Tatranska ulica_48Portál BBonline.sk postupne približuje pätnástku kandidátov na post primátora Banskej Bystrice. Prostredníctvom otázok a odpovedí spoznáme ich názory na rôzne témy.

Kandidáti dostali možnosť predstaviť svoje názory či riešenia vo svojom predstavení a desiatich otázkach, na ktoré budú postupne odpovedať. Na odpoveď má každý kandidát k dispozícii vždy zhruba 700 znakov. Pýtať sa ich postupne budeme osobne i profesionálne. Zodpovedia na otázky o ich ich plánoch po prípadnom zvolení a prezradia aj konkrétne kroky, ktoré pripravujú.

Čo sú podľa vás najzávažnejšie problémy mesta Banská Bystrica?

Všetkým uchádzačom o post primátora mesta Banská Bystrica sme položili otázku v nasledujúcom znení: Čo sú podľa vás najzávažnejšie problémy mesta Banská Bystrica? Odpovede vám prinášame nižšie.

palo bielik_jpg_stvPavol Bielik, 60, manažér
– Nezávislý kandidát

Vysoká miera korupcie a klientelizmu v zastupiteľstve a v mestskom úrade. Neustály pokles odbornosti v riadení mesta. Opačný pól tohto problému je obava Bystričanov prejaviť svoje vnútorné presvedčenie, čo sa prejavuje najmä v nízkej účasti na voľbách. Celková nedôvera v zmenu vo veciach verejných. Apel najmä na mladú generáciu. Preto vyzývam mladých:  Príďte si zvoliť svoj príbeh! Viem, že sa dnes ľudia boja viac ako za bývalého spoločensko-politického zriadenia!

Pavel Čupka, Mgr, 68, podnikateľ
– HZDS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

peter gogolaPeter Gogola, Mgr., 46, primátor
– Nezávislý kandidát

Určite tu patrí vytváranie pracovných príležitostí, parkovné – výber poplatkov a nové parkovacie plochy, školstvo a jeho rozvoj, bystrické strašiaky – jama pri mestskom úrade, aj zanedbané, zchátralé budovy. Pri týchto témach chcem v prvom rade prehodnotiť efektivitu či dokonca opodstatnenosť niektorých mestských spoločností, ktoré toto majú v kompetencii. Ako príklad uvediem spoločnosť MBB, ktorá má na starosti priemyselný park aj pôvodnú zmluvu s firmou EEI, ktorá zabezpečuje systém parkovného. Vo vedení spoločnosti sedia nominanti strany SMER. Ich výsledky v týchto témach však nepovažujem za dostatočné naplnenie očakávaní nielen mojich ale najmä všetkých občanov Banskej Bystrice.

HADVICAK PORTRET MEDIAĽubomír Hadvičák, Mgr., 36, riaditeľ spoločnosti
– Strana TIP

Za najvážnejší problém považujem nezamestnanosť a kvalitu života. Chcem ľuďom priniesť prácu, nové pracovné miesta v spolupráci s investormi, ktorých chcem prilákať najmä do priemyselného parku. Nedostatky vidím aj vo využívaní cestovného ruchu a v nulovej spolupráci medzi mestom a univerzitou. Chcem využiť potenciál mladých ľudí, potenciál univerzitného mesta na jeho rozvoj. Nechcem, aby mladí ľudia z mesta odchádzali žiť inde, chcem im vytvoriť vhodné podmienky na život v našom meste.

stefan hrckaŠtefan Hrčka, 41, generálny riaditeľ
– Nezávislý kandidát

Najzávažnejšie sú tie, ktoré som vytýčil vo svojich 5 „P“. Nefunkčnosť priemyselných parkov a tým spôsobená ekonomická migrácia najmä mladých ľudí, riešenie parkovania v meste a dobudovanie cyklotrás, katastrofálny stav autobusovej stanice, mnohých ciest a chodníkov i mosta, mestského parku, stagnácia mládežníckeho športu, nedostatočné využívanie eurofondov, postupné chátranie Domu kultúry, nesystematické riešenie problémov škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto. Ďalšie problémy vidím v nedostatočnej prezentácii mesta v zahraničí, rezervy sú aj v rozvoji turizmu. Bystrica nemá komplexnú bezbariérovú dostupnosť. A chýba jej mestský útulok pre opustené zvieratá. A to je len gro.

DSC0481Miroslav Ivan, lng., 48, manažér
– SaS

Problémov, ktoré trápia Bystričanov, je veľa a vnímame ich všetci. Malá šanca uplatnenia sa mladých ľudí v zamestnaní, nútené odchody ľudí za prácou mimo Banskej Bystrice a Slovenska, pokračujúci útlm podnikania, rozbité cesty, chodníky, nedostatok parkovacích miest na sídliskách, neosvetlené prechody, chýbajúce bezpečné cyklotrasy, nevýhodné zmluvy, odčerpávajúce finančné zdroje mesta, dotácie do mestských spoločností atď. Oveľa dôležitejšie, ako pomenovať problémy mesta, vidím schopnosť navrhovať riešenia, byť otvorený diskusii a dokázať k nej pritiahnuť obyvateľov mesta. To sa za ostatné volebné obdobie nepodarilo ani primátorovi, ani poslancom.

