prenose hubových ochorení sa podieľajú aj znečistené povrchy v okolí bazénov a v sprchách. MUDr. Koppová pripomína, že v prírodných kúpaliskách majú na kvalitu vody vplyv aj ďalšie faktory. Je to najmä samočistiaca schopnosť vody, jej veľký objem, voda stále prúdi, riedi sa a obnovuje, prípadné mikróby vnesené do vody človekom sa vo veľkom objeme rozptýlia a ich koncentrácia je potom minimálna. Povinnosť kontrolovať kvalitu vody v kúpaliskách a bazénoch v stanovenej frekvencii a rozsahu majú uloženú prevádzkovatelia týchto zariadení zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia.