V uplynulý utorok sa v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici uskutočnil už 11. ročník odborného seminára pre pracovníkov knižníc Virtuálna knižnica – Knižnica tretieho tisícročia. Spoluorganizátor podujatia je Spolok slovenských knihovníkov a Goethe-Institut v Bratislave.

Na seminári vystúpili so svojimi príspevkami odborníci zo Slovenska, Čiech, Poľska, Nemecka a USA. Dušan Katuščák zo Slovenskej národnej knižnice v Martine predstavil Národný projekt Digitálnej knižnice a digitálny archív, ktorého cieľom je digitalizácia všetkých slovacikálnych dokumentov a sprístupnenie písomného kultúrneho a vedeckého dedičstva všetkým občanom Slovenskej republiky, Európy a sveta.

Lenka Málková zo Študijnej a vedeckej knižnice v Hradci Králové prezentovala virtuálny prístup k službám a dokumentom pre používateľov knižnice v Hradci Králové. Okrem iného predstavila doplnky on-line katalógu (naskenované obálky a obsahy kníh, ako aj odporúčania čitateľov, ktoré dnes používatelia českých knižníc majú možnosť využiť).

Kateřina Vojířová z Mestskej knižnice v Prahe predstavila projekty elektronického publikovania diel českých klasikov v Mestskej knižnici.

Marcus Rahm z Mestskej knižnice v Drážďanoch poukázal na stúpajúci trend spájania knižníc s múzeami, galériami a inými pamäťovými inštitúciami, čím vzniká systém komplexných databáz prezentujúcich kultúrne dedičstvo jednotlivých národov. Martin Vojnar zo spoločnosti Multidata, s.r.o. sídliacej v Prahe zaujal príspevkom o discovery systémoch, teda o vyhľadávaní novej generácie.

Sheila McAlister pôsobiaca na Univerzite v Georgii predstavila projekt digitálnej knižnice v Georgii, jeho vznik a vývoj od roku 2005. Ich projekt digitalizácie získal v USA mnohé ocenenia.

Denisa Krajčírová zo Slovenskej národnej knižnice v Martine poukázala na stúpajúci trend a význam prezentácie knižníc na sociálnej sieti Facebook.

Prezentované boli aj ďalšie projekty slovenských knižníc v oblasti digitalizácie (Centrum vedecko-technických informácií SR, Univerzitná knižnica v Bratislave).

Seminár bol zameraný na získanie pohľadu na nové trendy v knižnej praxi s dôrazom na knižné služby a zároveň súčasťou aktivít ďalšieho vzdelávania knihovníkov na Slovensku. Príspevky, ktoré odzneli na seminári budú uverejnené v zborníku.