Na križovatke ulíc Janka Kráľa a Tajovského smerom na Strieborné námestie vznikajú často dopravné kolízie a zápchy. Navrhovaná prestavba križovatky by mohla dopravnú situáciu zmeniť.

Mesto získalo na vybudovanie mini okružnej križovatky pri Mestskom parku v uplynulých dňoch právoplatné územné rozhodnutie. Po sfinalizovaní projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, by sa s výstavbou mohlo začať v jarných mesiacoch budúceho roka. Predpokladané náklady pred verejným obstarávaním boli odhadnuté na 275 000 eur.

„Hľadali sme najvhodnejší spôsob ako dopravnú situáciu v tejto lokalite zlepšiť tak, aby sme nezasiahli do národnej kultúrnej pamiatky – mestského parku. Akákoľvek výstavba veľkého kruhového objazdu by mala za následok výrub niekoľkých stromov. Našli sme riešenie v podobe vybudovania mini okružného kruhového objazdu, ktorý svojou rozlohou významne do parku nezasiahne,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Pred samotnou realizáciou projektu sa počíta s výrubom len jedného stromu v mestskom parku. Nevyhnutná bude aj asanácia nefunkčného objektu na okraji parku, ktorý sa dlhé roky nevyužíva a chátra. Súčasťou prestavby križovatky bude aj úprava chodníkov pre peších, obnova poklopov kanalizačných šácht, uličných vpustí a osvetlenia križovatky s nasvietením priechodu pre chodcov.

„Mini okružná križovatka bude mať vonkajší priemer približne 23 metrov. Jej realizáciou dôjde k skvalitneniu komfortu účastníkov cestnej premávky, skráti sa doba premávky na vozovke a zvýši sa  bezpečnosť i plynulosť cestnej premávky. V neposlednom rade dôjde k zníženiu  emisií v danej oblasti. Zároveň sa opraví aj povrch na moste ponad potok Bystrica,“ dopĺňa Jakub Gajdošík, prvý zástupca primátora.

K zlepšeniu dopravnej situácie prispeje aj pripravovaná rekonštrukcia vozovky od križovatky R1 popred Ekonomickú fakultu UMB a Cesty na amfiteáter. Zvýšiť plynulosť dopravy v tomto úseku má aj plánovaný presun zastávky MHD umiestnenej pri parku do priestoru pred Ekonomickou fakultou s vybudovaním samostatného zastávkového pruhu pre zastavenie autobusov mimo hlavnej cesty.  Počíta sa aj s obnovou cesty od Strieborného námestia cez Bottovu ulicu, Lazovnú ulicu až po Medený hámor, kde sa v budúcnosti plánuje usporiadanie dopravného režimu a to s využitím kruhového objazdu.