Dopravcom vo verejnej doprave pôsobiacim v Banskobystrickom samosprávnom kraji končí na konci roka platnosť zmlúv s BBSK.

Predĺženie platnosti zmlúv s oboma dopravcami, ktoré podpísalo bývalé vedenie BBSK bolo v rozpore so zákonom, predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave. Toto predĺženie platnosti zmlúv, ktoré podpísal Marian Kotleba v jednom prípade iba niekoľko týždňov pred voľbami a v druhom dokonca 10 dní po prehratých voľbách, je z pohľadu zákona od počiatku absolútne neplatné. Úrad BBSK robí kroky nevyhnutné k tomu, aby dosiahol nápravu pri riešení tejto nezákonnej situácie.

Kraj musí uzavrieť núdzové dočasné zmluvy

Príprava a priebeh transparentného verejného obstarávania už vzhľadom na zákonom stanovené lehoty trvá podstatne dlhšie než jeden kalendárny rok. Zároveň, platnosť v súčasnosti uzavretých zmlúv končí už 31. decembra 2018. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)1370/2007 v časti, ktorá upravuje núdzové opatrenia, ustanovuje pre takéto situácie možnosť uzavrieť krátkodobú zmluvu s platnosťou na maximálne 2 roky priamym zadaním. Takéto opatrenie umožňuje zabezpečiť nutnú dopravnú obslužnosť a zároveň vytvára časový priestor na prípravu a priebeh verejného obstarávania.

Úrad BBSK dnes zverejnil výzvu dopravcom na predkladanie ponúk. Výzva je adresovaná všetkým dopravcom, ktorí disponujú vozovým parkom o veľkosti najmenej 100 autobusov s maximálnym vekom 13 rokov a spĺňajúcich potrebné finančné, technické a kapacitné parametre.

„Okrem zverejnenia výzvy na webstránke úradu sme o nej priamo informovali 29 dopravcov, o ktorých vieme, že pôsobia na trhu a spĺňajú potrebné finančné, technické a kapacitné kritériá,“ doplnil riaditeľ úradu BBSK Matúš Hollý.

„Našim zámerom je aj v tejto situácii postupovať maximálne otvorene, férovo a ku všetkým dopravcom pôsobiacim na trhu pristupovať rovnocenne. Preto sme oslovili všetkých dopravcov, ktorí disponujú dostatočnými dopravnými kapacitami na výkon prímestskej autobusovej dopravy v našom kraji, aby nám v prípade záujmu predložili ich ponuky,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Riaditeľ Úradu BBSK k riešeniu aktuálnej situácie ďalej uviedol: „Dvoch dopravcov, ktorí v súčasnosti pôsobia v prímestskej autobusovej doprave v Banskobystrickom kraji, sme oboznámili s výsledkami právneho auditu ako aj stanoviskom Úradu BBSK. Zároveň sme im v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES)1370/2007 ponúkli na podpis zmluvy s platnosťou na 2 roky. Obaja dopravcovia požiadali o čas na naštudovanie podkladov a do dnešného dňa sme od nich neobdržali žiadne záväzné stanovisko.“

Prípravy na nové verejné obstarávanie sa začnú ešte v tomto roku

Riaditeľ Úradu BBSK ďalej informoval o tom, že kraj sa pripravuje ešte v roku 2018 zverejniť v Európskom vestníku verejného obstarávania oznámenie o zámere vykonať verejnú obchodnú súťaž na nové zmluvy s platnosťou na 10 rokov.

„Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)1370/2007 nám ukladá, že oznámenie o zámere vykonať súťaž, na základe ktorej bude možné uzavrieť štandardné zmluvy s dopravcami s platnosťou na 10 rokov, musí byť v európskom vestníku zverejnené minimálne jeden rok pred jej samotným vyhlásením. Dôvodom je predovšetkým zabezpečenie toho, aby sa na súťaž mohlo pripraviť čo najviac dopravcov a obstarávateľ, v tomto prípade Banskobystrický samosprávny kraj, tak vyberal z čo najväčšieho množstva ponúk,“ uviedol Hollý.

„Našim zámerom je obnoviť legálny a štandardný stav vo verejnej osobnej doprave v kraji a to je možné jedine vykonaním transparentného verejného obstarávania. Toto oznámenie je prvým a nutným krokom k tomu, aby takáto súťaž v našom kraji mohla prebehnúť,“ doplnil predseda BBSK Ján Lunter.