Po dočasnom uzavretí cesty cez Kremnické bane zaznamenali obyvatelia mestskej časti Uľanka výrazný nárast intenzity tranzitnej dopravy cez B. Bystricu. Výskumný ústav dopravný zo Žiliny počas piatka v lokalite realizuje meranie za účelom zistenia skutočného stavu.