_MG_7921Marian Korytiak, JUDr., 45, vysokoškolský pedagóg
– SIEŤ

Nefunkčnosť základných funkcií mesta. Čistota, údržba ciest, bezpečnosť a poriadok vychádzajúca z nedostatku financií. Znižovanie majetku mesta, ktorý slúži ako záruka bankám na prefinancovanie netransparentných zmlúv, predražených prác a mestu zostáva prázdna škrupinka bez hodnoty. Chýbajúca uchopiteľná vízia mesta, prečo tu majú mladí ľudia ostať žiť. Dlhé roky zanedbaná podpora podnikania a nových investícií.

upr.portretPeter Lačný, Ing., 58, stavebný inžinier
– KDH, NOVA

Chýbajúci územný plán. Chaos v školstve. Nedostatok miest v materských školách. Parkovanie najmä na sídliskách. Bezpečnosť, poriadok a čistota. Zamestnanosť. Vážnym problémom je vzťah primátora a poslancov, ktorý veľmi znižuje vážnosť a prestíž mesta. O meste ide chýr medzi investormi ako o nie otvorenom partnerovi.

Peter Múkera, JUDr., 57, advokát
– DOST

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

ján noskoJán Nosko, MUDr., 53, riaditeľ DFNsP BB
– Nezávislý kandidát

Politické šarvátky, absencia spolupráce mestského zastupiteľstva a vedenia mesta,  chýbajúce strategické dokumenty, neschopnosť získavať finančné prostriedky zo zdrojov  EU. Banská Bystrica nemá jasne definované strednodobé a dlhodobé ciele. Nemenej závažným problémom mesta je doprava, bezpečnosť a čistota.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAĽubomír Piterka, PhDr., 42, mediátor
– Nezávislý kandidát

V roku 2006 a v roku 2013 boli zrealizované prieskumy ohľadne problémov v našom meste. Z týchto výsledkov jednoznačne vyplýva, že v roku 2006 takmer 35% obyvateľov uviedlo ako najväčší problém vandalizmus. V roku 2013 uviedlo problém s vandalizmom o 15% obyvateľov menej, čo jednoznačne poukazuje na zvýšenie aktivity hlavne na úseku verejného poriadku. Ako najväčší problém mesta uviedlo až 51% obyvateľov nezamestnanosť. Z uvedených čísel musíme jednoznačne vychádzať pri určovaní priorít a zakomponovať ich do strategického dokumentu ako je PHSR na roky 2014 – 2020, ktorý mimochodom k dnešnému dňu nie je schválený!

Jozef Sásik, lng., 56, znalec lesníctvo
– SĽS

Kandidát bol oslovený, ale nevyužil možnosť odpovedať na túto otázku.

IMG_7537Janka Slaná, Ing. 54, manažérka
– Nezávislý kandidát

Áno mesto má väčšie i menšie problémy, ktoré je potrebné riešiť.
Som za transparentné a odkryté hospodárenie, ktoré bude pod verejnou kontrolou, treba podporiť investičné projekty, vytvárať podmienky, aby nás investori pri plánovaní strategických podnikov neobchádzali. Inicializovať participáciu na projektoch spolu školami a podnikateľmi a investormi. Stanoviť termín ukončenia územného plánu. Aktuálna je i téma parkovania a zlého stavu ciest a chodníkov. Prehodnotiť duplicitu mestských podnikov, ktoré nevytvárajú zisk. Dialóg s nezisk. organizáciámi a mestskými aktivistami, poskytnúť im priestor ku komunikácií. Zaoberať sa i problémami mladých rodín, bytovou politikou, sociálne slabšími i handicapovanými občanmi.

IGOR SIMEG portretIgor Šimeg, Mgr. art, 57, režisér, scenárista, manažér
-Nezávislý kandidát

Ryba smrdí od hlavy, preto ak sa hovorí o klientelizme a nevýhodnosti rôznych zmlúv, je dané nadradenosťou straníckych a lobistických záujmov na úkor potrieb obyvateľov. S tým súvisí aj smerovanie finančných tokov mesta, zneužívanie mestských podnikov, zdrojov a majetku. Aby sa to mohlo diať je pre niekoho veľmi výhodné, že chýba územný plán mesta, spolupráca mestských častí, chátrajú stavby a infraštruktúru, súčasť občianskej vybavenosti mesta nahrádzajú služby vopred dohodnutých privátnych dodávateľov. Chýba systematická podpora dôchodcov, uplatnenia mladých, turizmu, kultúry a najmä domáceho podnikania. Zloženie zastupiteľstva ktoré podmienky vytvára je známe. Rozpory v sľuboch a činoch vidno hneď po každých voľbách.

jarmila virostkovaJarmila Virostková, 61, dôchodkyňa
– Nezávislý kandidát

Predvolebné sľuby v rôznych obmenách. A potom mnohé nesplnené.

Pozn.: Odpovede kandidátky boli doplnené 29.10.2014, nakoľko kandidátka považovala odpovede na novinárske otázky za volebnú kampaň v zmysle zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

Predchádzajúce: Kandidáti na post primátora: Koľko minú na svoju kampaň?